česko-anglicko překlad pro "páry"

CS

"páry" anglický překlad

volume_up
páry {m mn. č.}
volume_up
parou {přísl.}
EN
EN
CS

páry {mužský rod množné číslo}

volume_up
páry
Mluví se tam o neplodnosti párů, jako kdyby homosexuální páry mohly být plodné.
There is talk about the infertility of couples, as if homosexual couples could be fertile.
Pronásledují blažené páry a studují každý jejich pohyb a způsoby.
They stalk blissful couples and they study their every move and mannerism.
Nárůst rozvodů postihuje smíšené páry, tedy páry, kde mají manželé rozdílnou státní příslušnost.
A growing number of divorces affects mixed couples, that is, couples in which the spouses are of a different nationality.
páry (také: dvojice)
Dva páry punčoch do školy, každá na zakrytí děr té druhé.
Two pairs of stockings for school, each to hide the holes in the other.

Příklady použití pro "páry" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechMluví se tam o neplodnosti párů, jako kdyby homosexuální páry mohly být plodné.
There is talk about the infertility of couples, as if homosexual couples could be fertile.
CzechVýzkum také zjistil, že nejštastnější páry jsou ty, které se soustředí na pozitivní věci.
Research also suggests that the happiest couples are the ones that focus on the positives.
CzechByl to případ pravidel pro dvounárodnostní páry, kteří se chtějí rozvést.
This is already the case for the rules applicable to binational couples who wish to divorce.
CzechV některých členských zemích mají registrovaní partneři stejná práva jako sezdané páry.
Some EU countries treat registered partnerships in the same way as they treat married couples.
CzechPronásledují blažené páry a studují každý jejich pohyb a způsoby.
They stalk blissful couples and they study their every move and mannerism.
CzechTento kouzelný obrázek vám umožňuje sledovat všechno, co se děje, když dáte brokolici do páry.
And this magic view allows you to see all of what's happening while the broccoli steams.
CzechDva páry punčoch do školy, každá na zakrytí děr té druhé.
Two pairs of stockings for school, each to hide the holes in the other.
CzechANO – Pokud jde o povolení k pobytu, registrovaní partneři mají v Nizozemí stejná práva jako manželské páry.
YES - When it comes to residence rights, registered partners enjoy full rights in Holland.
CzechTo znamená, že mladé páry budou muset podporovat 4 rodiče s očekávanou délkou života dosahující 73 let.
So it means young couples will have to support four parents who have a life expectancy of 73 years old.
CzechJsou to páry, které mohou každou situaci vnímat pozitivně.
These are couples who can find good in any situation.
CzechNárůst rozvodů postihuje smíšené páry, tedy páry, kde mají manželé rozdílnou státní příslušnost.
A growing number of divorces affects mixed couples, that is, couples in which the spouses are of a different nationality.
CzechPan Sarkozy vypouští množství vznosně znějící páry, ale ani jednou za půl hodiny nepoužije slovo "sociální".
Mr Sarkozy emits quantities of high-sounding hot air but not once in half-an-hour does he use the word 'social'.
CzechPoklad v podobě starobylých obrázků zalitých zlatavým světlem viktoriánské doby vás přenese časem do věku páry.
Time-travel back to the Age of Steam with a treasure-trove of antique images bathed in a golden Victorian light.
CzechTo je důležité zejména v situaci, kdy manželské páry žijí v jiné zemi, než je občanství kteréhokoliv z nich.
This is important, especially in a situation where couples are living in a country of which neither of them may be citizens.
CzechV roce 2007 byl rozveden milion manželství, z nichž 13 % tvořili páry různých národností.
There were one million divorces granted in the EU during 2007, 13% of which involved couples consisting of partners of different nationalities.
CzechCílem návrhu Komise je rekuperovat benzinové páry emitované do ovzduší při čerpání pohonných hmot do osobních automobilů.
The Commission's proposal aims to recover petrol vapour which is emitted into the atmosphere during the refuelling of passenger cars.
CzechÚčelem návrhu nařízení je vytvoření právní jistoty pro dotčené páry a zajištění předvídatelnosti a pružnosti.
The purpose of the proposal for a regulation is to create legal certainty for the couples concerned and guarantee predictability and flexibility.
CzechZa pozitivní považuji také možnost adopce pro neplodné páry a vytváření vhodných podmínek pro pěstounské rodiny.
Another positive aspect is, in my opinion, the possibility of adoption for unfertile couples, and creating good conditions for foster families.
CzechJak jste uvedla, pokud neexistuje rámec, páry si buď samy zvolí příslušnost soudu, nebo má rozhodující slovo dominantní partner.
As you pointed out, in the absence of a framework, either couples go 'forum shopping' or the dominant partner has the final say.
CzechChci vám rovněž připomenout, kde se nyní nacházíme: jsme v době nové technické revoluce, jako když jsme přecházeli z páry na elektřinu.
I also want to remind you about what we are in: a new engineering revolution, like when we went from steam to electricity.