česko-anglicko překlad pro "páteř"

CS

"páteř" anglický překlad

volume_up
patra {stř mn. č.}
EN
volume_up
patrový {příd. jm. m.}
EN
CS

páteř {ženský rod}

volume_up
1. generál
páteř (také: hřbet, pevnost charakteru)
volume_up
backbone {podstatné jméno}
Odpovědné podnikání tvoří vždy páteř konkurenceschopnosti a úspěchu firmy.
Responsible entrepreneurship is always the backbone of competitiveness and successful business.
Tyto malé a střední podniky přece tvoří páteř evropské konkurenceschopnosti.
After all, these small and medium-sized enterprises form the backbone of European competitiveness.
Tvoří páteř hospodářství EU a jejich zájmy zaujímají ve směrnici o službách ústřední místo.
They are the backbone of the EU economy and their concerns are at the heart of the Services Directive.
páteř (také: hřbet, opěradlo, rub, týl, zadní strana, záda)
volume_up
back {podstatné jméno}
Vyžaduje to velmi sílnou páteř stát vzpříma ve vřavě okolností.
It takes tremendous strength of the back to uphold yourself in the midst of conditions.
Pane předsedající, navrhovaná směrnice by mohla být tou poslední kapkou, která zlomí páteř britského odvětví silniční dopravy.
Mr President, the proposed directive might be the last straw to break the back of the British road haulage industry.
páteř
volume_up
spinal column {podstatné jméno}
Nejvíce postižená bývá páteř, pánev, pánevní pletenec, ale také lebeční kosti, ramenní kosti a hrudník.
This mainly affects the whole spinal column, the pelvis and the pelvic girdle, but also the cranial bones, shoulders and the bony thorax.
2. medicína
páteř (také: hřbet)
volume_up
spine {podstatné jméno}
páteř se stáčí do spirály.
My spine curves spiral.
páteř
volume_up
rachis {podstatné jméno}

Příklady použití pro "páteř" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechZdá se, že nedávné zkušenosti nedocházejí do nejvyšších pater našich orgánů.
It seems that recent experience does not count at the top levels of our institutions.
CzechNutno dnes zdůraznit, že přepracování směrnice o azylovém řízení tvoří páteř celého balíčku.
It must be stressed today that the procedures recast forms the backbone of the package.
CzechOdpovědné podnikání tvoří vždy páteř konkurenceschopnosti a úspěchu firmy.
Responsible entrepreneurship is always the backbone of competitiveness and successful business.
CzechTyto malé a střední podniky přece tvoří páteř evropské konkurenceschopnosti.
After all, these small and medium-sized enterprises form the backbone of European competitiveness.
CzechVyžaduje to velmi sílnou páteř stát vzpříma ve vřavě okolností.
It takes tremendous strength of the back to uphold yourself in the midst of conditions.
CzechMusíme si uvědomit, že peníze rovněž tvoří páteř mírového projektu, jako je Evropská unie.
We must remember that money also forms the backbone of a peace project like the European Union.
CzechTady je jedno ze spodních pater, kde se exponáty neustále mění. ~~~ Můžete se tu procházet a dotýkat.
You can see exactly how many of these types of items would fit in a room.
CzechNavíc právě tito lidé představují páteř hospodářství EU.
What is more, these are the men and women who represent the backbone of the EU economy.
CzechTvoří páteř hospodářství EU a jejich zájmy zaujímají ve směrnici o službách ústřední místo.
They are the backbone of the EU economy and their concerns are at the heart of the Services Directive.
CzechZ toho důvodu jsme ze strategie Evropa 2020 učinili páteř nadcházejícího finančního výhledu.
That is why we are making the Europe 2020 strategy the backbone of the forthcoming financial perspective.
CzechNejvíce postižená bývá páteř, pánev, pánevní pletenec, ale také lebeční kosti, ramenní kosti a hrudník.
This mainly affects the whole spinal column, the pelvis and the pelvic girdle, but also the cranial bones, shoulders and the bony thorax.
CzechBez výměny procesu demokratického rozhodování legislativního orgánu tvoří ale páteř téhož procesu.
Without replacing the process of democratically deciding legislative authority, they nevertheless constitute the backbone of that same process.
CzechPane předsedající, navrhovaná směrnice by mohla být tou poslední kapkou, která zlomí páteř britského odvětví silniční dopravy.
Mr President, the proposed directive might be the last straw to break the back of the British road haulage industry.
CzechUplatňování tohoto modelu se v členských státech liší a model tvoří páteř veřejné podpory odpovědné politické akce.
This model varies in its application in Member States and forms the backbone of public support for responsible political action.
CzechPane předsedající, podpořila jsem tuto zprávu, protože - jak jsme všichni slyšeli - malé podniky tvoří páteř naší ekonomiky.
Mr President, I supported this report because - as we have already heard - small businesses are the backbone of our economy.
CzechV lednu 2012 byly zahájeny práce na technickém zázemí, které probíhají souběžně s výstavbou zbývajících pater.
In January 2012 work commenced on the technical fit-out, which is being carried out in parallel to the construction of the remaining floors.
CzechObecněji řečno, vyjadřuji znepokojení nad volným přístupem do kancelářských pater Parlamentu, který někteří lobbisté mají.
On a more general note, I express concern at the free access that some lobbyists have to Members' office floors in this Parliament.
CzechPoskytuje pracovní místa pro 12 milionů občanů EU, v 92 % se jedná o malé a střední podniky - páteř našeho hospodářství.
It provides jobs for 12 million EU citizens and 92% of it is made up of small and medium-sized enterprises - the backbone of our economy.
CzechNedostatečné vzdělání odsouvá Romy do nejnižších pater trhu práce a je rovněž příčinou vysoké míry jejich nezaměstnanosti.
This lack of education puts the Roma on the very bottom rung in the labour market and is the cause of their high level of unemployment.
CzechTento má výšku několika pater.