česko-anglicko překlad pro "přecházet"

CS

"přecházet" anglický překlad

CS

přecházet {sloveso}

volume_up

Příklady použití pro "přecházet" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechChcete-li pomocí klávesnice přecházet na různé stránky teletextu, postupujte takto:
To navigate to different Teletext pages by using the keyboard, do the following:
CzechKliknutím na tlačítko Další nebo Předchozí můžete přecházet mezi jednotlivými nalezenými slovy či frázemi.
Click Next or Previous to move from one matched word or phrase to another.
CzechZapnutí funkce Přejít o stránku vpřed umožňuje plynule přecházet mezi stránkami na webech, které to podporují.
Turn on flip ahead to smoothly move from page to page on supported sites.
CzechV seznamu Změnit obrázek v intervalu vyberte, jak často bude prezentace přecházet na další obrázky.
Click an item in the Change picture every list to choose how quickly your slide show changes pictures.
CzechPomocí klávesových zkratek můžete v programu Windows Mail provést mnoho úloh a přecházet bez použití myši.
With keyboard shortcuts, you can perform many Windows Mail tasks and navigate without using a mouse.
CzechChcete-li zjistit, jak přecházet k souborům ve složce Windows.old,
To learn how to access files in the Windows.old
CzechTato chudoba může přecházet z generace na generaci.
This poverty can pass down from one generation to the next.
CzechEvropská unie nemůže beze slova přecházet kruté zacházení s těmito odvážnými bojovnicemi za demoracii a svobodu.
The European Union cannot be silent when these brave fighters for democracy and freedom are cruelly treated.
CzechPodívejte se, jak rychle a snadno přesouvat soubory, přepínat mezi aplikacemi a plynule přecházet z místa na místo.
Discover fast and fluid ways to move things around, switch between apps, and go from one place to another.
CzechMěli bychom postupně přecházet ke složitějšímu.
We have to gradually increase the complexity.
CzechV ekologických kruzích často slyšíme, že spíše než přecházet k obnovitelným zdrojům, pokračujeme dál, jak jsme zvyklí.
In environmental circles, we often hear that, rather than shifting to renewables, we are continuing with business as usual.
CzechNásledující tabulka uvádí, jak přecházet v programu televize pomocí klávesnice a myši nebo dálkového ovládání aplikace Windows Media Center.
The following table describes how to use a mouse and keyboard or a Windows Media Center remote control to navigate the Guide.
CzechMěli bychom dobře uvažovat; začínají-li zpracovatelé - uživatelé - přecházet na alternativní produkty, nemusí to pro zemědělství znamenat nic dobrého.
Let us be careful; this is not necessarily good for agriculture, as processors - users - are turning to alternative products.
CzechSložky systému Windows jsou navrženy tak, aby bylo možné přecházet ze složky do složky bez nutnosti otevírat každou složku v novém okně.
The folders in Windows are designed so that you can navigate from folder to folder without having to open a new folder window for each folder.
CzechToto řešení bylo zvoleno proto, aby pracovníci, kteří vyjíždějí za prací na relativně krátkou dobu, nemuseli neustále přecházet z jednoho systému na druhý.
This solution is designed to avoid frequent changes in your social security situation when you work abroad for short periods.
CzechDíky aktivním zobrazením Microsoft Outlooku můžete zobrazit náhled obsahu nebo s ním pracovat přímo ve schránce a nemusíte přitom přecházet na jiný web.
Preview or interact with content right in your inbox, rather than going to another website, with Microsoft Outlook Active Views.
CzechMusíme donutit naše členské státy, aby začaly rychleji přecházet od slov k činům, k čemuž se musí také připojit Parlament a Evropská komise.
We must force our Member States to move more quickly from words to deeds and obviously Parliament and the European Commission must do their part too.
CzechMůžete přecházet od lásky k nenávisti, ale nemůžete v jednom okamžiku jednomu objektu, jednomu člověku, chtít ublížit a zároveň pro něj chtít dobro.
You could go from love to hate. ~~~ But you cannot, at the same time, toward the same object, the same person, want to harm and want to do good.
CzechRozvojové země světa jsou dokonce nuceny deregulovat svoji potravinovou politiku a přecházet z produkce pro domácí potřebu na produkci vývozní.
The world's developing countries have even been forced to deregulate their food policy and switch from production for national needs to export production.
CzechMožnost, kterou využívají zaměstnavatelé a podnikatelé, chtějí-li nabízet své služby v jiné zemi EU, aniž by bylo nutné přecházet pod jiný daňový a sociální systém.
An arrangement that allows you or your employer to offer services in another EU country without changing tax or social security systems.