česko-anglicko překlad pro "omezenou"

CS

"omezenou" anglický překlad

Viz příklady pro použití "omezenou" v kontextu.

Příklady použití pro "omezenou" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechNejpravděpodobnějším důvodem je, že prohledáváte omezenou množinu umístění.
The most likely reason is that you are searching a limited set of locations.
CzechZajistěme, abychom věci týkající se osob s omezenou schopností pohybu dotahovali do konce.
Let us make sure that we do the job properly for people with restricted mobility.
CzechNejsou připraveny vzít jakkoli v potaz osoby s omezenou schopností pohybu.
They are not prepared to show any consideration for passengers with restricted mobility.
CzechZa prvé proto, že jsou posílena práva osob s omezenou schopností pohybu a orientace.
This is, firstly, because the rights of persons with restricted mobility are being increased.
CzechMáme omezené zdroje ropy, ale máme rovněž omezenou zemědělskou půdu.
We have limited oil resources, but we also have limited agricultural land.
CzechOpatření navíc bude jen dočasné, a použije se tedy jen po velmi omezenou dobu.
Moreover, the measure will be a temporary one and hence will be used for a very limited period only.
CzechDosud jí postavení nositelky Nobelovy ceny někdy zajišťovalo omezenou míru svobody.
So far, the status of the Nobel Prize-winner has, at times, secured her a limited degree of freedom.
CzechMohou vám vydat provizorní dokument, který vám v dané zemi umožní po omezenou dobu řídit.
They may issue a provisional document that allows you to drive in that country for a short time.
CzechProto Komise podporuje omezenou změnu článku 136 Smlouvy.
That is why the Commission supports a limited change to Article 136 of the Treaty.
CzechTím se ocitá v rozporu s omezenou vizí většiny členských států.
This puts it at odds with the narrow vision of most Member States.
CzechSamozřejmě se jedná o poměrně omezenou a ne příliš vysokou úroveň.
Of course, these are too limited and at far too low a level.
CzechV té druhé polovině je řada pracovních míst na částečný pracovní úvazek či na dobu časově omezenou.
Many of the remaining jobs are part-time jobs or fixed-term jobs.
CzechKvůli tomu máme dnes omezenou představu o lidské povaze.
And it's produced a great amputation, a shallow view of human nature.
CzechNevratné snížení spotřeby fosilních paliv je vnucováno omezenou dostupností zdrojů.
The irreversible reduction in fossil fuel consumption is being imposed by the restricted availability of sources.
CzechPodle směrnice o energetických službách mají národní akční plány energetické účinnosti pouze omezenou roli.
Under the Energy Services Directive, NEEAPs have only a limited role.
CzechTermínem „vyslání do zahraničí“ se rozumí situace, kdy vás zaměstnavatel pracovně vyšle do jiné země na omezenou dobu.
A posting is when your employer requires you to work abroad for a limited period.
CzechTento fond poskytuje individuální, jednorázovou a časově omezenou pomoc přímo propuštěným pracovníkům.
This fund provides individual, one-off and time-limited support directly to workers made redundant.
CzechNemůžeme akceptovat, aby i v tomto nařízení byla oslabována práva lidí s omezenou schopností pohybu.
We cannot accept the weakening of the rights of people with reduced mobility also in this regulation.
CzechV této souvislosti bych rád upozornil na omezenou roli Parlamentu, pokud jde o tyto dokumenty.
In this context, I would like to call attention to Parliament's limited role with regard to these dossiers.
CzechTyto příspěvky se však udělují pouze na omezenou dobu.
Such grants may only be available for a limited period, however.

Jiná slova

Czech
  • omezenou

Více překladů v bab.la česko-anglickém slovníku.