CS

předat {sloveso}

volume_up
1. generál
Souhlasíte-li, můžeme předat slovo panu Méndezovi de Vigo, jinak prosím pokračujte.
If you agree we can give the floor to Mr Méndez de Vigo, otherwise you may continue.
Klepněte na tlačítko Předat řízení v pravém horním rohu obrazovky.
In the top right corner of your screen, click Give Control.
Současně musíme dnes dopoledne předat obrázek Evropy, která pracuje pro všechny.
At the same time, we must give the impression this morning of a Europe that is working for everyone.
EU musí předat jasné a důsledné poselství, aby jednání pokročila.
The EU needs to convey a clear and consistent message in order to move the negotiations forward.
To je poselství, které chci předat a které chci sdělit paní komisařce Boelové.
This is the message which I wish to convey and which I wish to impart to Commissioner Boel.
A to je, pane předsedo Pötteringu, signál, který musíme předat také evropským daňovým poplatníkům.
That is a message, President Pöttering, that we must also convey to European taxpayers.
předat (také: postoupit)
To je tedy informace, kterou jsem vám chtěl jménem paní Ferrero-Waldnerové předat.
That is the information I wanted to pass on to you on behalf of Mrs Ferrero-Waldner.
To je jediné poselství, které bych dnes chtěla předat.
That is the only message that I should like to pass on today.
Tak proč se nezeptat, co pomohlo k úspěchu jim, abych to potom mohl předat dětem?"
So why don't I ask them what helped them succeed, and pass it on to kids?
Předám vysoké představitelce váš vysoce jednomyslný a obecný návrh na svolání mimořádného zasedání Rady OSN pro lidská práva.
I will relay your highly unanimous and general proposal for convening a special session of the UN Human Rights Council to the High Representative.
Stejně tak předám vysoké představitelce stejně jasné a konsensuální stanovisko k vývozu zbraní, které zde bylo vyjádřeno.
Likewise, I will also relay to the High Representative the similarly clear and consensual opinion about arms exports that has been expressed here.
Jako volená zástupkyně Estonska očekávám odpověď a omluvu od země, která se ujala předsednictví, abych ji pak mohla předat estonským občanům.
As a representative elected from Estonia, I expect an answer and an apology from the country that holds the presidency, so that I may relay it to the Estonian people.
předat (také: postoupit, převést)
předat (také: odkázat)
2. "někomu něco"
předat
volume_up
to present {sl.} (somebody with something)
Kdysi jsem měl tu čest předat filmovou cenu Andrzeje Wajdy režiséru Andreasi Dresenovi a pronést při této příležitosti několik slov.
I once had the honour of presenting the Andrzej Wajda film prize to the director Andreas Dresen and of making a speech to mark the occasion.
Dříve než předám slovo Komisařce Grybauskaitė, rád bych vyjádřil svůj úžas nad tím, že ostatní komisaři, které jsme požádali, aby byli přítomni, zde nejsou.
Before I hand over to Commissioner Grybauskaitė, I should like to express my amazement that other Commissioners, whom we have asked to be here, are not present.
Doufám, že mu budu moci v prosinci tuto cenu předat zde ve Štrasburku osobně.
I hope to present the award to him in person here in Strasbourg in December, which would be a tremendous moment for the European Parliament and for all Cuban prisoners of conscience.

Příklady použití pro "předat" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechTo je tedy informace, kterou jsem vám chtěl jménem paní Ferrero-Waldnerové předat.
That is the information I wanted to pass on to you on behalf of Mrs Ferrero-Waldner.
CzechKdyž obdržíte e-mailovou zprávu, můžete ji předat dál ostatním bez přepisování.
When you receive an e‑mail message, you can forward it to others without retyping it.
CzechJe výborným příkladem toho, jak můžeme světu předat své kulturní poselství.
It is an excellent example of how we can bring our cultural message to the world.
CzechSouhlasíte-li, můžeme předat slovo panu Méndezovi de Vigo, jinak prosím pokračujte.
If you agree we can give the floor to Mr Méndez de Vigo, otherwise you may continue.
CzechTuňáka vážícího více než 30 kg, jak je stanoveno v novém nařízení, lze těžko předat.
Above the 30 kg limit imposed by the new Regulation, tuna are hard to sell.
CzechTak proč se nezeptat, co pomohlo k úspěchu jim, abych to potom mohl předat dětem?"
So why don't I ask them what helped them succeed, and pass it on to kids?
CzechMěli bychom zjistit, jak to dělají, a předat tyto schopnosti dalším."
We should find out what they're doing and transfer that skill to other people."
CzechTo je poselství, které chci předat a které chci sdělit paní komisařce Boelové.
This is the message which I wish to convey and which I wish to impart to Commissioner Boel.
CzechEvropské společenství musí toto upozornění předat neprodleně všem členským státům.
The European Community needs to immediately forward this notification to all Member States.
CzechPaní komisařko, chci Vám předat 30stránkový kritický dokument Benátské komise.
Commissioner, I would like to hand over to you the 30-page criticism of the Venice Commission.
CzechNaučil jsem se předat kontrolu nad třídou postupně svým studentům.
I've learned to cede control of the classroom over to the students over time.
CzechJe mi velkou ctí předat slovo britskému premiérovi, Gordonu Brownovi.
I have great pleasure in giving the floor to the British Prime Minister, Gordon Brown.
CzechMůžeme předat celý evropský projekt těmto lidem, panu Ganleymu a jeho machinacím.
We can hand over the entire European project to these people, to Mr Ganley and his machinations.
CzechVšichni, kdo mohou zobrazit odkaz v sociální síti, jej také mohou předat dál.
Anyone who views the link on your social network can forward it.
CzechKdybych mohl předat nově nastupující Komisi jednu věc za sebe, byla by to tato.
If I could have the incoming Commission inherit, so to speak, one thing from me, it would be this.
CzechSoučasně musíme dnes dopoledne předat obrázek Evropy, která pracuje pro všechny.
At the same time, we must give the impression this morning of a Europe that is working for everyone.
CzechProto žádám, abych směl předat úkol zpravodaje předsedovi výboru.
I therefore ask to be allowed to transfer the task of rapporteur to the committee chair.
CzechZa těchto okolností zde panovalo příliš velké pokušení předat otěže nespoutanému kapitalismu.
In these circumstances the temptation to give unbridled capitalism full rein was too great.
CzechA to je, pane předsedo Pötteringu, signál, který musíme předat také evropským daňovým poplatníkům.
That is a message, President Pöttering, that we must also convey to European taxpayers.
CzechLaurent Gbagbo musí uznat výsledky voleb a předat moc.
Laurent Gbagbo must recognise the results of the elections and hand over power.