česko-anglicko překlad pro "pálivý"

CS

"pálivý" anglický překlad

volume_up
pálivý {příd. jm. m.}
CS

pálivý {přídavné jméno rod mužský}

volume_up

Příklady použití pro "pálivý" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechJe také potřeba sledovat konkurenční chování subjektů na trzích EU s palivy.
There is also a need for monitoring of competitive behaviours in EU fuel markets.
CzechNepotřebujeme ani žádné další ukvapené reakce, jako bylo fiasko se zelenými palivy.
We do not need any more ill-considered hasty reactions like the green fuel fiasco either.
CzechNicméně se nikdy nepřiblíží tomu, aby nahradily všechna současná vozidla poháněná fosilními palivy.
Nevertheless, they will never come close to replacing all the current, fossil fuel-powered vehicles.
CzechAť už to trvá jakkoliv dlouho, je jisté, že se určitě budeme muset v následujícím období zabývat fosilními palivy.
However long this may continue, the fact is that we will certainly have to operate with fossil fuels for some time to come.
CzechVelikým problémem je očividně otázka konkurence - čehož jsme byli svědky - mezi výrobou potravin, výrobou krmiv a palivy.
The problem of competition - as we have witnessed - between food production, feed production and fuel, is obviously a key concern.
CzechObecně řečeno, musíme změnit používání druhů dopravy poháněných fosilními palivy na takové, které využívají obnovitelná paliva.
Generally speaking, we need to aim to move away from means of transport reliant on the use of fossil fuels to those based on renewable fuels.
CzechLesnictví proto nesmí podléhat zbytečným, složitým nařízením, která jeho výrobky ve srovnání s fosilními palivy konkurenčně znevýhodňují.
Therefore, forestry must not be subjected to unnecessary, complicated regulations that make its products less competitive compared with fossil fuels.
CzechNedá se to uskutečnit, nebo alespoň určitě ne s obnovitelnými palivy, která se vyrábějí na vlastním území EU nebo jsou dostupná na území jejích velkých členských států.
That will not be possible, at least not with renewable fuels produced in the EU's own territory or in the EU's big Member States.
Czech(DE) Pane předsedající, pane komisaři, jistě, energetická účinnost je velmi důležité téma, a přirozeně musíme velice úsporně zacházet s fosilními palivy.
(DE) Mr President, Commissioner, clearly, energy efficiency is a very important subject, and naturally we have to be very economical with fossil fuels.
CzechTo je o to víc politováníhodné, protože existují další výzvy, jako je regulace komoditních trhů: s fosilními palivy, minerály a zemědělskou produkcí.
This is all the more regrettable as there are other challenges, such as the regulation of the commodities markets: in fossils, minerals and agricultural produce.
CzechJsem přesvědčen o tom, že koordinovaná činnost na úrovni EU může napomoci k posílení trhů s novými technologiemi pro čistá vozidla a trhů s alternativními palivy.
I am convinced that coordinated action at EU level can help to strengthen the markets in new technologies for clean vehicles and in alternative fuels.
CzechNemělo by to znamenat, že by se na vodíková vozidla mělo nahlížet zaujatě, protože, jak jsem už řekla, tato vozidla jsou stejně bezpečná, jako vozidla poháněná tradičnými palivy.
This should not mean that hydrogen powered vehicles are viewed adversely because, as I have already said, they are just as safe as vehicles that run on other fuels.