česko-anglicko překlad pro "před"

CS

"před" anglický překlad

volume_up
před {přísl.}
EN
volume_up
před {předl.}
EN
EN
CS

před {příslovce}

volume_up
1. "stojí za čas. údajem"
před
A našli jsme ho před pouze 3 sekundami -- ten předchozí před 6 sekundami.
And we found it right over here three seconds ago -- the previous one, six seconds ago.
Před dvaceti lety Turecko sponzorovalo teroristické organizace a vyváželo terorismus.
Twenty years ago, Turkey sponsored terrorist organisations and exported terrorism.
Před třemi lety byla jmenována zvláštní parlamentní komise pro Guantánamo.
Three years ago, a special parliamentary commission was appointed on Guantánamo.

Příklady použití pro "před" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechDrama Srbska a Kosova by nás mělo varovat před přijímáním ukvapených rozhodnutí.
The drama of Serbia and Kosovo should caution us against taking hasty decisions.
Czech. - Hospodářská krize, před níž Evropa nyní stojí, vyžaduje nový přístup.
in writing. - The current economic crisis facing Europe requires a new approach.
CzechPlukovník Kaddáfí od příchodu k moci před 41 lety nikdy nekandidoval ve volbách.
Colonel Gaddafi has never stood for election since coming to power 41 years ago.
CzechPolsko v každém případě zrušilo trest smrti v roce 1988, tedy před téměř 20 lety.
Anyway, Poland abolished the death penalty in 1988, nearly twenty years ago now.
CzechSkláním se před znalostmi jiných lidí, pokud jde o formální stránku této dohody.
I bow to the knowledge of other people on the technicalities of this agreement.
Czech(PL) Vážený pane předsedo, cíle Lisabonské strategie se stanovily před osmi lety.
(PL) Mr President, the aims of the Lisbon Strategy were defined eight years ago.
CzechZ tohoto důvodu byste zpravidla měli převod souborů před synchronizací povolit.
For these reasons, you should typically allow files to be converted before sync.
CzechPřed instalací sady LIP je třeba nainstalovat jazykovou sadu nadřazeného jazyka.
The parent language pack needs to be installed before the LIP can be installed.
CzechFotografovala jsme ji před tím a potom, co se narodila její krásná dcerka, Issa.
I photographed her before and after the birth of her beautiful baby girl, Issa.
CzechMusím se konkrétně vyjádřit k několika otázkám, o nichž se před chvílí hovořilo.
I must specifically reply to some of the issues that have been raised just now.
CzechRusko zastavilo své tanky 40 km před Tbilisi, jak jsme ho my v Evropě požádali.
Russia stopped its tanks 40 km outside Tbilisi, as we in Europe had asked it to.
CzechVíce než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
CzechPřed padesáti lety došlo ale k důležitému posunu, poté, co byl vypuštěn Sputnik.
But then a big difference happened about 50 years ago, after Sputnik was launched.
CzechPřed jejich ratifikací bylo nutné přenést jejich závazky do evropské legislativy.
Before their ratification, their obligations had to be carried into European law.
Czech(CS) Dovolte mi několik poznámek k debatě, která tady před chviličkou probíhala.
(CS) Allow me to elaborate a little on the debate held here a few minutes ago.
CzechNemělo by docházet k dogmatickému upřednostňování jednoho druhu vlaků před jiným.
There should be no dogmatic priority for either one sort of train or the other.
CzechTým, který před vámi dnes stojí, je připraven čelit výzvám, které má před sebou.
The team standing before you today is ready to rise to the challenges ahead of it.
CzechGlobální ekonomika je propojená mnohem těsněji, než tomu bylo před půl stoletím.
The global economy is much more closely linked than it was half a century ago.
CzechZeptáme se lidí v řadě před vámi, začneme u vás, pane: jedna, dva, tři, čtyři, pět.
Let's do the row before you, starting with you sir: one, two, three, four, five.
CzechV některých případech oslabujeme civilní ochranu, která nás chrání před požáry.
In some cases we are cutting back the civil defence which saves us from fires.