česko-anglicko překlad pro "péci"

CS

"péci" anglický překlad

volume_up
pece {ž mn. č.}
EN
volume_up
péče {ž mn. č.}
EN
CS

péci {sloveso}

volume_up
Každý bochník upečený v jeho pekárně, jedním pekařem, ve dřevem vytápěné peci.
Every loaf baked in a bakery he owned, by one baker at a time, in a wood-fired oven.

Příklady použití pro "péci" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechJsme na posledním místě ve zdravotní péči, a to je důležité pro pocit blahobytu.
We're last place in health care, and that's important for a sense of well-being.
CzechV tomto oznámení se uvádí, že škola jí nemůže nabídnout péči, kterou potřebuje.
The letter stated that the university was unable to offer her the care she needs.
CzechNesmíme omezovat přeshraniční zdravotní péči jen na ty, kdo si ji mohou dovolit.
We must not restrict cross-border health care just to those who can afford it.
CzechNesmíme omezit přeshraniční zdravotní péči jen na ty, kteří si to mohou dovolit.
We must not restrict cross-border health care just to those who can afford it.
CzechOhrožují základní lidská práva, například právo na život a na zdravotní péči.
They threaten fundamental human rights such as the right to life and healthcare.
CzechToto je další příspěvek ke snížení nákladů na zdravotní péči pro nás pro všechny.
This is another contribution to reducing the costs of health care for us all.
CzechMusíme se zaměřit zejména na podporu opatření pro jejich vzdělávání a péči ve stáři.
In particular, we must support measures for their education and care in old age.
CzechZdůrazňuje rovněž význam preventivních kroků a přístup spočívající v místní péči.
It also stresses the importance of preventative action and a 'local care approach'.
CzechPřesto jsou počet a kvalita podpůrných center pro péči o děti pro Evropu klíčové.
Yet the number and quality of support centres for childcare are crucial for Europe.
CzechProtože ve zdravotní péči – převážné její části – jsou data vzdálena od akce.
Because in health care, most health care, the data is very removed from the action.
CzechKaždý bochník upečený v jeho pekárně, jedním pekařem, ve dřevem vytápěné peci.
Every loaf baked in a bakery he owned, by one baker at a time, in a wood-fired oven.
CzechMěli bychom také mít právo na přístup k vysoce kvalitní zdravotní péči poblíž domova.
We should also have the right to access high-quality health care close to home.
CzechZahrnuje péči v domácím prostředí, institucionální péči a služby zdravotní péče.
It includes care in the home, institutional care and health care services.
CzechPřístup ke zdravotní péči: snižování rozdílů v oblasti zdraví mezi Romy a neromy.
Access to healthcare: reducing the gap in health between Roma and non-Roma.
CzechKaždý hovořil o každodenních životních podmínkách a nedostatečné lékařské péči.
Everyone has talked about the everyday living conditions and the lack of medical care.
CzechNyní nechcete, aby lidé mohli vyhledat zdravotní péči, kdekoliv chtějí v Evropě.
Now you do not want people to be able to seek healthcare wherever they want to in Europe.
CzechČasto může zahrnovat ošetřovatelskou péči a různé vývojové aspekty dětí.
It can quite often involve nursing care and various aspects of child development.
CzechV případě, že na cestách onemocníte, máte jako občané EU nárok na zdravotní péči.
As an EU citizen you are entitled to healthcare services if you fall ill on your travels.
CzechEvropský průkaz zdravotního pojištění prokazuje váš nárok na zdravotní péči.
The European Health Insurance Card proves your entitlement to health care.
CzechAnna bude v zemi B mít stejnou péči, jako kdyby zde byla zdravotně pojištěna.
Anna will be treated in country B as if she were insured in that country.