česko-anglicko překlad pro "péče o dítě"

CS

"péče o dítě" anglický překlad

CS

péče o dítě {střední rod}

volume_up
péče o dítě
volume_up
child care {podstatné jméno}

Příklady použití pro "péče o dítě" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechTím mám na mysli například zařízení péče o dítě, kterých je v Německu dosud nedostatek.
This means childcare facilities; in Germany, for example, there are still not enough of these.
CzechKomise podá v roce 2008 zprávu o dosažených výsledcích při plnění barcelonských cílů v oblasti péče o dítě.
The Commission will report in 2008 on progress towards the Barcelona objectives in the area of childcare.
Czech. - Všechny naše vnitrostátní právní systémy mají své vlastní způsoby, jak řešit adopci a ostatní otázky péče o dítě.
in writing. - Our national legal systems all have their own ways of dealing with adoption and other childcare issues.
CzechNelegální zaměstnávání, např. v rámci domácích prací a péče o dítě, se týká především žen, které často patří mezi přistěhovalce.
Illegal employment, in domestic work and childcare for example, mostly involves women, often with an immigrant background.
CzechChtěla bych vás požádat, abyste zvážili nějaké komplexní programy a ještě přísnější kontrolu nad členskými státy, pokud jde o zařízení péče o dítě.
I would like to ask you to consider some comprehensive programmes and even tighter controls on Member States regarding childcare facilities.
CzechTakže se na to skutečně musíme podívat a také analyzovat, proč členské státy nečerpají peníze, které jsou k dispozici pro to, abychom měli více zařízení péče o dítě.
So we really have to have a look at that and also analyse why the Member States are not taking up the money which is available in order to have more childcare facilities.

Podobné překlady pro "péče o dítě" anglicky

o předložka
dítě podstatné jméno
péče podstatné jméno
péče o cizí dítě podstatné jméno
English
péče o zdraví podstatné jméno
péče o krajinu podstatné jméno
péče o kůži podstatné jméno
English