česko-anglicko překlad pro "předcházet"

CS

"předcházet" anglický překlad

CS

předcházet {sloveso}

volume_up
Pokud chceme předcházet podobným katastrofám, tento balík je absolutně nezbytný.
It is absolutely vital if we want to prevent disasters of this kind.
Pokud chceme katastrofám předcházet, nebezpečné látky nemají při těžbě místo.
Hazardous substances have no place in mining if we want to prevent disasters.
Zdravé cvičení je nejlepší způsob, jak můžeme těmto problémům předcházet.
Healthy exercise enables us to prevent these problems in the best possible way.
Myslím si, že jejímu zavedení na evropské úrovni by měla předcházet studie dopadu.
I believe that its introduction at a European level should be preceded by an impact study.
Musí mu předcházet přípravná fáze, ve které obě strany prokáží svou dobrou vůli.
This must be preceded by a preliminary phase in which both parties demonstrate their goodwill.
Tyto studie by měly předcházet například výstavbě a provozu hloubkových dolů koksovatelného uhlí, kde existuje problém s metanem.
These studies should precede the construction and operation of, for example, deep coking coal mines with a methane problem.
předcházet

Příklady použití pro "předcházet" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechV budoucnu je tomu nutné předcházet politikou proaktivního informování a dialogu.
This must be prevented in future by a pro-active information and dialogue policy.
CzechA co ho přimělo strávit ty stovky hodin cvičení, které tohle musely předcházet?
And what drove him to spend the hundreds of hours of practice this must have taken?
CzechCílem zprávy paní Weberové však není předcházet těmto případům ne bis in idem.
However, Mrs Weber's report is not aimed at preventing these ne bis in idem cases.
CzechA počet případů těchto onemocnění, jimž lze často předcházet, je na vzestupu.
And cases of these conditions - which are often preventable - are on the rise.
CzechPokud chceme katastrofám předcházet, nebezpečné látky nemají při těžbě místo.
Hazardous substances have no place in mining if we want to prevent disasters.
CzechZdravé cvičení je nejlepší způsob, jak můžeme těmto problémům předcházet.
Healthy exercise enables us to prevent these problems in the best possible way.
CzechJejím cílem je předcházet rozsáhlému využívání těchto druhů pro mezinárodní obchod.
It aims to prevent the excessive exploitation of these species for international trade.
CzechTo by nám umožnilo předcházet chybám a také zajistit, že jsme dosáhli kvóra hlasů.
This would enable us to avoid mistakes and at the same time ensure that we have a quorum.
CzechPokud chceme předcházet podobným katastrofám, tento balík je absolutně nezbytný.
It is absolutely vital if we want to prevent disasters of this kind.
CzechMyslím si, že jejímu zavedení na evropské úrovni by měla předcházet studie dopadu.
I believe that its introduction at a European level should be preceded by an impact study.
CzechPro mě znamenala policie moc napravovat, moc předcházet a moc zjišťovat.
For me the policing stood for power to correct, power to prevent and power to detect.
CzechMusíme v co největší míře předcházet masovému utrácení zdravých zvířat.
The mass preventive deaths of healthy animals have to be avoided as far as possible.
CzechMusí mu předcházet přípravná fáze, ve které obě strany prokáží svou dobrou vůli.
This must be preceded by a preliminary phase in which both parties demonstrate their goodwill.
CzechNormální je snažit se tyto procesy ovlivnit, předcházet jejich negativním dopadům.
The normal approach is to try to influence these processes, to prevent their negative impact.
CzechZde jsou doporučené způsoby, jak předcházet problémům s nedostatkem paměti:
Here are the recommended ways to solve or prevent low memory problems:
CzechSpolečnost Microsoft pravidelně vydává aktualizace, které pomáhají předcházet online útokům.
Microsoft periodically issues updates which can help prevent online attacks.
CzechJedním z cílů politiků je předcházet tomu, aby veřejné ohrožení postihlo jejich lidí.
One of the aims of politicians is to prevent public misfortune from befalling their people.
CzechTato hlášení pomáhají zjišťovat, kde k pádům dochází, a předcházet výskytu dalších chyb.
These reports help identify current crash trends and prevent future errors from occurring.
CzechVznikajícím problémům bychom měli předcházet a řešit je dříve, než se vystupňují do podoby krize.
We should prevent and tackle emerging problems before they escalate into a crisis.
CzechMusí předcházet zneužívání azylového systému, ale musí plně respektovat základní práva.
They must help to prevent abuses of the asylum system, but fully respect fundamental rights.