česko-anglicko překlad pro "před soudem"

CS

"před soudem" anglický překlad

volume_up
postavit před soud {sl.} [idiom]
CS

před soudem {příslovce}

volume_up
před soudem
před soudem

Příklady použití pro "před soudem" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechTo znamená, že z těchto důvodů by mohl před soudem stanout také kdokoliv z nás.
That means that any of us would also be susceptible to be taken to court for these reasons as well.
CzechPřípad bude projednáván příští pondělí před okresním soudem v Helsinkách.
The case is being heard next Monday at the Helsinki District Court.
CzechDůkazy proti němu by před britským soudem neobstály ani pět minut.
The evidence against him would not stand up for five minutes if examined by a British court.
CzechEU zároveň bude moci obhájit své stanovisko před Evropským soudem pro lidská práva.
At the same time, the EU will be able to defend its position before the European Court of Human Rights.
CzechViníci musí stanout před spravedlivým soudem a my musíme za tímto účelem poskytnout veškerou potřebnou podporu.
The guilty parties must be brought to justice and we have to provide all the assistance that is needed.
CzechKomise také dál úzce sleduje případ rušení DTP, který momentálně leží před Ústavním soudem.
The Commission also continues to follow closely the closure case against the DTP currently pending in the Constitutional Court.
CzechNyní by všichni zajatci měli stanout před soudem.
CzechAktivistický výklad Lucemburského soudu bude mít vždy přednost před Štrasburkem i před naším vlastním Nejvyšším soudem.
The Luxembourg Court's activist interpretation will always take precedence over both Strasbourg and our own Supreme Court.
CzechJe zcela zřejmé, že generální ředitelství nemůže nezávisle vystupovat před soudem: neumožňuje to právní rámec.
It is very clear that the directorate general cannot go independently to the courts: it is not possible within the legal framework.
CzechNeexistuje žádná omluva pro vraždu spáchanou v Římě: pokud se někdo dopustí trestného činu, měl by se z něj odpovídat před soudem.
There are no excuses for the murder in Rome: if someone has committed a crime, he should answer to the court for his actions.
CzechDnes nejde pouze o to, že neměla možnost obhájit svá práva či svůj mandát před soudem, ale také o fakt, že je v ohrožení života.
Today we are not dealing solely with the fact that she was unable to assert her rights or her mandate in court but also that her life is in danger.
CzechPokud nemůžete tuto vazbu dokázat, riskujete, že před soudem ztratíte vážnost a skončíte v mnohem horším postavení, než jste byli na začátku.
If you cannot establish that connection, you risk being undercut in the courts and then end up in a much worse position than before you started.
CzechEU také jednoznačně prohlásila, že osoby odpovědné za ztráty na životech a zranění by se měly za svých činů zodpovídat před soudem.
The EU also stated unequivocally that those responsible for loss of life and injuries should be held accountable for their actions and brought to justice.
CzechRád bych před touto sněmovnou dosvědčil, stejně jako se svědčí před soudem, že není pravda, že byla nabídnutá ruka Jaimea Mayora Oreji odmítnuta.
I wish to testify before this House, as one might testify in court, that it is not true that Jaime Mayor Oreja's outstretched hand was rejected.
CzechJednoduše řečeno, malým, středním i velkým společnostem dosud trvalo dva až tři roky, než před soudem obhájily vzájemné uznání určitého výrobku.
To put it in simple terms, until now it took a small, medium-sized or large company two to three years to fight a case on mutual recognition in court.
CzechNeumím si představit, že by Evropský parlament a Komise bránili mým polským spoluobčanům, aby se před štrasburským soudem domohli svých práv.
I cannot imagine that the European Parliament and the Commission would prevent my fellow Poles from pursuing their just rights before the Court in Strasbourg.
CzechDomnívám se, že náš požadavek dozvědět se, které země a kteří občané budou žalováni před haagským soudem a kteří ne, je zcela legitimní.
I think that our demand to know which countries and citizens are being brought before the Court in The Hague as defendants and which are not is a legitimate demand.
CzechProblémem není neexistence norem, ale to, že nejsou v praxi dodržovány, a mnohé členské státy se kvůli tomu zodpovídají před štrasburským soudem.
The problem is not the absence of standards but the absence of practical respect, and many Member States find themselves before the Strasbourg Court for this reason.
CzechPokud tyto činy podněcovaly a páchaly separatistické fundamentalistické síly, měly by být odsouzeny před Mezinárodním trestním soudem.
If these acts were encouraged and perpetrated by outside forces, particularly separatist fundamentalist forces, then they should be indicted in the International Criminal Court.
CzechTento druh diskriminace porušuje základní ustanovení Smlouvy a pracovníci, kteří za to odmítají přijmout odpovědnost, by měli být stíháni před soudem.
This type of discrimination violates basic provisions of the Treaty and employers who do not take responsibility for this should even now be prosecuted in court.

Podobné překlady pro "před soudem" anglicky

před předložka
před
před příslovce
English
před spojka
English
před zdaněním přídavné jméno
před zdaněním příslovce
English
před divadlem
před naším letopočtem
English
před rokem příslovce
English