česko-anglicko překlad pro "předcházející"

CS

"předcházející" anglický překlad

EN
CS

předcházející {přídavné jméno rod mužský}

volume_up
předcházející (také: předchozí, předešlý)
Hlasovala jsem pro tuto zprávu,, z podobných důvodů, jaké jsem měla u předcházející zprávy,.
I voted in favour of this report,, for similar reasons as I did for the preceding report,.
Budu nadále pozorně sledovat opatření, pokud jde o odvětví mléka, a zejména opatření předcházející zrušení kvót.
I shall remain vigilant with regard to the milk sector and particularly the measures preceding the scrapping of quotas.

Příklady použití pro "předcházející" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechI teď se zdá, že vznikla potřeba revidovat předcházející odhady panelu IPCC.
Now too there appears to be a need to review the previous IPCC's estimates.
CzechVždyť předcházející směrnice pochází z roku 1996 - tedy z doby před 14 lety!
After all, the previous directive dates from 1996 - that is, 14 years ago!
CzechNepotká proklamovanou novou strategii podobný osud jako ty předcházející?
Will the proclaimed new strategy suffer a similar fate to its predecessor?
CzechPro opatrné úvahy hovoří zejména předcházející zkušenosti s označováním.
Previous experience of labelling, in particular, gives cause for careful consideration.
CzechMyslím, že jsem tuto otázku zodpověděl ve své předcházející odpovědi.
I believe that I have already answered this question in my previous answer.
Czech- (PL) Vážený pane předsedo, předcházející řečník zmínil prezidenta Bushe.
(PL) Mr President, the previous speaker referred to President Bush.
CzechVzpomeňme si na předcházející ropné šoky, se kterých si Evropa neodnesla dlouhodobé ponaučení.
Let us remember previous oil shocks where Europe failed to learn the long-term lessons.
CzechJak již řekl předcházející řečník, není to rozpočet pro 21. století.
As the previous speaker said, it is not a budget for the 21st century.
CzechHlasovala jsem pro tuto zprávu,, z podobných důvodů, jaké jsem měla u předcházející zprávy,.
I voted in favour of this report,, for similar reasons as I did for the preceding report,.
CzechNevšiml jsem si, že předcházející řečník byl nepřítomen a že čas vystoupení se změnil.
I was not aware that the previous speaker was absent and that the speaking time had been changed.
CzechUřadující předseda Rady v předcházející diskusi řekl, že bychom měli činit podle našich slov.
The President-in-Office said in the previous debate that we should live up to what we say.
CzechPředcházející zprávy se zabývaly důležitými otázkami, také pokud jde o tuto oblast.
Here, too, previous reports have addressed important issues.
CzechZa prvé, pozitiva, která zmínil také předcházející řečník.
First, the positives, which have also been mentioned by the previous speaker.
CzechChcete-li přepnout na předcházející podstránku, klepněte na tlačítko se šipkou Nahoru.
To switch to the previous subpage, click the Up arrow button.
CzechNaše pokuty jsou stanovovány na úrovni, která spravedlivě trestá předcházející protiprávní jednání.
Our fines are set at a level that fairly punishes past unlawful behaviour.
CzechV současnosti působí v zemích, na než se vztahovaly předcházející programy TACIS, CARDS a MEDA.
Currently its scope covers the countries of the previous TACIS, CARDS and MEDA programmes.
CzechVnitřní trh poštovních služeb má dlouhou předcházející historii.
The internal market in postal services has been a long time coming.
CzechI v nich se v úvodu přiznávalo, že předcházející strategie nebyla z různých důvodů úspěšná.
They even begin by acknowledging that the previous strategy was not, for various reasons, successful.
CzechA byli ohrožováni těmi černými loděmi, které byly v Tokijském zálivu celý předcházející rok.
And they were threatened by those black ships there, that had been in Tokyo harbor over the last year.
CzechProto se domnívám, že se postupu spolurozhodování týkaly odkazy na dvě předcházející zasedání Rady.
I therefore think that codecision was covered by the references to those two previous Councils.