česko-anglicko překlad pro "pádný důvod"

CS

"pádný důvod" anglický překlad

volume_up
pádný důvod {m}
CS

pádný důvod {mužský rod }

volume_up
pádný důvod

Příklady použití pro "pádný důvod" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechNikdo mi dosud nepředložil pádný důvod, proč by z toho měl být alkohol vyloučen.
Nobody has yet offered me one good reason why alcohol should be excluded.
CzechMáme tedy pádný důvod věřit, že všechny složité otázky budou zodpovězeny.
So we have every reason to believe that all the difficult questions will be answered.
CzechMáme tudíž pádný důvod snažit se tohoto velice důležitého a ambiciózního cíle dosáhnout.
We thus have every reason to try to achieve this very important and ambitious target.
CzechAfrika má větší sebedůvěru a má k tomu pádný důvod.
Africa has more self-confidence; and good reason for it.
CzechDokonce žijeme déle, což je docela pádný důvod pro to, abyste si vzali někoho, koho máte hodně rádi.
We even live longer, which is a pretty compelling argument for marrying someone you like a lot in the first place.
CzechMáme pádný důvod k tomu se domnívat, že byste chtěli být schopni rozeznat vnější události od vnitřních.
Now there's good reason to believe that you would want to be able to distinguish external events from internal events.
CzechAfrika pro to ale má pádný důvod - devadesátá léta pro ni byla špatným obdobím, nejen pro Keňu, ale pro celou Afriku.
And the reason here for Africa is especially important, because '90s was a bad decade, not only in Kenya, but across Africa.
CzechPovažuji to za pádný důvod.
CzechPane komisaři, to je pádný důvod k tomu, aby váš turecký mluvčí trval na okamžitém odstranění této části ze všech oficiálních dokumentů.
This is ample reason, Commissioner, to insist on the immediate scrapping of this section in official documents with your Turkish interlocutor.
CzechTakové nebezpečí samozřejmě existuje a je to jen další pádný důvod zahájit v Bahrajnu co nejdříve celonárodní dialog, aby bylo takové možnosti zabráněno.
Clearly this is a risk, and one more good reason to start a national dialogue in Bahrain as soon as possible to avoid that option.
CzechJe zde proto pádný důvod, aby se na tyto produkty vztahovala stejná pravidla, za účelem dosažení větší spravedlnosti na trhu s rekreačními produkty.
There is, therefore, a compelling case for applying similar rules to these products in order to achieve more fairness in the holiday market.
Czech. - (DE) Pane předsedající, pane De Guchte, dámy a pánové, existuje pádný důvod, proč diskutujeme o těchto třech zprávách ve společné rozpravě.
on behalf of the GUE/NGL Group. - (DE) Mr President, Mr De Gucht, ladies and gentlemen, there is a good reason why we are discussing these three reports in a joint debate.

Podobné překlady pro "pádný důvod" anglicky

důvod podstatné jméno
pádný přídavné jméno
pádný argument podstatné jméno
English
přijít na důvod sloveso