česko-anglicko překlad pro "před rokem"

CS

"před rokem" anglický překlad

volume_up
před rokem {přísl.}
CS

před rokem {příslovce}

volume_up
před rokem
Před rokem Rada přijala pouze jeden pozměňovací návrh Parlamentu.
A year ago, the Council accepted only one of the European Parliament's amendments.
Jsou vydávána prohlášení, která by před rokem byla nepředstavitelná.
Statements are being made that would have been unimaginable a year ago.
Před rokem jsme v této sněmovně všichni lamentovali nad celkovou situací ve výrobě.
A year ago, in this Chamber, we were all bemoaning the general production situation.

Příklady použití pro "před rokem" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPřed rokem jsme v této sněmovně všichni lamentovali nad celkovou situací ve výrobě.
A year ago, in this Chamber, we were all bemoaning the general production situation.
CzechKde je náhrada Kjótského protokolu, která byla naprosto nezbytná již před rokem?
Where is the replacement for the Kyoto Protocol that was absolutely necessary a year ago?
CzechNa světě je mnohem více chudých lidí než před rokem, o desítky milionů více.
There are now many more poor people than there were a year ago, tens of millions more.
CzechRád bych kolegům připomenul, že před rokem vstoupila v platnost Lisabonská smlouva.
I would like to remind colleagues that the Lisbon Treaty entered into force a year ago.
CzechNa bouři Xynthia, jež téměř před rokem zpustošila pobřeží Vendée, se všichni pamatujeme.
We all remember storm Xynthia, which devastated the Vendée coast nearly a year ago.
CzechPane předsedo, co bych před rokem dal za dvacet minut času pro svůj projev!
Mr President, what would I not have given a year ago for twenty minutes' speaking time!
CzechPřed rokem přijal Parlament v očekávání Smlouvy rovněž strategii zaměřenou na děti.
A year ago, in anticipation of the Treaty, Parliament also adopted a children's strategy.
CzechByl jsem před rokem pověřen funkcí zpravodaje pro rozpočet na rok 2010.
I was entrusted a year ago with the task of being the rapporteur for the 2010 budget.
CzechTo nestačilo k tomu, aby bylo uvedeno do pořádku účetnictví před rokem 2010.
That has not sufficed to put the accounts prior to 2010 back in order.
CzechPokud by nastala podobná erupce dnes, reagovali bychom jinak než před rokem?
If a similar volcanic eruption occurred today, would we react differently than a year ago?
Czech(ES) Pane předsedající, před rokem a půl jsme přijali směrnici o audiovizuálních médiích.
(ES) Mr President, a year and a half ago, we adopted the Audiovisual Media Directive.
CzechNaneštěstí znovu nespěcháme a navrhujeme nezavádět tento systém před rokem 2012.
Unfortunately, once again, we are in no hurry and are proposing not to introduce it until 2012.
CzechKomise v tomto směru pracuje od doby, kdy krize před rokem začala.
Here Commission work has been under way since the start of the crisis a year ago.
CzechVážení kolegové, připravil jsem si krátký projev, jak jsem vám slíbil před rokem.
Colleagues, I have a short speech, as I promised you one year ago.
CzechSezení je znovu otevřeno a je posledním sezením konaným před Vánocemi a Novým rokem.
The sitting is resumed and is the last sitting before the Christmas break and the New Year.
CzechJe to způsob, kterému ještě před rokem bránili mezi jinými i poslanci vaší politické skupiny.
This way was blocked one year ago by Members of your political group, among others.
CzechZhruba před rokem byl v Bolivii zastřelen Michael Dwyer, mladý Ir a občan EU.
A young Irishman and EU citizen, Michael Dwyer, was shot dead in Bolivia just over a year ago.
CzechPřed rokem Rada přijala pouze jeden pozměňovací návrh Parlamentu.
A year ago, the Council accepted only one of the European Parliament's amendments.
CzechČetl jsem studii, před rokem nebo tak nějak která opravdu hluboko šokovala.
I read a study a year or so ago that really blew my mind wide open.
CzechByli jsme o jeho přijetí ubezpečeni více než před rokem a nic se nezměnilo.
We were assured of this over a year ago, and nothing has happened.

Podobné překlady pro "před rokem" anglicky

před předložka
před
před příslovce
English
před spojka
English
před zdaněním přídavné jméno
před zdaněním příslovce
English
dívka mezi 13 a 19 rokem podstatné jméno
English
chlapec mezi 13 a 19 rokem podstatné jméno
English
před divadlem
před naším letopočtem
English