česko-anglicko překlad pro "pěstovat"

CS

"pěstovat" anglický překlad

CS

pěstovat {sloveso}

volume_up
Potřebujeme fungicidy, abychom mohli omezit plíseň a skutečně pěstovat brambory.
We have needed fungicides to reduce blight and actually grow the potatoes.
Plodiny na biopaliva lze pěstovat tam, kde je jasná možnost nadprodukce.
We can only grow biofuels where there is evidence of possible overproduction.
Jinými slovy, soucit je způsob, jak pěstovat vůdce na páté úrovni.
In other words, compassion is the way to grow Level 5 leaders.
Pokud jde o energetickou otázku: zde také potřebujeme pěstovat velmi klidný, rozumný vztah.
As regards the energy issue: here, too, we need to cultivate a very calm, reasonable relationship.
Na těchto plochách bychom měli pěstovat potraviny.
We should be cultivating food in these areas.
To je otázka kterou musíme řešit a v Evropě musíme pěstovat ducha ochoty riskovat, jaký existuje v USA mezi mladou generací Američanů.
This is an issue we must address, and we must cultivate in Europe the risk-taking spirit that exists in the USA among the young generation of Americans.
Vytvoří se tím propojení s návrhy, myšlenkami a politikami, které potřebujeme pěstovat a vytvořit v Evropě.
It will link strongly with the proposals, ideas and policies we need to nurture and establish in Europe.
Druhým velmi důležitým bodem je nutnost pěstovat a vylepšovat jeden z těchto klíčových nástrojů, systém SOLVIT.
The second very important point is that Solvit, which is such a key instrument, should be nurtured and improved.
Proces, který můžeme posilovat a pěstovat.
And it is a process that can be energized and nurtured.
pěstovat (také: nasadit, osázet, zasadit)
Ví, jak pěstovat organickou rýži, ví, jak se o ni mají starat, ví, jak ji sklidit a jak ji uvařit.
They know how to plant organic rice, they know how to look after it, they know how to harvest and they know how to cook it.
Bez opatření tohoto druhu nebude možné pěstovat rostliny v hustě osídlených oblastech s intenzivním využíváním půdy.
Without measures of this kind it becomes impossible to grow plants in densely populated areas where soil use is intensive.
Zdá se mi absurdní, že si někdo myslí, že nakrmí rozvíjející se země tím, že je přiměje pěstovat rostliny pro palivo namísto pro potravu.
It seems absurd to me that anyone is thinking of feeding developing countries by making them grow plants for fuel rather than food.
V Evropě máme bohatství kultury a tvořivosti, které je třeba pěstovat a rozvíjet.
We have a wealth of culture and creativity in Europe which needs to be fostered and developed.

Příklady použití pro "pěstovat" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPotřebujeme fungicidy, abychom mohli omezit plíseň a skutečně pěstovat brambory.
We have needed fungicides to reduce blight and actually grow the potatoes.
CzechNikdy jsme nedoporučovali ani jsme neříkali, že by se biopaliva měla pěstovat všude.
We have never recommended or said that biofuels should be grown everywhere.
CzechPlodiny na biopaliva lze pěstovat tam, kde je jasná možnost nadprodukce.
We can only grow biofuels where there is evidence of possible overproduction.
CzechÚplně postačuje pěstovat s ním tzv. privilegované partnerství, ale ne úplné členství.
A privileged partnership with Turkey, instead of full membership, will be quite enough.
CzechV Evropě máme bohatství kultury a tvořivosti, které je třeba pěstovat a rozvíjet.
We have a wealth of culture and creativity in Europe which needs to be fostered and developed.
CzechCílem toho všeho je pěstovat udržitelný, nenásilný rozvoj národů celého světa.
The aim of all that is to foster the sustainable, peaceful development of the peoples of the world.
CzechTyto země jsou však partnery Evropské unie a tato partnerství je nutno pěstovat.
However, these countries are the European Union's partners, and these partnerships have to be nurtured.
CzechAle způsobuje vlastně opak, protože tento zákon může pěstovat neznalost, tabu a stigmata.
But it actually does the contrary, because this law may well foster ignorance, taboo and stigma.
CzechPokud jde o energetickou otázku: zde také potřebujeme pěstovat velmi klidný, rozumný vztah.
As regards the energy issue: here, too, we need to cultivate a very calm, reasonable relationship.
CzechJinými slovy, soucit je způsob, jak pěstovat vůdce na páté úrovni.
In other words, compassion is the way to grow Level 5 leaders.
CzechA teď vám povím, jaké to je pěstovat tyto buňky v laboratoři.
And let me tell you what it's like to grow these cells in the lab.
CzechA v této oblasti jsme začali pěstovat několik akácií, které jste před chvíli viděli.
And in that area we started growing some acacia trees that you just saw before. ~~~ So this is after one year.
CzechV této školce budeme pěstovat 10x více druhů.
In this nursery, we're going to grow 10 times more than the number of species.
CzechMyslím, že je nutné to řešit, protože my v Irsku chceme dál pěstovat obilí a brambory.
I think that that needs to be addressed, because we in Ireland want to continue producing cereals and potatoes.
CzechVýstavba systémů přehrad a zavlažování by umožnila pěstovat ovoce a zeleninu v průmyslovém měřítku.
Construction of dams and irrigation systems would allow industrial-scale growth of fruit and vegetables.
CzechMusíme pěstovat větší osobní odpovědnost a tak dosáhneme jako společnost většího pokroku.
We need to encourage greater personal responsibility, and that way we will all make greater progress as a society.
CzechJednoduše nemáme dost orné půdy na to, abychom mohli pěstovat dostatečné množství běžných energetických plodin.
We simply do not have enough arable land to grow sufficient quantities of conventional energy crops.
CzechVytvoří se tím propojení s návrhy, myšlenkami a politikami, které potřebujeme pěstovat a vytvořit v Evropě.
It will link strongly with the proposals, ideas and policies we need to nurture and establish in Europe.
CzechJen si představte tlak, jemuž budeme vystaveni, pokud skutečně začneme pěstovat plodiny na palivo místo potravin.
Just consider the pressure that will come about when we really begin to grow fuel as opposed to food.
CzechVí, jak pěstovat organickou rýži, ví, jak se o ni mají starat, ví, jak ji sklidit a jak ji uvařit.
They know how to plant organic rice, they know how to look after it, they know how to harvest and they know how to cook it.