česko-anglicko překlad pro "pádla"

CS

"pádla" anglický překlad

volume_up
pádla {stř mn. č.}
EN
volume_up
padlý {příd. jm. m.}
EN
volume_up
padlým {příd. jm. m./ ž. mn. č.}
EN
EN
CS

pádla {střední rod množné číslo}

volume_up
pádla

Příklady použití pro "pádla" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechNejvětší zátěž by padla na nejslabší hospodářství nových členských států.
The greatest burden would fall on the weaker economies of the new Member States.
CzechPak tu padla otázka o smlouvě, která by měla vystřídat Kjótský protokol.
Then there was the question about the treaty that should replace the Kyoto Protocol.
CzechBerlínská zeď padla v roce 1990 a my se stále nacházíme v embryonálním stádiu integrace.
The Berlin Wall fell in 1990 and we are still in the embryonic stages of integration.
CzechRád bych využil této příležitosti, abych vám připomněl, že zeď padla ve Varšavě.
May I take this opportunity to remind you that it fell in Warsaw.
CzechBudeme muset posílit tyto politiky i finanční prostředky, o nichž tady padla zmínka.
We will have to bolster these policies as well as the fund, to which reference has been made.
CzechTam padla ohledně 15. července pouze jedna námitka, a to ta vaše.
There was only one objection with respect to 15 July, which came from you.
CzechV souvislosti s tím zde padla také zmínka o plynovodech a ropovodech.
In this context mention was also made of gas and oil pipelines.
CzechA slova, která zde padla, znamenají tedy to, že k ní zřejmě nedojde.
What is being said, therefore, is that it is not going to exist.
CzechPadla zmínka o úhradě s použitím kreditní karty a diskuse se týkala i skrytých poplatků.
We have heard about the issue of credit card charging, and there has been discussion on hidden charges.
CzechFrancie a Nizozemsko ji neratifikovaly, a tak ústava padla.
France and the Netherlands failed to ratify so the Constitution fell.
Czech(SV) Pane předsedo, berlínská zeď padla před téměř 20 lety.
- (SV) Mr President, the Berlin Wall fell almost 20 years ago.
CzechJe to 20 let, kdy padla Berlínská zeď, a tím byla ukončena éra sovětské komunistické diktatury.
It is indeed 20 years ago that the Berlin Wall collapsed, putting an end to Soviet Communist dictatorship.
CzechPadla Berlínská zeď a Evropa se téměř přes noc změnila.
The Berlin Wall came down, and Europe changed almost overnight.
CzechPřirozeně tu padla otázka, zda si může dovolit učinit tento krok vpřed Evropská unie sama o sobě.
Naturally, the issue of whether the European Union can take this step forward on its own is being raised.
CzechJiná omezení padla a "schengenský prostor" se stal rozhodně větším, se zřejmými pozitivními důsledky.
Other frontiers fell and the 'Schengen area' became decidedly larger, with obvious positive implications.
CzechOd zahájení jednání padla řada slibů, nicméně konkrétních úspěchů bylo dosaženo velmi málo.
Many promises have been made since the start of the negotiations, but very little concrete progress has been achieved.
CzechNavíc padla Berlínská zeď a uvítaly nás členské státy, kde ještě nedávno panoval komunismus.
What is more, the Berlin Wall has come down and we have welcomed in those Member States recently dominated by Communism.
CzechBoj proti chudobě je formulován zřetelně a v debatě padla dosti jasná otázka: "Jakými metodami?".
This idea of combating poverty is clearly formulated and the debate has brought out the question: 'by what methods?'
CzechV debatě padla myšlenka, že je možné nebo resp. že předložením návrhu je některý ze sociálních partnerů trestán.
It was mentioned during the debate that the proposal seemingly reprimands some of the social partners.
CzechDále padla zmínka o tom, co se stane, pokud cla snížíme ještě víc a budeme pokračovat v liberalizaci.
The other concern raised was about what will happen if we lower duties even further, and continue liberalisation.