česko-anglicko překlad pro "přece jenom"

CS

"přece jenom" anglický překlad

CS

přece jenom {příslovce}

volume_up
přece jenom (také: avšak, nicméně, přesto)

Příklady použití pro "přece jenom" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechJe v tom přece jenom malinký rozdíl, nad kterým se přece -- (potlesk) -- má cenu zamyslet.
There is a little bit of a difference there that is worth just -- (Applause) -- thinking about.
CzechŠtěstí přece není výsadou jenom pro pár šťastlivců, ale základním právem pro všechny.
After all, happiness is not just a privilege for the lucky few, but a fundamental human right for all.
CzechBarviva jsou přece jenom zásadní a nenahraditelné přídatné látky.
Dyes are after all hardly essential and irreplaceable additives.
CzechPřece jenom komentář k Evropě bez bariér: ano, je to myšleno minimálně ve třech významech.
I will actually comment on 'A Europe without Barriers'. Yes, it is meant to have at least three senses.
CzechPřece jenom odvolání neposkytuje všechny možnosti jako úplná obnova řízení.
After all, an appeal does not give you all the chances and all the options that you have with a completely new trial.
CzechPřece jenom to byl možná pouze náhodný výběr.
And so, I began to think about, well, maybe that's just a random sample.
Czech. - (CS) Já bych se přece jenom vrátil k tomu, co tady říkal můj kolega, pan poslanec Sturdy.
Mr President, I would like to return to what my colleague, Mr Sturdy, was talking about here.
CzechPřece jenom si zaslouží pár slov situace na Blízkém východě a pozice Evropské unie v tomto konfliktu.
At least a few words should be said about the situation in the Middle East and Europe's position on that conflict.
CzechPřece jenom vážně, já se domnívám, že už opravdu trochu podléháme předvolební rétorice.
President-in-Office of the Council. - (CS) To be serious, I suppose we are already succumbing to a touch of pre-election rhetoric.
CzechVím o něm přece jenom to, že je neochvějným zastáncem vnitrozemské vodní dopravy, a doufal jsem, že bude s takovými návrhy souhlasit.
I know him, after all, as a staunch supporter of inland shipping and I had hoped that such amendments would have been agreeable to him.
Czech(DE) Paní předsedající, nakonec jsme se z krize přece jenom v něčem poučili, neboť už nehodláme podporovat nebo odměňovat nezodpovědné ekonomické aktivity.
(DE) Madam President, we have obviously learnt something from the crisis after all, as irresponsible economic activity is now no longer to be encouraged or rewarded.
CzechPřestože mám kritické výhrady, tak nehodlám svůj podpis stáhnout a doufám, že k nějakému dalšímu posunu přece jenom na nadcházející konferenci dojde.
Although I have critical reservations, I do not intend to retract my signature, and I hope that the forthcoming conference will, after all, result in some further progress.

Podobné překlady pro "přece jenom" anglicky

přece příslovce
jenom příslovce
jenom spojka
English
přece jen příslovce
English