česko-anglicko překlad pro "otevřít dveře"

CS

"otevřít dveře" anglický překlad

CS

otevřít dveře {sloveso}

volume_up
otevřít dveře

Příklady použití pro "otevřít dveře" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPrvní dveře, které musí otevřít, jsou dveře k ratifikaci Lisabonské smlouvy.
The first door it must open is the door to ratification of the Treaty of Lisbon.
CzechTěmito klíči mohou otevřít dveře na otevřený trh, ale mohou je také zavřít.
With these keys, they can open the door to an open market, but they can also close it.
CzechMěli bychom otevřít plně dveře všem informacím, které žádány jsou.
We should open the door fully to all information that is requested.
CzechCo se mě týče, mohlo by to otevřít dveře podpisu stabilizační a asociační dohody.
That could also clear the way - as far as I am concerned - for the signing of a Stabilisation and Association Agreement.
CzechEvropa musí otevřít své dveře a srdce severní Africe, aby se Středomoří mohlo stát mořem míru.
Europe must open its doors and its heart to North Africa, so that the Mediterranean can become a sea of peace.
CzechUčíte je tomu, aby si byli schopni otevřít dveře pro sebe samé.
You're teaching them to open doors for themselves.
CzechNepodařilo se nám ani otevřít dveře k využití nových technologií, výzkumu a jeho výsledků v potravinovém průmyslu.
Now we have prevented new technologies, research and the use of results in the food industry.
CzechKompromis by mohl otevřít dveře k budoucímu rozvoji.
A compromise could open the door to future development.
CzechNechceme jim raději usnadnit cestu a otevřít jim ty dveře?
Wouldn't we want to open doors for them instead?
CzechAvšak současně je zde také příležitost otevřít dveře hospodářskému rozvoji v rozvojovém světě.
However, at the same time there is also an opportunity to open the doors to economic development in the developing world.
CzechKdyž se pokusí otevřít dveře, můžete to nazvat "Mission: Impossible IV."
When he tries to open the door, ~~~ you could call it "Mission: Impossible IV."
CzechJe proto důležité vnímat Chorvatsko jako zemi, která pomůže Unii otevřít dveře ostatním zemím tohoto regionu.
It is important, then, to see Croatia as a nation that will help the entire Union to open its doors to other countries in the region.
CzechA my chceme posunout tento systém a otevřít dveře lidem, kteří byli dříve zatíženi daňově, aby se stali součástí základu daně.
And we want to shift the systems that open the doors for people who were formerly tax burdens to become part of the tax base.
CzechJe tohle cesta, jak otevřít dveře?
CzechNemůžeme zavírat dveře před uprchlíky, zároveň však nemůžeme otevřít dveře všem uprchlíkům světa a všem žadatelům o azyl.
We cannot close the door to refugees, but, at the same time, the door cannot be opened to all the refugees and asylum seekers in the world.
CzechMěla by také otevřít dveře další možnosti pro občanskou společnost, aby své názory přivedla do praxe prostřednictvím občanské iniciativy.
It would also open the door to another option for civil society to operationalise its views through the Citizens' Initiative.
CzechKde jsou ambice a hnací síla našeho velkého společenství, když jde o to otevřít dveře těm spoluevropanům, kteří se chtějí připojit?
Where is the ambition and drive of our great community when it comes to opening the door to those fellow Europeans who want to join it?
CzechZ odpovědí komisaře jsem vyrozuměl, že Komise maličko pootevřela dveře k dalšímu jednání, a my se nyní budeme snažit otevřít ty dveře o něco víc.
From the Commissioner's replies, I take it that he has opened the door an inch for further talks and we will now be trying to get a foot in that door.
CzechZnamená to otevřít dveře falzifikátům, nabídnout šanci nebezpečným konkurentům, jako je například Čína nebo Indie, aby zahájily zuřivou výrobu těchto dílů.
This means opening the door to forgeries, and offering the chance to dangerous competitors such as China or India to embark on furious production of these items.
CzechRovněž nerozumím tomu, proč tolik lidí zpochybňuje kompromis, který vyjednaly všechny skupiny, a proč chtějí otevřít dveře dovozu geneticky upravené sóji.
I also do not understand why many people are questioning the compromise which has been negotiated by all the groups and why they want to open the door to GM soya imports.

Podobné překlady pro "otevřít dveře" anglicky

dveře podstatné jméno
English
otevřít sloveso
padací dveře podstatné jméno
otevřít obchod sloveso
otevřít rozepnutím sloveso
English
otočné dveře podstatné jméno
prorazit dveře sloveso
výklopné dveře podstatné jméno
English
zadní dveře podstatné jméno
English
zavřít dveře sloveso