CS

pěsti {ženský rod množné číslo}

volume_up
pěsti
Ovšem teprve nyní po letech, kdy se situace stala zcela nesnesitelnou a nebylo už před ní možné zavírat oči, se Komise rozhodla bouchnout pěstí do stolu.
However, only now, years later, when the situation has become intolerable for everyone and impossible to hide, has the Commission decided to bang its fists on the table.

Příklady použití pro "pěsti" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechBouchněme, Evropo, pěstí do stolu a postavme se za lidská práva v Číně.
Let us, Europe, bang our fist on the table and stand up for human rights in China.
CzechStručně řečeno, pokud vám nedáme pěstí, dáte nám pěstí vy.
Put simply, if I do not punch you on the chin, you will punch me on the chin.
Czech(FI) Pane předsedající, poslední evropský diktátor Lukašenko vládne Bělorusku železnou pěstí již více než 16 let.
(FI) Mr President, Europe's last dictator, Lukashenko, has ruled Belarus with an iron fist for more than 16 years.
CzechBudu držet nůž ve své pěsti - takhle.
I'm just going to hold the knife in my fist like this.
CzechPlácají se po ramenou, předvádějí se, vyhrožují pěstí - dělají podobné věci jako lidé a dělají je i ve stejném kontextu.
They pat one another on the back; they swagger; they shake their fist -- the kind of things that we do, and they do them in the same kind of context.
CzechPane předsedající, prezident Lansana Conté byl archetypem afrického vůdce, zkorumpovaný diktátor, který vládl lidem Guineje železnou pěstí.
Mr President, President Lansana Conté was the archetypal African strong man, a corrupt dictator who ruled the people of Guinea with an iron fist.
CzechJak názorně dokládá dnešní usnesení, Lukašenko zesílil svou kampaň za pronásledování těch, kteří si dovolí vyzvat jeho vládu železné pěsti.
As this resolution today illustrates in graphic detail, Lukashenko has intensified his campaign for persecution and harassment against those who dare challenge his iron-fisted rule.
CzechOvšem teprve nyní po letech, kdy se situace stala zcela nesnesitelnou a nebylo už před ní možné zavírat oči, se Komise rozhodla bouchnout pěstí do stolu.
However, only now, years later, when the situation has become intolerable for everyone and impossible to hide, has the Commission decided to bang its fists on the table.
CzechPo válce byly myšlenky "makedonismu" přijaty a prosazeny tvrdou pěstí jugoslávské komunistické strany a později se staly součástí myšlenky velkého Srbska.
After the war, the ideas of Macedonism were taken on board and imposed with an iron fist by the Yugoslav Communist Party and later became part of the idea of Great Serbia.
CzechNavíc máme morální povinnost k našim vlastním obyvatelům, zejména k těm, kteří řadu desetiletí trpěli pod pěstí sovětského imperialismu, hájit tyto principy svobody.
Moreover, we have a moral duty towards our own populations, especially those which endured many decades under the heel of Soviet imperialism, to defend these principles of freedom.