česko-anglicko překlad pro "přecenit"

CS

"přecenit" anglický překlad

CS

přecenit {sloveso}

volume_up
Význam Evropské centrální banky nelze v žádném případě přecenit.
The importance of the European Central Bank simply cannot be overestimated.
Za čtvrté, problém nezávislosti národních regulačních orgánů nemůžeme přecenit.
Fourthly, the issue of the independence of national regulators cannot be overestimated.
Jak jsem již uvedl ve své zprávě o inovační politice, úlohu malých a středních podniků v tomto odvětví lze jen stěží přecenit.
As I have shown in my report on innovation policy, the role of SMEs in this sector is difficult to overestimate.
přecenit (také: nadhodnotit)

Příklady použití pro "přecenit" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechZa čtvrté, problém nezávislosti národních regulačních orgánů nemůžeme přecenit.
Fourthly, the issue of the independence of national regulators cannot be overestimated.
CzechPane předsedající, význam zdravotní péče a této směrnice ani nelze přecenit.
Mr President, the importance of healthcare and this directive cannot be overemphasised.
CzechPane předsedající, význam přiměřených účetních standardů nelze přecenit.
Mr President, the importance of appropriate accounting standards cannot be exaggerated.
CzechVýznam Evropské centrální banky nelze v žádném případě přecenit.
The importance of the European Central Bank simply cannot be overestimated.
CzechVýznam Kašgaru jako centra kultury ujgurské menšiny nelze přecenit.
The significance of Kashgar as a centre of culture for the Uyghur minority in China cannot be overstated.
CzechNeměli bychom přecenit tento model, ale také bychom neradi viděli snížení cen pod jakýkoli model.
We should not oversell the model however, we are not likely to see a reduction in prices under any model.
CzechVýznam jazyků jako nástrojů k udržování a prohlubování těchto kontaktů nelze přecenit.
The importance of the factor of language as a vehicle for maintaining and deepening these contacts cannot be overstated.
CzechJak jsem již uvedl ve své zprávě o inovační politice, úlohu malých a středních podniků v tomto odvětví lze jen stěží přecenit.
As I have shown in my report on innovation policy, the role of SMEs in this sector is difficult to overestimate.
CzechVýznam toho lze stěží přecenit.
The importance of this can hardly be exaggerated.
CzechPrioritou, kterou tento Parlament může jen sotva přecenit, a stěžejním bodem mé zprávy je tudíž důraz na dodržování lidských práv.
The priority that this Parliament cannot fail to emphasise and the main crux of my report is therefore a focus on respect for human rights.
CzechPokud uvážíme, že problémy s dopravními zácpami a znečištěním se dále zhoršují, sotva můžeme význam této iniciativy přecenit.
If we consider that the problems of congestion and pollution are becoming ever more serious, we can hardly overestimate the importance of this initiative.