česko-anglicko překlad pro "přece jen"

CS

"přece jen" anglický překlad

CS

přece jen {příslovce}

volume_up
Přece jen je třeba podpořit průmysl, aby vyráběl lepší, účinnější přístroje.
After all, industry needs to be encouraged to produce better, more efficient appliances.
A přece jen je systém pro bezpečnost Polska nakonec více ohrožením než zlepšením.
After all, the system is actually more of a threat than an improvement to Poland's security.
Je přece jen dost vážný: Bosna se má stát členem a s těmito radikálními muslimy...
This is, after all, quite serious: Bosnia is about to join and with these radical Muslims...

Příklady použití pro "přece jen" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechA přece jen, pane předsedající, jsem si výrazně vědom toho, co jste právě řekl.
Nevertheless, Mr President, I am acutely aware of what you have just said.
CzechRád bych však přece jen připomněl svou obavu o zemědělství v širším kontextu.
I would nevertheless like to mention my concern about agriculture in a broader context.
CzechDámy a pánové, sice váhavě, ale přece jen se Bulharsko stává novou zemí.
Ladies and gentlemen, this is a reluctant admission but Bulgaria is a new country.
CzechPokud jde o současnou krizi v letecké dopravě, dějí se přece jen zvláštní věci.
On the subject of this air traffic crisis, the events taking place are, all the same, odd.
CzechPřece jen je třeba podpořit průmysl, aby vyráběl lepší, účinnější přístroje.
After all, industry needs to be encouraged to produce better, more efficient appliances.
CzechA přece jen je systém pro bezpečnost Polska nakonec více ohrožením než zlepšením.
After all, the system is actually more of a threat than an improvement to Poland's security.
CzechJe přece jen dost vážný: Bosna se má stát členem a s těmito radikálními muslimy...
This is, after all, quite serious: Bosnia is about to join and with these radical Muslims...
CzechPřece nemůžete jen tak zbavit evropské občany jedné z jejich základních svobod."
You cannot deprive the citizens of Europe of one of their fundamental freedoms in such a way.'
CzechChci to připomenout, protože je přece jen příliš snadné vylít s vaničkou i dítě.
I am reminding you of this because it is all too easy to throw the baby out with the bathwater.
CzechCo se přece jen stává, je, že mi lidé říkají: "Já nepotřebuji motivaci."
What happens, though, is people say to me, "I don't need any motivation."
CzechProjektu a aktivitám liberální Evropy přece jen také dochází energie, a to výrazně.
Yet liberal Europe's project and activities have also run out of steam, and spectacularly so.
Czech(FR) Paní předsedající, přece jen si myslím, že v této rozpravě je přítomen velký paradox.
(FR) Madam President, I believe there is, nonetheless, a great paradox in this debate.
CzechZjistíte-li, že některé nebo všechny tyto soubory přece jen potřebujete, máte možnost je obnovit.
If you decide you want some or all of these files back, you can still retrieve them.
CzechVážené dámy a pánové, s potěšením zjišťuji, že dva předsedové skupin jsou přece jen přítomni.
Ladies and gentlemen, I am pleased to see that two of the group chairs are here at least.
CzechPřece jen jsou Spojené státy americké po léta naším nejbližším spojencem.
After all, the United States has been our closest ally for years.
CzechNicméně zvýšení je přece jen stále zvýšení, i když je pravděpodobně nižší než míra inflace.
However, an increase is still an increase, even if it is probably below the inflation rate.
CzechPřece jen bychom měli být v této věci trochu sebekritičtí.
We should, after all, engage in a little self-criticism where this matter is concerned.
CzechPřece jen hovoříme o látkách, které jsou v Evropské unii zakázány nebo přísně omezeny.
After all, we are talking about substances that are banned in the European Union or severely restricted.
CzechKdyby snad přece jen ano, dostatečně nás prosím varujte.
Should it ever be repeated, please at least give us plenty of warning.
CzechPřece jen jsem vám vděčný, pane komisaři, že jste byl ochotný přijít a toto tu podstoupit.
Nevertheless, I am grateful, Commissioner, for your willingness to come here and subject yourself to this.

Podobné překlady pro "přece jen" anglicky

přece příslovce
jen příslovce
English
jen spojka
English
jen podstatné jméno
English
přece jenom příslovce
dále jen příslovce