česko-anglicko překlad pro "předcházení vzniku odpadu"

CS

"předcházení vzniku odpadu" anglický překlad

CS

předcházení vzniku odpadu {střední rod}

volume_up
1. ekologie
předcházení vzniku odpadu

Příklady použití pro "předcházení vzniku odpadu" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechDále jsme do článku 8a vložili nové návrhy o předcházení vzniku odpadů.
Secondly, we have added new provisions on the prevention of waste, in Article 8a.
CzechNávrh na financování studie o prostředcích pro předcházení vzniku odpadu je celkově v tomto ohledu nevhodný.
The proposal to fund a study on means of preventing waste is totally inadequate in this regard.
Czech• Opatření/plány týkající se předcházení vzniku odpadu.
• Measures/plans for the prevention of waste generation;
CzechKromě toho bylo dosaženo značného pokroku v oblasti předcházení vzniku odpadu, recyklace a tříděného sběru odpadu z domácností.
Besides, substantial progress is being made on prevention, recycling and selective collection of domestic waste.
CzechPotřebujeme kvantitativní cíle v souvislosti s recyklací odpadu a zároveň se musíme zaměřit na předcházení vzniku odpadu.
We need quantitative targets for the recycling of waste whilst at the same time focusing on the importance of waste prevention.
CzechZítra na zasedání Komise zveřejníme zprávu o provádění tematické strategie pro předcházení vzniku odpadů a jejich recyklaci.
Tomorrow, we will publish in the Commission the report on the implementation of a thematic strategy on prevention and recycling of waste.
Czechpředcházení vzniku odpadu
CzechNebylo snadné přesvědčit členské státy, aby tyto nové cíle v oblasti recyklace přijaly a aby souhlasily s cíli, které se týkají předcházení vzniku odpadů.
It was not easy to persuade the Member States to accept the new recycling targets and agree to the waste prevention objectives.
CzechJako nejdůležitější bod bychom měli podpořit předcházení vzniku odpadu, posílit opakované využití a recyklaci a minimalizovat množství skládkového odpadu.
Most importantly we should encourage waste prevention, strengthen reuse and recycling and minimise the amount of landfill waste.
Czech(CS) Pane předsedající, tato směrnice nepochybně představuje krok vpřed na cestě k předcházení vzniku odpadů a k omezení používání nebezpečných látek.
(CS) Mr President, this directive undoubtedly represents a step forwards on the path to preventing the creation of waste, and limiting the use of hazardous materials.
CzechByla stanovena jasná pětistupňová "hierarchie odpadu", která podporuje předcházení vzniku odpadu a povoluje likvidaci zbytkového odpadu pouze jakožto poslední možnost.
A clear five-step 'waste hierarchy' has been set up which promotes waste prevention and allows for disposal of residual waste only as the last resort.
CzechPředcházení vzniku odpadu z elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) a opětovné využití a recyklace tohoto odpadu jsou pro udržitelnou výrobu a spotřebu zásadní.
The prevention of waste electrical and electronic equipment (WEEE) and the reuse and recycling of such waste are essential for sustainable production and consumption.
CzechV neposlední řadě směrnice zavádí zcela nový rozměr předcházení vzniku odpadu, který bude Komise s radostí sledovat bezprostředně po jejím schválení a provedení.
Last but not least, the Directive introduces a completely new dimension on waste prevention which the Commission is keen to pursue immediately after its adoption and transposition.
CzechStudie o předcházení vzniku odpadů není alternativou ke stabilizačním opatřením; trvalý růst produkce odpadů je neudržitelný a bez tohoto opatření bude i nadále pokračovat.
A study on waste prevention is no alternative to stabilisation measures; the continuous growth in waste is unsustainable and without this measure it will continue to grow.

Podobné překlady pro "předcházení vzniku odpadu" anglicky

předcházení podstatné jméno
English
omezování vzniku odpadu podstatné jméno