CS opravit
volume_up
{sloveso}

opravit (také: fixovat, osadit, připevnit, spravit)
Pokud poradce při potížích nedokáže problém opravit, vyzkoušejte následující postup:
If the troubleshooter isn't able to fix the problem, try the following:
Klepněte na kartu Knihovna a vyhledejte album, které chcete opravit.
Click the Library tab, and then browse to the album that you want to fix.
Tento nástroj dokáže automaticky zjistit a opravit některé problémy s aplikacemi.
This tool can automatically identify and fix some problems with apps.
opravit (také: opravovat)
Chcete-li opravit jediné slovo, vyslovte „Opravit“ a příslušné slovo.
To correct a single word, say "correct" followed by the word that you want to correct.
Chcete-li chybu v rozpoznávání opravit, vyhledejte v okně Alternativy správné slovo.
To correct the recognition error, look for the correct word in the Alternative box.
Chcete-li opravit posledně vyslovenou věc, vyslovte „Opravit to“.
To correct the last thing you said, say "correct that."
V části Systém a zabezpečení klikněte na položku Opravit problémy se systémem Windows Update.
Under System and Security, click Fix problems with Windows Update.
V oblasti Systém a zabezpečení klepněte nebo klikněte na položku Opravit problémy se systémem Windows Update.
Under System and Security, tap or click Fix problems with Windows Update.
Výrobci grafických karet často vydávají aktualizace svých ovladačů s cílem vylepšit výkon nebo opravit potíže s kompatibilitou.
Video card manufacturers often release updates to their drivers to enhance performance or fix compatibility issues.
Jsou-li ohlášeny chybné soubory, je možné, že je systém Windows dokáže opravit.
If any bad files are reported, Windows might be able to repair them.
Vyberte operační systém, který chcete opravit, a klepněte na tlačítko Další.
Select the operating system you want to repair, and then click Next.
Funkce obnovení systému umožňují opravit systém Windows v případě vážné chyby.
System recovery options can help you repair Windows if a serious error occurs.
opravit (také: doplnit)
Proto bylo nezbytné opravit slabá místa smlouvy.
It thus became necessary to amend the weak points in the treaty.
Je nezbytné stávající právní předpisy opravit.
It is essential that the existing legal provisions should be amended.
But the challenge here is not one of just amending the law, because the hurdle for success is trust.
Předložená zpráva však obsahuje více rozporů, které je třeba opravit pozměňujícími a doplňujícími návrhy, o nichž máme hlasovat.
However, the report presented contains several contradictions which must be rectified by the amendments on which we are to vote.
Samozřejmě, že jakmile toto osvobození začalo platit, tak jsme byli svědky zneužívání a špatných příkladů, objevili jsme chatrné formulace, které jsme se snažili rychle opravit.
It goes without saying that we have seen abuse and bad examples, poorly worded texts which we have identified and hastened to rectify, ever since this exemption started.
opravit (také: opravovat, revidovat, zrevidovat)
Zklamal jste mne a jsem nucen si své dobré mínění o Vás opravit.
You have disappointed me and I feel I must revise my good opinion of you.
opravit (také: opravovat, spravit, spravovat)
Musíme opravit některé trhliny a také znovu vybudovat důvěru v naše počínání na Arktidě.
We have some fences we need to mend and we need to try to re-establish confidence in what it is that we want to establish in the Arctic.
opravit (také: vyladit)
opravit (také: korigovat)
opravit (také: poopravit, retušovat, upravit)
Chcete-li opravit červené oči, klepněte na tlačítko Retuše, klepněte na tlačítko Efekt červených očí a potom klepněte na tlačítko Uložit.
To fix red eye, click Touch Up, click Red Eye, and then click Save.

Příklady použití pro "opravit" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechTento problém souvisí s webem a nelze jej opravit v aplikaci Internet Explorer.
This is a website-related problem, and cannot be corrected in Internet Explorer.
CzechTento problém souvisí s webem a nelze jej opravit v aplikaci Internet Explorer.
This is a website-related problem, and can't be corrected in Internet Explorer.
CzechVětšinu poškozených souborů nelze opravit a měli byste je odstranit nebo nahradit.
Most corrupted files can't be repaired and you should delete or replace them.
CzechChtěl bych vás požádat, abyste to ve všech jazykových verzích nechal opravit.
I would like to ask you to have this corrected in all the language versions.
CzechSmažíme se, ale máme vždy příležitost rozpočet opravit, a to je velmi důležité.
We try, but we always have the opportunity to adjust the budget, and this is very important.
CzechPomocí antivirového programu prohledejte systém a zjistěte soubory, které je třeba opravit.
Run an antivirus program to scan your system and identify needed repairs.
CzechNení možné dovézt součásti lékařských zařízení, nelze opravit systém na dodávky vody.
Components for medical devices cannot be imported, the water supply system cannot be repaired.
CzechNěkteré potíže a řešení může zobrazit a opravit pouze správce.
Some problems and solutions can only be viewed and fixed by an administrator.
CzechVzhledem tomu, co jsem právě uvedla, bych chtěla opravit to, co zde bylo řečeno a co jsem podpořila.
Having said that, I would like to edit what has been said, and to which I subscribe.
Czech(PL) Chtěl bych nejdříve opravit něco, co uvedl můj kolega.
(PL) I would like to begin by correcting something which was said by a fellow Member.
CzechNa jednotce historie souborů jsou chyby, které je třeba opravit.
There are errors in your File History drive that need to be repaired.
CzechPomocí Vstupního panelu počítače Tablet PC můžete zadat a opravit text bez použití klávesnice.
Панель вводу планшетного ПК дає змогу вводити та редагувати текст без використання клавіатури.
CzechŘíkám vám, že než si rozšíříte dům, musíte si ho opravit.
I say to you that you must put your own house in order before you think of extending it.
CzechChyby je potřeba opravit a za to nyní bojujeme.
Flawed ought to be repaired, and that is what we are fighting for now.
CzechU kamer připojovaných do počítače lze problém často opravit odpojením a připojením kamery.
For cameras that plug into your PC, the problem can be often be fixed by disconnecting and reconnecting the camera.
CzechJe nezbytné stávající právní předpisy opravit.
It is essential that the existing legal provisions should be amended.
CzechDokonce i po tolika letech se musíme ptát, zda chyba nemůže být v systému, který potřebuje opravit.
Even after so many years, you have to wonder whether it might be the system that is flawed and needs to be fixed.
CzechPlánované zastarávání spočívá v záměrné produkci výrobků, které nemají dlouhou životnost a nelze je opravit.
Planned obsolescence is the deliberate creating of products that will not last and that are not repairable.
CzechChcete-li zjistit, které problémy je pomocí řešení možné opravit, klepněte na odkaz Zobrazit související problémy.
To see which problems can be fixed by a solution, in the solution details, click See related problems.
Czech. - (PT) Vážený pane předsedající, věřím, že je třeba opravit právě uvedené ústní prohlášení.
on behalf of the PSE Group. - (PT) Mr President, I believe that what has just been said should be corrected.