česko-anglicko překlad pro "přece jen"

CS

"přece jen" anglický překlad

CS

přece jen {příslovce}

volume_up
Přece jen je třeba podpořit průmysl, aby vyráběl lepší, účinnější přístroje.
After all, industry needs to be encouraged to produce better, more efficient appliances.
A přece jen je systém pro bezpečnost Polska nakonec více ohrožením než zlepšením.
After all, the system is actually more of a threat than an improvement to Poland's security.
Je přece jen dost vážný: Bosna se má stát členem a s těmito radikálními muslimy...
This is, after all, quite serious: Bosnia is about to join and with these radical Muslims...

Podobné překlady pro "přece jen" anglicky

přece příslovce
jen podstatné jméno
English
jen příslovce
English
jen spojka
English

Příklady použití pro "přece jen" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechA přece jen, pane předsedající, jsem si výrazně vědom toho, co jste právě řekl.
Nevertheless, Mr President, I am acutely aware of what you have just said.
CzechRád bych však přece jen připomněl svou obavu o zemědělství v širším kontextu.
I would nevertheless like to mention my concern about agriculture in a broader context.
CzechDámy a pánové, sice váhavě, ale přece jen se Bulharsko stává novou zemí.
Ladies and gentlemen, this is a reluctant admission but Bulgaria is a new country.
CzechPokud jde o současnou krizi v letecké dopravě, dějí se přece jen zvláštní věci.
On the subject of this air traffic crisis, the events taking place are, all the same, odd.
CzechPřece nemůžete jen tak zbavit evropské občany jedné z jejich základních svobod."
You cannot deprive the citizens of Europe of one of their fundamental freedoms in such a way.'
CzechChci to připomenout, protože je přece jen příliš snadné vylít s vaničkou i dítě.
I am reminding you of this because it is all too easy to throw the baby out with the bathwater.
CzechCo se přece jen stává, je, že mi lidé říkají: "Já nepotřebuji motivaci."
What happens, though, is people say to me, "I don't need any motivation."
CzechProjektu a aktivitám liberální Evropy přece jen také dochází energie, a to výrazně.
Yet liberal Europe's project and activities have also run out of steam, and spectacularly so.
Czech(FR) Paní předsedající, přece jen si myslím, že v této rozpravě je přítomen velký paradox.
(FR) Madam President, I believe there is, nonetheless, a great paradox in this debate.
CzechZjistíte-li, že některé nebo všechny tyto soubory přece jen potřebujete, máte možnost je obnovit.
If you decide you want some or all of these files back, you can still retrieve them.
CzechVážené dámy a pánové, s potěšením zjišťuji, že dva předsedové skupin jsou přece jen přítomni.
Ladies and gentlemen, I am pleased to see that two of the group chairs are here at least.
CzechNicméně zvýšení je přece jen stále zvýšení, i když je pravděpodobně nižší než míra inflace.
However, an increase is still an increase, even if it is probably below the inflation rate.
CzechKdyby snad přece jen ano, dostatečně nás prosím varujte.
Should it ever be repeated, please at least give us plenty of warning.
CzechPřece jen jsem vám vděčný, pane komisaři, že jste byl ochotný přijít a toto tu podstoupit.
Nevertheless, I am grateful, Commissioner, for your willingness to come here and subject yourself to this.
CzechJsme ale přece jen trochu zklamaní a žádám vás, abyste to tlumočil paní Redingové a panu Barrosovi.
However, we are a little disappointed and I ask you to pass this on to Mrs Reding and Mr Barroso.
CzechPřece jen musím odpovědět na otázku položenou panem Scholzem, která se týká případu skleněných vláken Saint-Gobain.
I still have to answer the question put by Mr Scholz on the Saint-Gobain glass fibre case.
CzechNebudu se podrobně vracet k návrhům našich zpravodajů, ale ráda bych přece jen prodlela u několika myšlenek.
I will not go back over the proposals of our rapporteurs, but I would like to dwell on just a few thoughts.
CzechMimochodem mě těší, že Rada je přece jen tady.
Incidentally, I am pleased that the Council is still here.
CzechK této otázce přece jen jedna poznámka.
On this question, I would nevertheless like to make a comment.
CzechA chceme zajíce honit, nebo ho přece jen chytit?
Do we want to chase the rabbit or actually catch it?