CS

pásma {ženský rod}

volume_up

Příklady použití pro "pásma" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPokud používáte bezdrátovou síť, ověřte, zda je k dispozici dostatečná šířka pásma.
If you are using a wireless network, verify that there is enough network bandwidth.
CzechJsou i tací občané, kteří ignorují inovativní opatření, jako jsou pásma s nízkými emisemi.
There are also those who ignore innovative measures such as low-emission zones.
CzechLepší využití šířky pásma sítě při procházení sdílených položek v síti.
Better use of network bandwidth when browsing file shares over a network.
CzechPokud je dostupná šířka pásma vaší bezdrátové sítě nízká, zvažte tato řešení:
If the available bandwidth on your wireless network is low, consider the following solutions:
CzechHrad: Obcházejte překážky a přemístěte origami do koncového pásma v daném časovém limitu.
The Castle: Avoid the obstacles and get the origami to the end zone within the time period.
CzechOstatní pásma by se měla uvolnit do 1. ledna 2012 tak, jak je stanoveno v návrhu Komise.
The other bands should be released by 1 January 2012, as stipulated in the Commission proposal.
CzechAvšak nekritické zavedení 10metrového pásma ve všech případech se nám nezdá být vhodné.
Imposing a limit of 10 metres, however, indiscriminately and in all cases, does not seem appropriate.
CzechJe třeba nést větší odpovědnost za rybolovná pásma a zlepšení tradičního systému kvót.
Greater responsibility must be given to fishing zones and improvements made to the traditional quota system.
CzechNastavení nižšího rozlišení obvykle požaduje menší šířku pásma.
A lower resolution setting typically requires less bandwidth.
CzechJe nezbytné zavést vhodné zásady, které v budoucnu umožní uvolnit další pásma spektra.
It is necessary to get the right principles in place that can enable additional spectrum releases in the future.
CzechPolitika uzavření pásma je nepřijatelná a kontraproduktivní.
The policy of closure is unacceptable and counterproductive.
CzechTento projekt jde ještě dále a do roku 2015 nabídne i nová kmitočtová pásma od 1,5 do 2,3 GHz.
This project goes even further still, by providing a new frequency band in the 1.5 to 2.3 GHz range by 2015.
CzechJe nezbytné zavést vhodné zásady, které v budoucnu umožní uvolnit další pásma spektra.
It is essential to introduce sensible rules that will make it possible to release further spectrum bands in the future.
CzechŠířku pásma bezdrátové i kabelové sítě lze otestovat pomocí nástroje Ladění výkonu sítě v aplikaci Media Center.
You can test your wired or wireless network bandwidth by using the Network Tuner in Media Center.
CzechUvítal jsem tento dokument, protože Evropa musí uvolnit další pásma spektra pro bezdrátové širokopásmové připojení.
I welcomed this document because Europe needs to set free more spectrum for wireless broadband.
CzechPásma navržená Komisí by se měla uvolnit do 1. ledna 2012, tak jak je stanoveno v jejím návrhu.
Bands already designated by the Commission should be freed up by 1 January 2012, according to the Commission's proposal.
CzechChorvatsko tento problém především vytvořilo a nyní je všichni velebíme za to, že platnost pásma pozastavilo.
Croatia concocted this problem in the first place, and now we excessively laud it because it has suspended it.
CzechPomocí kroků v nástroji Ladění výkonu sítě určete, zda má vaše domácí síť dostatečnou šířku pásma.
Follow the steps in the Network Performance Tuner to determine if there is enough available bandwidth on your home network.
CzechNacházíme se rovněž v těsné blízkosti pásma hladu, území světových pandemií, Afriky, o níž jste se také zmínil.
We are also in close proximity to the hunger zone, the world's land of pandemics, Africa, which you also mentioned.
CzechFrekvenční pásma vyhrazená pro mobilní komunikace (