CS

předcházení {střední rod}

volume_up
předcházení
volume_up
prevention {podstatné jméno}
Předcházení kompetenčním sporům v trestním řízení a jejich řešení (rozprava)
Prevention and settlement of conflicts of jurisdiction in criminal proceedings (debate)
Balík se zaměřuje především na předcházení krizím, jejich zmírňování a řešení.
Primarily, this package focuses on crisis prevention, mitigation and solution.
Předcházení trestné činnosti nelze omezit na předávání osvědčených postupů.
Crime prevention cannot be reduced to the exchange of best practices.

Příklady použití pro "předcházení" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechBalík se zaměřuje především na předcházení krizím, jejich zmírňování a řešení.
Primarily, this package focuses on crisis prevention, mitigation and solution.
CzechJsem přesvědčen, že to je dobrý nástroj pro předcházení makroekonomické nerovnováze.
I believe that this is a good instrument for avoiding macroeconomic imbalances.
CzechStanovisko ECB ke změnám slovinského zákona o předcházení prodlení s platbami
ECB Opinion on amendments to the Slovenian Law on prevention of late payments
CzechZa druhé Evropská unie musí podstatně urychlit své úsilí v předcházení konfliktů.
Secondly, the European Union must significantly step up its conflict prevention efforts.
CzechDále jsme do článku 8a vložili nové návrhy o předcházení vzniku odpadů.
Secondly, we have added new provisions on the prevention of waste, in Article 8a.
CzechPředcházení kompetenčním sporům v trestním řízení a jejich řešení (rozprava)
Prevention and settlement of conflicts of jurisdiction in criminal proceedings (debate)
CzechKodex chování je velmi účinný při předcházení všem druhům zneužívání.
The code of conduct has been very effective in preventing all kinds of abuse.
CzechPro nás existují dvě priority: předcházení konfliktům a civilní operace pro řešení krizí.
For us, there are two priorities: conflict prevention and civilian crisis management.
CzechZa druhé, v otázce předcházení katastrofám usilujeme o komplexní přístup na evropské úrovni.
Second, we aim to have a comprehensive approach to disaster prevention at EU level.
CzechPomůže při předcházení šíření alergií a zkvalitní způsob, jakým Evropané žijí a fungují.
It will prevent the spread of allergies and improve the way Europeans live and operate.
CzechPředcházení trestné činnosti nelze omezit na předávání osvědčených postupů.
Crime prevention cannot be reduced to the exchange of best practices.
CzechProto jsme přesvědčení, že je nezbytné jednat v oblasti předcházení vzniku znečištění.
We believe it is essential to act in the area of pollution prevention.
CzechNečinnost u předcházení padělání podporuje beztrestnost a jeví se jako cynický přístup.
Inaction as regards the prevention of counterfeiting promotes impunity and appears cynical.
CzechNutně potřebujeme zavést do praxe doporučení týkající se předcházení katastrofám.
There is an urgent need to introduce the recommendations relating to the prevention of disasters.
CzechPatří sem zamezení pokusů na zvířatech nebo předcházení používání klonovaných potravin.
This includes the question of avoiding animal testing or preventing the use of cloned foods.
CzechTo způsobuje problémy v územním rozvoji, opětovném zalesňování i v politice předcházení požárům.
That causes problems in land development, reforestation and fire prevention policy.
CzechPodporovat soulad se zásadou rovnoprávnosti a předcházení diskriminaci.
To promote compliance with the principle of equality and the prevention of discrimination.
CzechVaše návrhy jsou však nedostatečné - nestačí k předcházení sociálnímu dumpingu.
However, your proposal does not go far enough. It does not go far enough to prevent social dumping.
CzechJsme jasně na začátku nové zásadní politiky předcházení trestné činnosti.
We are clearly at the start of a major new crime prevention policy.
CzechZa druhé, musíme zlepšit postupy řešení krizí a předcházení konfliktům.
Second, we have to enhance crisis management and conflict prevention.