česko-anglicko překlad pro "přebytky"

CS

"přebytky" anglický překlad

CS

přebytky {mužský rod množné číslo}

volume_up
přebytky (také: nadbytky)
Někdy se pro potravinovou pomoc využívají zemědělské přebytky z Evropy.
Sometimes agricultural surpluses from Europe are used in food assistance.
Raději bychom snížili přebytky v rozpočtu zemědělství, což je důležité.
We would prefer to cut surpluses in the agriculture budget, that is what is important.
Dnes máme například na skladě přebytky obilí a není pro ně odbytiště.
Today there are surpluses of grain, for example, in store and no market for them.
přebytky (také: výstřednosti, výstřelky)
Musíme také omezit podstupování rizik a zarazit přebytky.
We must also limit risk-taking and put a stop to excesses.

Příklady použití pro "přebytky" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechRychle rozvíjející se země, zvláště země vyvážející ropu, určitě mají obrovské přebytky.
Certain emerging countries, notably oil-exporting countries, have large surpluses.
CzechDnes máme například na skladě přebytky obilí a není pro ně odbytiště.
Today there are surpluses of grain, for example, in store and no market for them.
CzechRaději bychom snížili přebytky v rozpočtu zemědělství, což je důležité.
We would prefer to cut surpluses in the agriculture budget, that is what is important.
CzechMléčné přebytky musí být zadrženy na národní úrovni podle zavedených evropských požadavků.
The milk surplus must be stemmed at national level by imposing European requirements.
CzechNěkdy se pro potravinovou pomoc využívají zemědělské přebytky z Evropy.
Sometimes agricultural surpluses from Europe are used in food assistance.
CzechReformy je třeba povést také v zemích s nadměrnými přebytky.
Reforms also need to be made in the countries that have excessive surpluses.
CzechPřebytky jednotek přiděleného množství se nesmí podílet na uhlíkové stopě EU.
We must take the hot air out of the EU's carbon footprint.
CzechZároveň by bylo vhodné přijmout proticyklická opatření a vytvářet hospodářské přebytky.
At the same time, it would be expedient to take countercyclical measures and create economic surpluses.
CzechHrozilo by, že by se vinice klučily tam, kde přebytky nevnikají.
The danger is that vineyards will be destroyed in areas where no surplus wine is being produced.
CzechDruhým důvodem je to, že existuje určité rozhodnutí Světové obchodní organizace a my musíme odstraňovat přebytky.
The second reason is that there is a WTO decision and we have to remove surpluses.
CzechPřebytky produkce vína řeší Unie dvojím způsobem.
The Union has two ways of dealing with the surplus wine production.
CzechMusíme také omezit podstupování rizik a zarazit přebytky.
We must also limit risk-taking and put a stop to excesses.
CzechNa evropském trhu s mlékem jsou v současnosti přebytky.
There is currently a surplus on European milk markets.
CzechNapřed zjistíme, zda je můžeme nakoupit v regionu, spíše než bychom na Haiti přepravovali naše přebytky.
We will begin by seeing whether we can purchase them in the region rather than transport our surpluses to Haiti.
CzechŘešením není vyvážet přebytky ostatních členských států ve formě rybářských dohod s třetími zeměmi.
The answer to this is not to export other Member States' over-capacity in the form of third-country fishing agreements.
CzechRád bych také upozornil na řadu opatření u zdroje, zejména v blízkosti nemocnic, a na přebytky léků.
I should also like to draw attention to a number of source measures, particularly near hospitals, and to leftover medicines.
CzechPotřebujeme rovnováhu mezi ohledem na místní přebytky a zdroje a také mezi tímto a zájmy našich plavidel.
We need a balance between respect for the surpluses and the resources there, and also between this and the interests of our vessels.
CzechBez vývozních dotací zůstanou některé přebytky na vnitřním trhu EU, což by vedlo k dalšímu poklesu cen.
Without the export subsidies some of the surpluses would remain on the EU internal market, which would lead to a further price decrease.
CzechSpolečná zemědělská politika omezuje dovozy, tlumí rozvoj národů, přičemž zároveň hromadí jejich přebytky ve třetím světě.
The CAP restricts imports, hampering developing nations while at the same time dumping its excess in the Third World.
CzechEU by měla omezit svou spotřebu bioenergie na přebytky zemědělství samotné Unie a měla by odrazovat od odlesňování.
The EU should limit its bioenergy consumption to the surplus agricultural capacity of the Union itself, discouraging deforestation.