česko-anglicko překlad pro "ovládnout"

CS

"ovládnout" anglický překlad

CS ovládnout
volume_up
{sloveso}

ovládnout (také: chytat, chytit, dopadnout, uchvátit)
ovládnout (také: mít, ovládat, posednout, vlastnit)
ovládnout
ovládnout

Příklady použití pro "ovládnout" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechA druhá otázka, kterou mi lidé kladou, je: Budou nás chtít ovládnout?
And the other question people ask me is, will they want to take over?
CzechToto narušení mysli potřebujeme ovládnout, a né kázáním, ani příkazi, ani čtením, ale vstoupením do své mysli.
Not by preaching, not by telling, not by reading, but by addressing your mind.
CzechTímto nacionalistickým pokusem ovládnout rozpravu zpochybňuje své kvality demokrata.
With this nationalist attempt to hijack the debate, he shows that his credentials as a democrat are suspect.
CzechCo když je můžeme ovládnout a přesvědčit, aby nebyly protilátkami, které způsobují něco jako HIV?
What if we could harness them and convince them to not be an antibody that does something like HIV?
CzechCílem domácího násilí je ovládnout a zničit lidského ducha.
Domestic violence aims to control and destroy the human spirit.
CzechMusel jsem zůstat úplně nehybný, prostě se uvolnit, myslet si, že jsem mimo své tělo a umět to ovládnout.
I had to remain perfectly still and just relax and think that I wasn't in my body, and just control that.
CzechKartelové dohody uzavírají soutěžitelé s cílem omezit soutěž, rozdělit si a ovládnout trh.
Cartel agreements are concluded by competitors with the aim of restricting competition and dividing and dominating the market.
CzechChceme-li si vytvořit nějaké daňové základy do budoucna, musíme pevně ovládnout finanční krizi.
What we need to do now, if we are to have any tax bases left at all in the future, is to get to grips with the financial crisis.
CzechJedním z nich je monopolním způsobem využít institutu vlastnictví ovládnout média ekonomicky, není to však jediná možnost.
One possibility is to monopolise the media economically through ownership, but this is not the only one.
CzechSmlouva jí ukládá zaujmout objektivní postoj a nenechat se ovládnout politickými úvahami.
The Commission must take an objective position, look at the letter of the Treaty, and not let itself be swayed by political considerations.
CzechA pokud mu řeknete, že oni si myslí, že je Amerika uráží a že je dokonce chce ovládnout a proto nenávidí Ameriku.
And if you tell them, "Well, they think America disrespects them and even wants to dominate them, and they hate America.
CzechJe velmi nepravděpodobné, že by Tálibán byl kdy schopen opět ovládnout zemi -- velice nepravděpodobné, že by se zmocnil Kábulu.
It is extremely unlikely the Taliban would ever be able to take over the country -- extremely unlikely they'd be able to seize Kabul.
CzechDomnívám se, že mnozí kolegové poslanci chtějí vnější službu použít jako trojského koně, aby mohli prostřednictvím Komise ovládnout SZBP.
I think that many of my fellow Members wish to use the external service as a Trojan horse to gain control of the CFSP via the Commission.
CzechProtože mafie z celého světa spolupracují s místními milicemi s cílem ovládnout bohatá ložiska nerostných zdrojů v regionu.
Because mafias from all around the world cooperate with local paramilitaries in order to seize the supplies of the rich mineral resources of the region.
CzechA můžete vidět, že tito roboti nejsou připraveni ovládnout svět, ale postupně se učí, jak se pohybovat dopředu, a dělají to samostatně.
And you can see these robots are not ready to take over the world yet, but they gradually learn how to move forward, and they do this autonomously.
CzechTento protest v zásadě slouží pouze ke zvyšování případného tržního podílu příslušných novin, potenciálu daného periodika ovládnout trh, ale nikoli demokracii.
Basically, the protest serves only the newspaper's own potential market share, its potential to dominate; it does not serve democracy.
CzechTakže prosím zastavme zástupné spory, které nejsou naše vlastní, ale třetí velmoci, jež má zájem na rozdělení Evropy, aby ji mohla ovládnout.
So please, let us stop espousing disputes which are not our own, but those of a third power with an interest in dividing Europe in order to dominate it.
CzechBrazílie musí dobře odhadnout politický vývoj v regionu a může vycházet v první řadě z ambice svého souseda Venezuely ovládnout kontinent.
Brazil must gauge political developments in the region well and can do so primarily from the ambition of its neighbour Venezuela to dominate the continent.
CzechZ toho byste mohli mít pocit, že Amerika je nějaké válečné monstrum a chce ovládnout svět svým obrovským průmyslově válečným komplexem.
So that might well chime with your view that America is a sort of warmongering military machine, out to overpower the world with its huge industrial-military complex.
CzechVelmi dobře víte, že bez významného finančního závazku je Kodaň předurčená k zániku a s tím zaniknou i naše ambice ovládnout změnu klimatu.
You know only too well, however, that without a substantial financial commitment, Copenhagen is destined to fail and, with it, our ambitions to govern climate change, too.