česko-anglicko překlad pro "páni"

CS

"páni" anglický překlad

volume_up
páni {m mn. č.}
EN
EN
EN
EN
CS

páni {mužský rod množné číslo}

volume_up
- (IT) Paní předsedající, dámy a pánové, skládám poklonu paní zpravodajce.
- (IT) Madam President, ladies and gentlemen, my compliments to the rapporteur.
(IT) Paní předsedající, paní komisařko, dámy a pánové, děkuji za vaše slova.
(IT) Madam President, Commissioner, ladies and gentlemen, thank you for your words.
Paní předsedající, dámy a pánové, konkurenční boj není opakem spolupráce.
Madam President, ladies and gentlemen, competing is not the opposite of cooperating.
páni
- (HU) Pane Barniere, paní komisařko, podobně jako každá iniciativa má i tato příliš mnoho "pánů".
(HU) Mr Barnier, Commissioner, like every initiative, this one too has many masters.
páni
volume_up
gents {mn. č.} [hovor.]

Příklady použití pro "páni" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

Czech. - (SL) Nejprve odpovím na doplňující otázku paní Harkinové.
President-in-Office. - (SL) Firstly, the supplementary question from Mrs Harkin.
Czech. - (SV) Paní předsedající, rád bych pronesl několik krátkých poznámek:
rapporteur. - (SV) Madam President, I should like to make a few short comments:
Czech(PL) Paní předsedající, o situaci v Zimbabwe jsme diskutovali dne 24. dubna 2008.
- (PL) Madam President, we discussed the situation in Zimbabwe on 24 April 2008.
Czech(DE) Vážená paní předsedající, chtěl bych poděkovat zejména oběma zpravodajkám.
(DE) Madam President, I would like, in particular, to thank the two rapporteurs.
CzechS určitými výhradami podporuji zprávu paní Podimatové o inovativním financování.
I support, with some reservations, the Podimata report on innovative financing.
Czech(FR) Paní předsedající, tato zpráva je citlivá a já musím kritizovat její název.
(FR) Madam President, this report is sensitive, and I must criticise its title.
CzechV tomto ohledu bych, paní Schaakeová, zmínila dva konkrétní body ve vaší zprávě.
In this regard, Ms Schaake, I would mention two particular points in your report.
Czech. - Paní předsedající, tento návrh je naléhavě potřebný.
on behalf of the Verts/ALE Group. - Madam President, this motion is badly needed.
CzechVážená paní předsedající, nemíním se účastnit této hloupé rozpravy o tekutinách.
Madam President, I am not going to take part in this stupid debate on liquids.
CzechVojenská junta uvrhla šéfku strany, paní Aun Schan Su Ťij , do domácího vězení.
A military junta placed the party's leader, Aung San Suu Kyi, under house arrest.
CzechSpolu s paní Thomsenovou jsme navrhli doplněk k její zprávě právě na toto téma.
Mrs Thomsen and I have drafted an amendment to her report on this very subject.
Czech(ES) Nejprve mi dovolte poděkovat paní zpravodajce za důkladnou a poctivou práci.
(ES) First of all, let me thank the rapporteur for her thorough and serious work.
CzechVážená paní předsedající, rád bych dnes částečně osvětlil jeden konkrétní aspekt.
Madam President, I would like to throw some light on one particular aspect today.
CzechPaní předsedající, tuto zprávu oceňuji, chtěl bych však uvést několik poznámek.
Madam President, I appreciate this report, but I would like to make some remarks.
CzechA zvláštní poděkování vám, paní Kaufmannová, za vaši vynikající práci v Konventu.
A special thanks to you, Mrs Kaufmann, for your very good work in the Convention.
CzechChtěla bych také vědět, co si o této situaci myslí paní ministryně Malmströmová.
I would also like to hear what Minister Malmström thinks about this situation.
Czech(DE) Paní předsedající, měl jste dobré, jasné a výstižné vystoupení, pane Bildte.
(DE) Madam President, you have made a good, clear and concise speech, Mr Bildt.
CzechDost mne překvapily poznámky, které zde vznesli pan De Rossa a paní De Keyserová.
I am quite shocked by the remarks that Mr De Rossa and Mrs De Keyser made here.
CzechPaní předsedající, jsem si jist, že to, o čem budu hovořit, zajímá mnoho lidí.
Madam President, I am sure many people are interested in what I am going to say.
CzechV tomto ohledu jsem velmi ráda, že vás zde dnes, paní místopředsedkyně, vidím.
In that respect, I am very pleased to see you, Madam Vice-President, here today.