česko-anglicko překlad pro "páže"

CS

"páže" anglický překlad

volume_up
Paz {vl. jm.}
EN
volume_up
paže {ž mn. č.}
EN
EN
CS

páže {střední rod}

volume_up
páže (také: list, strana, stránka)
volume_up
page {podstatné jméno}
páže
volume_up
page-boy {podstatné jméno}

Příklady použití pro "páže" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPočítač si uložil do paměti, co udělal opičí mozek při pohybu paže do různých směrů.
The computer learned what the monkey brain did to move its arm in various ways.
CzechEU už dale nesmí jednat jako prodloužená paže a hlavní financovatel NATO a Spojených států.
The EU must stop acting as the extended arm and the funder-in-chief of NATO and the United States.
CzechTakže dejte svoje paže opět nahoru a napněte biceps.
So put your arms back up and flex your bicep.
CzechS myší pohybujte otáčením paže v lokti.
Move the mouse by pivoting your arm at your elbow.
CzechTak, tady je to, co se stane, začátek mého masa na spodní části mé paže, kde jsem právě udělal malé proniknutí.
So, here is what happens, right here, the beginning of my flesh at the lower part of my arm I just make a little pierce.
CzechNemůžu definovat, kde začíná a kde končí, protože atomy a molekuly mé paže splynuly s atomy a molekulami zdi.
I can't define where I begin and where I end, because the atoms and the molecules of my arm blended with the atoms and molecules of the wall.
CzechZvedněte prosím paže.
CzechJiž jste viděli,že elektrodami můžete kontrolovat robotické paže, že zobrazování mozku si a skenery vám mohou ukázat vnitřek mozku.
Now you've seen before that with electrodes you can control robotic arms, that brain imaging and scanners can show you the insides of brains.
CzechPracoval s lemury, připojil je k elektřině, tak, že jejich mozek byl monitorován, zatímco se pohybovali, s důrazem na pohyb jejich pravé paže.
He took owl monkeys, wired them up so that a computer watched their brains while they moved, especially looking at the movement of their right arm.
Czech25 dní: Vyvíjí se srdeční komora 32 dní: Vyvíjí se paže a ruce 36 dní: Počátek primitivních obratlů Tyto týdny jsou obdobím nejrychlejšího vývoje plodu.
25 Days: Heart chamber developing 32 Days: Arms & hands are developing 36 Days: Beginning of the primitive vertabrae These weeks are the period of the most rapid development of the fetus.