CS

předchůdci {mužský rod množné číslo}

volume_up
předchůdci
Chtěla bych poděkovat panu komisaři za to, že pokročil dále než jeho předchůdci.
I would like to thank the Commissioner for going further than his predecessors.
Nelidskou tváří komunismu byl Leonid Brežněv a jeho předchůdci a nástupci.
The inhuman face of Communism was Leonid Brezhnev and his predecessors and successors.
Program na rok 2009 nesplní ostatně jako jeho předchůdci svůj úkol.
The 2009 programme, just like its predecessors, incidentally, is going to miss the point.
předchůdci
Immature precursors of the white blood cells.
Možná, že takový orgán bude považován za utiskující a zbytečný, tak jako jeho předchůdci ve Svaté říši římské v době jejího úpadku.
They might even come to be perceived as an oppressive and needless straitjacket, like their precursors in the Holy Roman Empire during its decline.
Z dotyčné zprávy vyplývá, že cílem je začlenit do podnikání ty hodnoty, kterými se vždy vyznačovala Evropská unie a její předchůdci.
It emerges from the report under examination that the aim is to incorporate into business attitudes those values that have always marked out the European Union and its precursors.
předchůdci (také: předci)
předchůdci
Srbsko a Makedonie jsou předchůdci Bosny a Albánie.
Serbia and Macedonia are the forerunners of Bosnia and Albania.

Příklady použití pro "předchůdci" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechChtěla bych poděkovat panu komisaři za to, že pokročil dále než jeho předchůdci.
I would like to thank the Commissioner for going further than his predecessors.
CzechNelidskou tváří komunismu byl Leonid Brežněv a jeho předchůdci a nástupci.
The inhuman face of Communism was Leonid Brezhnev and his predecessors and successors.
CzechChtěl bych využít této příležitosti a poděkovat pan Taverneovi a jeho předchůdci panu Grayovi.
May I take this opportunity to thank Mr Taverne and his predecessor, Mr Gray.
CzechProgram na rok 2009 nesplní ostatně jako jeho předchůdci svůj úkol.
The 2009 programme, just like its predecessors, incidentally, is going to miss the point.
CzechByla zde dnes zmínka o vašem předchůdci, který se jmenoval Marx.
There has been mention here today of your predecessor named Marx.
CzechNaopak, se budeme snažit nejlepším možným způsobem uskutečňovat politiku stanovenou našimi předchůdci.
We will rather try to pursue the policy established by our predecessor in the best possible manner.
CzechA nově objevené choroby mohou vytvořit H5N1 a ptačí chřipku, podivní to předchůdci událostí, jež nás čekají.
And the newly emerging diseases may make H5N1 and bird flu a quaint forerunner of things to come.
CzechSrbsko a Makedonie jsou předchůdci Bosny a Albánie.
Serbia and Macedonia are the forerunners of Bosnia and Albania.
CzechMusíme se dívat daleko kupředu, stejně jako naši předchůdci.
We have to see far ahead, as our forefathers did.
Czech. - (NL) Erasmus Mundus II povětšinou odpovídá svému předchůdci, přestože byly provedeny podstatné úpravy.
in writing. - (NL) Erasmus Mundus II broadly matches its predecessor, although major adjustments have been made.
CzechMoji předchůdci to navrhovali již před lety.
My predecessors proposed this many years ago.
CzechA nakonec, pro spoustu lidí není žádným tajemstvím, že čmáranice jsou předchůdci některých skvělých kulturních hodnot.
And finally, a lot a people aren't privy to this, but the doodle is a precursor to some of our greatest cultural assets.
CzechNezralí předchůdci bílých krvinek.
Immature precursors of the white blood cells.
CzechPokud uzavřeme své hranice obchodu a výměně, budeme jen opakovat chyby, které již udělali naši předchůdci v krizi roku 1929.
If we close our borders to trade and exchange, we will merely repeat the errors made by our predecessors in the 1929 crisis.
CzechJak bylo již při několika dřívějších příležitostech zmíněno mými předchůdci, skutečným problémem je pro nás stanovení směnného kurzu.
We have a real problem in defining the exchange rate, which has been mentioned on several occasions by my predecessors.
CzechJako předseda Parlamentu chci dát podnět k zásadní práci na reformě Parlamentu, kterou započali mí předchůdci v posledních letech.
As President of Parliament, I want to draw on the vital work on parliamentary reform begun in recent years by my predecessors.
CzechPředchůdci Granulocytů.
CzechIniciativa předložená Komisí je výsledkem mnohaleté práce, na níž se podíleli také předchůdci pana Barniera.
The initiative that was brought forward by the Commission is the result of many years of work, including that of fellow Members who have preceded Mr Barnier.
CzechMožná, že takový orgán bude považován za utiskující a zbytečný, tak jako jeho předchůdci ve Svaté říši římské v době jejího úpadku.
They might even come to be perceived as an oppressive and needless straitjacket, like their precursors in the Holy Roman Empire during its decline.
CzechV jednom vás mohu ujistit, paní komisařko, a můžete to vyřídit svému předchůdci, Parlament se tímto choulostivým tématem bude zabývat dál.
I can assure you of one thing, Commissioner, and you can pass this on to your successor, Parliament will continue to touch on this sore point.