česko-anglicko překlad pro "pětina"

CS

"pětina" anglický překlad

EN
CS

pětina {číslovka}

volume_up
pětina (také: pátý)
Pětina dosud neobjevených světových zdrojů leží právě v tomto regionu.
A fifth of the world's undiscovered resources lie in precisely this region.
Více než pětina evropských pracovníků každoročně mění zaměstnání.
More than a fifth of European workers change their job every year.
V Rumunsku inovačně podniká jedna pětina podniků.
In Romania, one fifth of companies do innovative business.

Příklady použití pro "pětina" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPětina dosud neobjevených světových zdrojů leží právě v tomto regionu.
A fifth of the world's undiscovered resources lie in precisely this region.
CzechPětina dětí v EU žije na pokraji chudoby - a to je příliš mnoho.
One in five children lives on the brink of poverty in the EU - that is one too many.
CzechJedna pětina světové populace, okolo 1,1 miliardy lidí, trpí nedostatkem čisté vody.
One fifth of the world's population, some 1.1 billion people, suffer from a lack of clean water.
CzechPětina veškerých emisí CO2 v Evropě pochází z odvětví dopravy.
One fifth of all the CO2 emissions in Europe come from the transport sector.
CzechDětská chudoba je opomíjený problém, i když pětina dětí v EU žije na hranici chudoby.
Child poverty is a neglected issue, yet one in five children in the EU lives on the brink of poverty.
CzechVíce než pětina evropských pracovníků každoročně mění zaměstnání.
More than a fifth of European workers change their job every year.
CzechPřibližně polovina odpadu končí na skládkách a méně než pětina se spaluje.
About half is dumped and just under a fifth is burned.
CzechV současné době se již pětina vyrobených růžových vín skládá ze směsí.
Today, one-fifth of rosé production involves blending.
CzechTakže jedna polovina, jedna čtvrtina, pětina -- v tom jsme dobří.
So one half, one quarter, one fifth -- we're good at that.
CzechSkoro jedna pětina skleníkových plynů pochází z chovu hospodářských zvířat -- více než z dopravy.
Nearly one-fifth of all greenhouse gas is generated by livestock production -- more than transportation.
CzechBěhem tohoto období Lotyšsko ztratilo pětinu svých obyvatel; pětina emigrovala a pracuje v zahraničí.
Over this period, Latvia has lost one fifth of its population; one fifth has emigrated and is working abroad.
CzechV Rumunsku inovačně podniká jedna pětina podniků.
In Romania, one fifth of companies do innovative business.
CzechPouze pětina z nich podepsala prozatímní dohody.
Only one fifth have signed interim agreements.
CzechVíce než pětina všech vydaných osob byla státními příslušníky vykonávajícího členského státu.
More than a fifth of the individuals surrendered in accordance with the EAW procedure were nationals from the executing Member State.
CzechOdhaduje se, že v arktické oblasti se nachází přibližně pětina dosud neobjevených světových zdrojů uhlovodíku.
It is estimated that about a fifth of the world's undiscovered hydrocarbon resources are located in the Arctic region.
CzechSkoro jedna pětina dětí žije v chudobě.
Almost one fifth of children live in poverty.
CzechOdhaduje se, že téměř pětina žen v Evropě byla alespoň jednou v dospělosti obětí fyzického násilí.
It is estimated that nearly a fifth of women in Europe have been the victim of acts of physical violence at least once during their adult lives.
CzechPětina dětí do dvou let pije sodu.
CzechZůstává ale zřejmé, že se ženy stávají oběťmi násilí i nadále: pětina evropských žen nejméně jednou zažila násilný útok.
However, it is clear that they continue to be victims of violence: one fifth of European women have suffered acts of violence at least once.
CzechGeopoliticky je Arktida velmi důležitou oblastí, v níž se podle odhadů nachází pětina neobjevených světových zdrojů uhlovodíku.
The Arctic is, geopolitically, a very important region, containing an estimated one fifth of the world's undiscovered hydrocarbon resources.