česko-anglicko překlad pro "předchozí"

CS

"předchozí" anglický překlad

volume_up
předchozí {příd. jm.}
volume_up
předchozí {příd. jm. m.}
EN
CS

předchozí {přídavné jméno}

volume_up
Je proto správné, aby existovalo předchozí povolení určitých typů léčby.
It is therefore right for there to be prior authorisation for certain kinds of treatment.
Takové předchozí povolení ale nesmí být používáno k omezení pacientovi volby.
However, such prior authorisation must not be used to limit patient choice.
Předchozí povolení navržené v této směrnici popírá práva pacientů.
Prior authorisation in this directive negates patients' rights.
předchozí (také: konečný, minulý, poslední, předešlý)
volume_up
last {příd. jm.}
Navážu tam, kde skončil předchozí řečník, zejména kvůli krizi.
I will continue where the last speaker ended, especially because of the crisis.
Proč bylo zabito více lidí minulý měsíc než jakýkoli předchozí měsíc tohoto konfliktu?
Why were more people killed last month than in any preceding month of this conflict?
Vždyť není nic jednoduššího než vynásobit rozpočet na předchozí rok koeficientem inflace.
After all, what could be easier than multiplying last year's budget by the rate of inflation?
předchozí (také: bývalý)
volume_up
whilom {příd. jm.}

Příklady použití pro "předchozí" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechDalší informace naleznete v části Předchozí verze souborů: nejčastější dotazy.
For more information, see Previous versions of files: frequently asked questions.
Czech. - Pane předsedající, předpokládám, že předchozí řečnice jen směšuje fakta.
author. - Mr President, I guess the previous speaker was simply confusing facts.
CzechPřijde nová technologie, aby napravila škody, které tu zanechala ta předchozí.
A new technology will come along to fix the messes we made with the last one.
CzechPro toto zařízení bude pravděpodobně potřeba vrátit se k předchozí verzi ovladače.
You might need to revert to a previous version of the driver for that device.
CzechSám jsem hlasoval proti, protože jsem byl na hlasovací listině pro předchozí zprávu.
I myself voted against, because I was on the voting list for the previous report.
CzechTím, že do této směrnice zahrneme předchozí povolení, se vrátíme na začátek.
By including pre-authorisation in this directive, we are back where we started.
CzechMnoho z nás zaznamenalo vaše předchozí prohlášení a dokonce vás i podporovalo.
Many of us have taken note of your previous statements and have even supported you.
CzechNástroj neumožňuje upgrade z předchozí verze systému Windows na systém Windows 7.
Він не передбачає можливість оновлення попередньої версії Windows до версіїWindows 7.
Czech(PL) Pane předsedající, mám podobné pochybnosti jako předchozí řečník, pan Stevenson.
(PL) Mr President, I have similar doubts to the previous speaker, Mr Stevenson.
CzechJednání by měla vycházet z mezinárodního práva a dodržovat předchozí dohody.
Negotiations should be based on international law and respect previous agreements.
CzechJe zásadní přesně vědět, za jakých podmínek je nutné získat předchozí povolení.
It is vital to know exactly when conditions should be subject to prior authorisation.
CzechTaké je možné spustit program v režimu, který simuluje předchozí verze systému Windows.
Or, it can run the program in a mode that simulates earlier versions of Windows.
CzechPředchozí energetická strategie Světové banky dosud nepřinesla hmatatelné výsledky.
So far, the World Bank's previous energy strategy has not produced tangible results.
CzechPřechod na předchozí kolekci: Stiskněte klávesy SHIFT+CTRL a klepněte na okno.
To jump to the previous collection, press SHIFT+CTRL and click the window.
CzechTakové předchozí povolení ale nesmí být používáno k omezení pacientovi volby.
However, such prior authorisation must not be used to limit patient choice.
CzechExistuje jedna věc týkající se Kosova, o které již hovořil předchozí řečník.
There is one thing about Kosovo that the speaker before me has already said.
CzechMohli jste se dopustit stejných chyb jako předchozí belgické předsednictví v roce 2001.
You could have made the same mistakes as the previous Belgian Presidency in 2001.
CzechVětšina z nich nemá s politikou EU v oblasti spolupráce žádné předchozí zkušenosti.
Most of them had no previous experience of pursuing EU cooperation policy.
CzechKlasické zobrazení nabídky Start je založeno na předchozí verzi systému Windows.
The classic view of Start menu is based on previous version of Windows.
CzechPřechod na předchozí vizualizaci: Stiskněte klávesu SHIFT a klepněte na okno.
To scroll to the previous visualization, press SHIFT and click the window.