česko-anglicko překlad pro "předběžně"

CS

"předběžně" anglický překlad

CS

předběžně {příslovce}

volume_up
předběžně
Je dobře, že se k tomu také mohu předběžně vyjádřit.
It is good that I can also give you my preliminary thoughts on it.
Členové WTO měli před letní přestávkou možnost na tyto texty předběžně reagovat.
The WTO membership had a chance to offer preliminary reactions to these texts before the summer break.
Komise vybrala předběžně 13 látek, které považuje za zdroj obav.
On the basis of a preliminary filtering, the Commission has selected 13 substances it regards as giving cause for concern.
předběžně
předběžně

Příklady použití pro "předběžně" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechVšechna tato opatření vyžadují více prostředků, než kolik bylo předběžně vyčleněno Radou.
All this requires more money than has provisionally been set aside by the Council.
CzechPředběžně byla oznámena časová posloupnost kroků pro přechod na euro.
A chronological sequence of events was pre-announced for the changeover to the euro.
CzechNa konci tohoto procesu jsem se osobně setkal s předběžně vybranými osobami.
At the end of this process, I personally met the people pre-selected.
CzechEvropská unie a Chorvatsko již předběžně uzavřely 28 z 35 kapitol jednání.
The European Union and Croatia have provisionally closed 28 of the 35 negotiating chapters.
CzechČlenové WTO měli před letní přestávkou možnost na tyto texty předběžně reagovat.
The WTO membership had a chance to offer preliminary reactions to these texts before the summer break.
CzechPokud jde o Chorvatsko, je stále otevřeno 21 ze 35 kapitol a 3 byly předběžně uzavřeny.
With regard to Croatia, 21 of the 35 chapters are still open, while 3 have been provisionally closed.
CzechBlog může prohlížeči Google Chrome přikázat, aby tento další příspěvek předběžně načetl.
The blog can tell Google Chrome to pre-load the “next post,” so the page shows instantly when you click it.
CzechJe dobře, že se k tomu také mohu předběžně vyjádřit.
It is good that I can also give you my preliminary thoughts on it.
CzechBylo zahájeno jednání o 22 kapitolách a u sedmi z nich byla jednání předběžně uzavřena.
Since the start of these negotiations, 22 chapters have been opened, of which seven have been provisionally closed.
CzechTento seznam nesmí látky předběžně klasifikovat nebo posuzovat.
This list must not pre-classify or prejudge substances.
CzechFakticky jsme se předběžně dohodli na znění preambule a šesti článků dohody z celkového počtu deseti článků.
In fact, we have provisionally agreed the preamble and six out of ten titles of the Agreement.
CzechKomise vybrala předběžně 13 látek, které považuje za zdroj obav.
On the basis of a preliminary filtering, the Commission has selected 13 substances it regards as giving cause for concern.
CzechNicméně se domnívám, že předběžně navrhované navýšení o 5 % nebude dostatečné, abychom těmto výzvám mohli čelit.
However, I do not believe that the proposed tentative increase of 5% will be enough to meet these challenges.
CzechBylo zahájeno jednání o 22 kapitolách z celkového počtu 35 a u sedmi z nich byla jednání předběžně uzavřena.
Since the start of the negotiations, 22 chapters - out of 35 - have been opened, of which seven have been provisionally closed.
CzechTřetím důležitým poselstvím obsaženým v roční analýze růstu je předběžně financovat a urychlit opatření podporující růst.
The third key message in the Annual Growth Survey is to frontload and speed up measures that are growth enhancing.
CzechDoposud, od začátku jednání, bylo k jednání otevřeno 34 z 35 kapitol, z nichž 28 již bylo předběžně uzavřeno.
So far, since the start of negotiations, 34 of the 35 chapters have been opened for negotiation, of which 28 have been provisionally closed.
CzechKdyž pan komisař Dimas předběžně hovořil s Výborem pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, také jsme mu tento problém přednesli.
When Commissioner Dimas had his preliminary interview with the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety, we also raised this problem with him.