česko-anglicko překlad pro "pásy"

CS

"pásy" anglický překlad

volume_up
pásy {m mn. č.}
EN
CS

pásy {mužský rod množné číslo}

volume_up
pásy (také: proužky)

Příklady použití pro "pásy" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechŘidiči by si bez ohledu na to, jak jsou zkušení, měli vždy zapínat bezpečnostní pásy.
Drivers, no matter how experienced, should always fasten their seatbelts.
CzechNa závěr, EU musí reagovat na to, že v zahraničí jsou stále vydávány ruské cestovní pasy.
Finally, the EU has to react to the ongoing distribution of Russian passports abroad.
CzechTakže teď bych vás rád požádal, abyste si zapnuli bezpečnostní pásy a nasadili si klouboky.
So I now would like you to [put] your seat belts on and put your hats [on].
CzechNové technologie se jednoho dne stanou přirozenými jako dnešní bezpečnostní pásy a rádia.
The new technologies will one day become as natural as safety belts and radios are today.
CzechTo je přílivová vlna, kterou musíme zastavit a pouze lepší pasy tuhle záležitost nevyřeší.
This is a tidal wave that we have to stop, and better passports alone will not solve this matter.
CzechProto skutečně trvám na bezpečnosti bez ohledu na cestovní pasy.
That is why I really insist on safety, regardless of passports.
CzechRusko vydává pasy lidem, které považuje za Rusy.
They are distributing passports to populations that they deem to be Russian.
CzechMají černé pasy, a proto se jim říká "černí" nebo "baklažáni".
They have a black-coloured passport and for that reason, they are called 'blacks' or 'aubergines'.
CzechV roce 2008 byly zavedeny biometrické pasy, což je jedno z dosavadních konstruktivních opatření.
The introduction of biometric passports in 2008 is one of the constructive measures implemented so far.
CzechJiž vystavují biometrické pasy a při plnění kritérií dosáhly zhruba stejného pokroku.
They are already issuing biometric passports and have made about the same amount of progress on the other criteria.
CzechVzpomínáte si, že byly časy, kdy neexistovaly bezpečnostní pásy a dnes je považujeme za samozřejmost?
Do you remember there was a time when there were no safety belts, and now we take them for granted?
CzechPřípadně lze použít i odvážnější přechody, například pásy, střepy nebo klikaté rozdělení atd.
Or you might choose to use more brash transitions, such as, Bars, Shatter, or Zig Zag (to name just a few).
CzechJak jsme viděli, bezpečnostní pásy mohou ohrožovat život.
As we have seen, however, loop belts can be life-threatening.
CzechV rámci jediné země vzniká velká nerovnost, protože srbští a chorvatští Bosňané pasy dostávají.
Great inequality is arising within a single country, as Serbian and Croatian Bosnians do receive a passport.
Czech(SK) Ochrana dětí před únosy a obchodovaním s nimi vyžaduje potřebu zavést cestovní pasy pro děti.
(SK) Protecting children from abduction and trafficking requires the introduction of children's passports.
CzechBohužel byla přijata řada pozměňovacích návrhů, které požadují, aby pasy obsahovaly biometrické údaje.
Unfortunately, a number of amendments requiring biometric data to be included in passports were adopted.
CzechJe naprosto nezbytné, aby byl k dispozici dostatek správců fondů pro zachování řádného dohledu nad pasy MC.
It is vital that sufficient fund managers are available to maintain a proper watch on MC passports.
CzechVizualizace jsou seskupeny do kolekcí založených na určitých tématech, například Alchymie nebo Pásy a vlny.
Visualizations are grouped into collections that are based on specific themes, such as Ambience or Bars.
CzechV Abcházii, v níž tvoří obyvatelstvo z 80 % Abchazané, Rusko vydalo ruské pasy 90 % občanů v oblasti.
In Abkhazia, where 80% of Abkhazians live, Russia has issued Russian passports to 90% of citizens in the region.
CzechSouhlasím s návrhem používat pasy i pro děti, aby se bojovalo proti únosům dětí a obchodování s dětmi.
I agree with the proposal to use passports for children too, in order to combat child abduction and trafficking.