česko-anglicko překlad pro "píše"

CS

"píše" anglický překlad

EN
EN
CS

píše {sloveso}

volume_up
píše
volume_up
writes {sl.} (simple present tense)
Zpravodajka píše: "Pro spotřebitele je rozhodující otázkou cenová dostupnost.
The rapporteur writes, 'For the consumer affordability is a key issue.
International Herald Tribune píše, že Řecko svůj závazek splnilo.
Greece has delivered, writes the International Herald Tribune.
Dříve působila jako správce sítě, nyní píše o vytváření sítí v systému Windows.
Formerly a network administrator, she now writes about Windows networking.

Příklady použití pro "píše" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechDopis stěžovateli, ve kterém se píše, že jsme jeho stížnost obdrželi, nestačí.
A letter to a complainant stating that we have received his complaint is not enough.
CzechDříve působila jako správce sítě, nyní píše o vytváření sítí v systému Windows.
Formerly a network administrator, she now writes about Windows networking.
CzechPíše: "Rád bych Vás naléhavě upozornil na umírání civilistů na Srí Lance.
He says 'I wish to bring to your urgent attention the civilian deaths in Sri Lanka.
CzechZpravodajka píše: "Pro spotřebitele je rozhodující otázkou cenová dostupnost.
The rapporteur writes, 'For the consumer affordability is a key issue.
CzechDostal jsem jeden, ve kterém se píše, že tato zpráva ohrožuje neutralitu sítě.
I had one telling me that this report is a danger to net neutrality.
CzechSpiegel online píše, že "keltský tygr byl přijat do intenzivní péče".
Spiegel Online writes 'The Celtic Tiger has been taken into intensive care'.
CzechPíše, že je to proto, "že mají zákony a pravidla, na něž přišli rozumem."
He said it was "because they have laws and rules invented by reason."
CzechJak ve svých memoárech píše Jean Monnet: "Kdybych mohl začít znovu, začal bych kulturou".
As Jean Monnet says in his memoirs, 'if I could start again, I would start with culture'.
CzechJeho bratr píše o místních vůdcích kriticky, což zjevně Perwezově věci nepomohlo.
His brother writes critically about local leaders, so clearly that was not helpful to Perwiz's case.
CzechUž 20 let píše romský slovník, zatímco jeho rodina hladoví.
He's been writing a Roma dictionary for 20 years, while his family goes hungry.
CzechPíše se v ní, že je třeba vyvinout značné úsilí v oblasti základních práv.
I quote, 'significant efforts are needed on fundamental rights'.
CzechTady napravo uprostřed vidíte, jak někdo píše "$0.01!!! ~~~ Opravdu?"
Here on the right-hand side in the middle you see this one guy writing, "$0,:,01!!! Really?"
CzechAle na zádech mého trička, které mi dala, se píše, "Zachraňte ohrožené venkovské balíky."
But the back of my T-shirt, the one that she gave me, says, "Save the endangered hillbillies."
CzechDnes se však píše 21. století, a proto, pane komisaři, potřebujeme novou celní technologii.
However, this is the 21st century, and as such, Commissioner, we need new customs technology.
CzechProtest proti EU se dobře prodává - každý den se o něm píše v bulváru.
EU protest sells well - we see that every day in the tabloids.
CzechInternational Herald Tribune píše, že Řecko svůj závazek splnilo.
Greece has delivered, writes the International Herald Tribune.
CzechV tomto dokumentu z pětadvacátého - mám jej zde - se píše toto:
In this document of the 25th - I have it here - I can read that
CzechSlyšela jsem že je handicapovaná a proto tolik píše o sexu.
I hear she's handicapped and that's why she writes this sex stuff.
CzechJsem skutečně zděšen tím, že jsme svévolně odsunuli stranou něco, co se jasně píše v jednacím řádu.
It really alarms me that we have arbitrarily set aside what our Rules of Procedure plainly state.
CzechTo je můj dopis od otce, který mi píše abych si vzal ženu, kterou jsem si vzal poprvé, když mi bylo 20 let.
That's my father's letter to me, telling me to marry the woman I first married when I was 20.