česko-anglicko překlad pro "pár dní"

CS

"pár dní" anglický překlad

volume_up
pár dní {m}
CS

pár dní {mužský rod }

volume_up
pár dní
volume_up
few days {podstatné jméno}
Nasadili mu nitrožilní antibiotika a během pár dní se uzdravil.
He was placed on intravenous antibiotics and he recovered after a few days.
Zůstane tedy v platnosti dalších sedm let a pár dní, abych byl přesný.
It will therefore remain in force for a further seven years and a few days, to be exact.
Za pár dní se v Lucemburku setkám s předsedou vlády Filatem.
In a few days, I will meet with Prime Minister Filat, in Luxembourg.

Příklady použití pro "pár dní" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechTakové množství odpadu se nemůže nahromadit za pár dní, trvá to podstatně déle.
This amount of rubbish does not appear within a couple of days; it takes considerably more time.
CzechZůstane tedy v platnosti dalších sedm let a pár dní, abych byl přesný.
It will therefore remain in force for a further seven years and a few days, to be exact.
CzechPár dní poté jsme se vydaly do budhistického chrámu ve Footscray a sedly si vedle její rakve.
A few days later, we went to a Buddhist temple in Footscray and sat around her casket.
CzechNasadili mu nitrožilní antibiotika a během pár dní se uzdravil.
He was placed on intravenous antibiotics and he recovered after a few days.
CzechZa pár dní se v Lucemburku setkám s předsedou vlády Filatem.
In a few days, I will meet with Prime Minister Filat, in Luxembourg.
CzechA toto je skutečné snímkování, časosběr, ukazující jak se ta končetina regeneruje během pár dní.
And this is actually real photography, timed photography, showing how that limb regenerates in a period of days.
CzechZa pár dní zničili největší světovou velmoc.
They defeated the greatest power in the world in a couple days.
CzechCP: Upevnil jsem to téma, aby vydrželo pár dní.
CP: I stuck that thread so it lasted a few days.
CzechViděl jsem jí totiž pár dní předtím v čistírně, kdy platila asi dva centy za ramínko, bylo to v té době normální.
Because I saw her a few weeks before that -- you could get paid. They used to pay you two cents per coat hanger.
CzechPár dní poté jsem byli smutnými svědky série represí, které proběhly po prezidentských volbách v Bělorusku.
A few days after that, we witnessed a series of repressions that took place following the presidential elections in Belarus.
CzechA kromě toho se o ní přesvědčím za pár dní během své druhé návštěvy.
I am very mindful of this parallelism with the United States; moreover, I am going to make sure of it in a few days, during my second visit.
CzechUž není mnoho času, jen pár dní.
There is not much time left, just a few days.
CzechA já jí za pár dní poslal tohle.
Czech(ES) Pane předsedo, je tomu teprve pár dní, co byla dvě komanda organizace ETA zatčena francouzskou, portugalskou a španělskou policií.
(ES) Mr President, only a few days ago, two ETA commando units were arrested by French, Portuguese and Spanish police.
CzechA o pár herních dní později přišlo na světlo, že tento velký stát plánoval vojenský útok na ovládnutí celého světa.
So a few game days later it came to light that we found out this major country was planning a military offensive to dominate the entire world.
CzechNemůžete dělat povrchní zpravodajství -- jednoduše přicestovat do země na pár dní a myslet si, že jste připraveni napsat článek.
And you cannot do parachute reporting -- just jump into a country for two days and think that you've done your homework and a story.
Czechvětšina z nás, možná my všichni jsme tu těchto pár dní hezky šťastní s několika batohy a nejspíš v malém prostoru, hotelovém pokoji.
Most of us, maybe all of us, are here pretty happily for a bunch of days with a couple of bags, maybe a small space, a hotel room.
Czech(PT) Paní předsedající, jen pár dní před konferencí v Kodani se zdá více než kdy dříve, že dospět k právně závazné dohodě bude komplikované.
(PT) Madam President, only a few days before Copenhagen, it appears more difficult than ever to come up with a legally binding agreement.
Czech- (SK) Těší mě, že se pár dní před prvním prosincem, který byl ustanoven jako světový den boje proti AIDS, věnujeme tomuto celosvětovému problému.
- (SK) I am delighted that, a few days ahead of 1 December, which is recognised as World AIDS Day, we are addressing this global problem.
CzechNevěřím, že dialog mezi našimi institucemi je možný, pokud naši dohodu pár dní po jejím dosažení zrušíme tím, že předložíme pozměňovací návrh.
I do not believe dialogue between our institutions is possible if, after giving our agreement, we take it back a few days later by tabling an amendment.

Podobné překlady pro "pár dní" anglicky

pár podstatné jméno
pár číslovka
English
pár příslovce
English
jednou za 14 dní příslovce
čtrnáct dní podstatné jméno
English