česko-anglicko překlad pro "pít"

CS

"pít" anglický překlad

CS

pít {sloveso}

volume_up
A ignoruje fakt, že mezitím lidé stále potřebují pít vodu.
And it ignores the fact that, in the meanwhile, people still need to drink water.
Můžu být na slunci / jít plavat / sportovat / pít alkohol?
Can I stay in the sun/go swimming/do sports/drink alcohol?
Zvedl jsem to děťátko, masíroval ji, nutil ji pít, až konečně začala dýchat normálně.
I took up the little baby, massaged her, forced her to drink until she finally started breathing normally.

Příklady použití pro "pít" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechA ignoruje fakt, že mezitím lidé stále potřebují pít vodu.
And it ignores the fact that, in the meanwhile, people still need to drink water.
CzechOd okamžiku, kdy vetřelci přistáli a začali dýchat náš vzduch, jíst a pít, byli odsouzeni k záhubě.
From the moment the invaders arrived, breathed our air, ate and drank, they were doomed.
CzechZvedl jsem to děťátko, masíroval ji, nutil ji pít, až konečně začala dýchat normálně.
I took up the little baby, massaged her, forced her to drink until she finally started breathing normally.
CzechA když už chcete pít, postavíte konvici nastojato.
And that means the tea is partially covered while it completes the brewing.
CzechMůžu být na slunci / jít plavat / sportovat / pít alkohol?
Can I stay in the sun/go swimming/do sports/drink alcohol?
CzechV následujících dnech a týdnech lidé utíkali do hor, byli nuceni pít znečištěnou vodu, nebo rovnou zemřít.
The days and weeks that followed, people fleeing to the hills, being forced to drink contaminated water or face death.
CzechTo bude pravděpodobně znamenat, že nebudeme moci pít čistou podzemní vody,kterou používáme v současnosti.
This will probably mean that we will find it very difficult to continue drinking our groundwater untreated as we do today.
CzechFaktem je, že rostoucí počet mladých lidí začíná pít ve velmi raném věku, a způsobuje tak sobě i okolí závažné škody.
One is the fact that growing numbers of young people begin to drink at a very early age, which causes very serious harm.
CzechZačala pod lékařským dohledem pít slazenou vodu a nyní hladovku ukončila a čeká, že její volání bude vyslyšeno.
She began to drink sweetened water under medical care and has now ended her hunger strike, and is waiting for her appeal to be heard.
CzechMáme odpovědnost za to, aby naše děti, vnoučata a pravnoučata mohly dýchat čistý vzduch a pít čistou vodu.
It is our responsibility to make sure our children, grandchildren and great-grandchildren have clean air to breathe and clean water to drink.
CzechV Dánsku jsme velmi hrdí na to, že máme obrovské množství čisté podzemní vody, kterou můžeme pít bez jakékoliv úpravy.
In Denmark, we are very proud of the fact that we have a huge amount of clean groundwater that we can drink completely untreated.
CzechNeměli bychom kázat vodu a pít víno.
CzechNebo si snad lidé opravdu myslí, že kdyby zakázali Buckfast, výtržníci, kteří jej nyní konzumují přes míru, by začali pít čaj?
Do people honestly think that, if Buckfast was banned, the hooligans who currently drink it to excess would start drinking tea?
CzechBudu ho pít hodně a budu hodně zdráv.
CzechProč přestali pít víno?
CzechVíte, to je právě ten druh myšlení, co může člověka dovést k tomu, že začne pít gin v devět hodin ráno, a tam já se nechci dostat.
You know that's the kind of thought that could lead a person to start drinking gin at nine o'clock in the morning, and I don't want to go there.
CzechPo operacích, kdy mi rakovina sebrala schopnost mluvit, jíst a pít, jsem byl nucen vstoupit do virtuálního světa, ve kterém mi počítač pomáhá žít.
After surgeries for cancer took away my ability to speak, eat or drink, I was forced to enter this virtual world in which a computer does some of my living for me.
CzechZatímco bylo vědecky dokázáno, že tabákové výrobky jsou škodlivé, alkohol škodí pouze v nadměrném množství nebo lidem, kteří by jej neměli pít.
While it has been shown scientifically that tobacco products are harmful, alcohol is harmful only when consumed in excessive quantities or by persons who should not drink it.
CzechNavíc za každou révu, kterou vytrhneme, se na pobřeží Tichého oceánu vysadí jiná; a když se naučí pít vino Čína, bude nám samotným pravděpodobně víno chybět.
Moreover, for every vine that we grub up, a new one will be planted on the Pacific Rim; and when China develops a taste for wine we are likely to find ourselves with a worldwide shortage.