česko-anglicko překlad pro "pár"

CS

"pár" anglický překlad

EN
volume_up
pár {čísl.}
EN
volume_up
pár {přísl.}
EN
CS

pár {mužský rod }

volume_up
pár (také: dvojice, manželé)
volume_up
couple {podstatné jméno}
A ve filmu je pár sekvencí, jako těch pár scén, které vám ukážu.
And there are a couple of sequences in the movie, like these couple of moments I'll show you.
Z toho plyne -- z toho plyne pár ponaučení, která si můžete odnést.
Now there's a couple -- there's a couple of lessons that you can take from this.
(Smích) Uprostřed, tento kluk zahnízdil pouze pár týdnů po jeho vypuštění.
(Laughter) On the middle, this guy nested a couple of weeks after the release.
pár (také: dvojice)
volume_up
pair {podstatné jméno}
Jeden pár bází stál v roce 1990 10 dolarů, jeden penny v roce 2000.
It cost 10 dollars per base pair in 1990, then a penny in 2000.
Laskavý čin, který mezi ostatními vyzvedla: někdo mi dokonce přinesl pár bot.
The act of kindness she noted above all others: someone had even gotten her a pair of shoes.
Tento pár nyní stojí přibližně 19 dolarů.
This pair, in fact, these currently cost about 19 dollars.
pár (také: dvojice)
volume_up
dyad {podstatné jméno}

Příklady použití pro "pár" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechStačí pár faktů, abychom si ukázali, jak rychle tento tlak změnil tvář Švédska.
A few facts will suffice to show how quickly this has changed the face of Sweden.
CzechA já doufám, že v následujících pár letech ukážu, že to povede k chytrým strojům.
And I hope, in the next few years, to show that this will lead to smart machines.
CzechA nikdo neví, jak náročné to je, ale pravděpodobně na to během pár let přijdeme.
And nobody knows how hard that is, but we'll probably find out in a few years.
CzechProtože v této zjitřené době potřebujeme pár chladných hlav a jasné informace.
Because in these emotional times, we need some cool heads and clear information.
CzechRád bych pogratuloval svému kolegovi, panu Albertinimu, a vyjádřil pár připomínek.
I would like to congratulate my colleague Mr Albertini and make a few comments.
CzechChystám se využít svůj web abych tam dal pár věcí, které utvoří základní obrázek.
I'm going to use my website to put up some things that will give the basic picture.
CzechTakže, k provedení těchto dvou misí jsem před pár lety zahájil Projekt Prakaš.
So, to implement these twin missions, a few years ago, I launched Project Prakash.
CzechMohu vás ve vší slušnosti požádat o chvíli klidu, abych mohla říci pár slov?
Can I respectfully ask that I have some silence so I can actually make a speech?
CzechMám pět minut za skupinu PPE-DE, takže bych mohla pronést svých posledních pár slov?
I have five minutes for the PPE-DE Group, so could I just say my last few words?
Czech(PL) Vážená paní předsedající, také bych rád k otázce Srbska pronesl pár slov.
(PL) Madam President, I would like to say one more thing on the subject of Serbia.
CzechDovolte mi uvést pár příkladů určitých radikálních představ o "samořízení".
Let me give you some examples of some kind of radical notions of self-direction.
CzechVětšina z našich nápadů byla bláznivá, ale pár bylo skvělých, a my prorazili.
Most of our ideas were crazy, but a few were brilliant, and we broke through.
CzechPane předsedající, uvedu pár poznámek k souboru opatření v oblasti změny klimatu.
Mr President, I am going to make my remarks on the climate change package.
CzechDovolte mi nejprve říci pár slov o důležitosti a významu sociálního dialogu.
Let me first say a few words about the importance and relevance of social dialogue.
CzechTady je pár tipů, jak tento problém se svým běžným počítačem můžete vyřešit:
Here are some things that you can try to fix the problem with your usual PC:
CzechPojďme se podívat na pár příkladů, abychom si přiblížili, o čem tady mluvím.
So, let's have some very few examples to get a sense of what I'm talking about here.
CzechPotkali jsme se před pár lety na knižním veletrhu, vyrábí rozkládací knížky.
Rives is here, and I met him years ago at a book fair; he does pop-up books.
Czech(Smích) Uprostřed, tento kluk zahnízdil pouze pár týdnů po jeho vypuštění.
(Laughter) On the middle, this guy nested a couple of weeks after the release.
Czech. ~~~ Odehrálo se to před pár lety v Keni.
If we can have this document up ... So this was a story in Kenya a few years ago.
CzechZnamená to, že počet transakcí bude snížen z několika milionů na pár tisíc.
It means reducing the number of transactions from millions to a few thousand.