CS oddělit
volume_up
[oddělím] {sloveso}

Součásti nesmíte oddělit a instalovat je v jiných zařízeních.
You may not separate the components and install them on different devices.
Jednotlivá klíčová slova lze oddělit pomocí středníků (;).
To separate tags, type a semicolon (;) between each tag.
Podle mého názoru tak vyvstává otázka, že nemůžeme oddělit obchod od ostatních činitelů.
I think this raises the issue that we cannot separate trade from other factors.
I could barely part my lips.
Na prvním místě jsou lidská práva a pak práva sociální, která jsou prostě součástí balíčku lidských práv a nelze je od nich oddělit.
Human rights come first and then social rights, which are quite simply part and parcel of human rights and cannot be separated from them.
Pane předsedající, moje skupina se domnívá, že je nemožné oddělit tu část projektu Euromed, která se týká obchodu, přistěhovalectví nebo financování, od politické části.
Mr President, my group considers that it is impossible to separate the part of the Euromed project that is concerned with trade, immigration or funding from the political part.
oddělit
Takový systém by nám umožnil oddělit hospodářský růst od spotřeby energie.
Such a system would allow us to decouple economic growth from energy consumption.
Evropské unii se podařili oddělit svůj hospodářský růst od emisí.
The EU has managed to decouple its economic growth from its emissions.
Vyspělý svět musí jednat, ale musí také rozvojovým zemím pomoci oddělit růst a emise.
The developed world must act, but it must also help the developing world to decouple growth and emissions.
Nemůžeme boj proti chudobě v Evropě oddělit od celosvětového boje proti vyloučení.
We cannot isolate the fight against poverty in Europe from the global fight against exclusion.
Systém bude upraven v rámci procesu, který nelze oddělit od nedávných problémů s údajným lobbingem, které postihly Parlament.
It will be modified in a process that cannot be dissociated from recent problems involving alleged lobbying, which have affected Parliament.
Na závěr bych chtěl říct, že politiky přizpůsobení se změně klimatu nelze oddělit od opatření zaměřených na sociální spravedlnost.
Finally, I should like to conclude by saying that policies for adapting to climate change cannot be dissociated from measures geared to social equity.
Náš stávající cíl zajistit volný oběh a širší sortiment výrobků dostupných na trhu nelze oddělit od s tím souvisejícího bezpečí spotřebitelů.
Our existing objective of securing free circulation and an increased variety of products available on the market cannot be dissociated from the related safety of consumers.
Nesmí se oddělit od své hospodářské a společenské funkce.
They must not become detached from their economic and societal function.
Nazvala jsem ho Mručící klobouk, protože vydával takové mručivé zvuky, které patřily nositeli, ale šlo je i od nositele oddělit a sdílet je s někým dalším.
And I called it the Muttering Hat, because it emitted these muttering noises that were kind of tethered to you, but you could detach them and share them with somebody else.
Souhlasím se zpravodajem, panem poslancem Beletem, že tento bod není možné oddělit od článku, na nějž odkazuje.
I agree with the rapporteur, Mr Belet, that this cannot be disassociated from the article to which it refers.
Zpráva se zabývá plavidly vnitrozemské plavby, ale jsem přesvědčen, že tento typ dopravy není možné oddělit od většího obrazu dopravy po moři.
The report relates to inland waterway vessels, but I believe that this mode of transportation cannot be disassociated from the larger picture of transport by sea.
Nyní mohu vyjádřit svou spokojenost, protože v posledních dvou letech byla Komise schopna oddělit lepší právní předpisy od méně náročných norem ochrany životního prostředí.
I can now express my satisfaction because in the last two years the Commission has been able to disassociate better legislation from lower environmental standards.
oddělit
oddělit (také: odříznout)
oddělit (také: vyloučit, vyseparovat)
Právem jsme považovali za vhodné oddělit bezpečnost od všeho ostatního a vytvořit 25 evropských agentur.
We quite rightly saw fit to separate out safety from everything else by creating 25 European agencies.
To je důvodem tohoto řešení, které je podle mě velice smysluplné, tedy oddělit přepravní pravidla, která se dají snadněji přijmout, a jak doufám, i provádět.
That is the reason behind this solution, which I think makes a good deal of sense, namely to separate out the transport rules, which are easier to accept and, I hope, to implement.
oddělit (také: usadit, vyhradit)
oddělit

Příklady použití pro "oddělit" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechZnovuzahájení rozhovorů a jejich další průběh musíme od sebe důsledně oddělit.
We must draw a firm line between the resumption of talks and their further continuation.
CzechJak zde už několikrát opakovaně zaznělo, hospodářský aspekt se nedá oddělit od politického.
As has been said repeatedly, the economic dimension is inseparable from the political.
CzechZ toho je jasně vidět, že lidská práva nelze od demokracie oddělit.
This clearly shows us that human rights cannot be divorced from democracy.
CzechCo se týče oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí, ano, také jsem se rozhodl je oddělit.
With regard to the justice and home affairs portfolio, yes, I have decided to cut that in two, also.
CzechNesmí se oddělit od své hospodářské a společenské funkce.
They must not become detached from their economic and societal function.
CzechByl bych velmi vděčný, kdybychom tyto dvě věci mohli ve druhém čtení zase rychle oddělit.
I would be very grateful if the two matters could be rapidly disentangled again in the second reading.
CzechOtázkou není to, zda je nebo není třeba oddělit vlastnictví.
To unbundle or not to unbundle, that is not the question.
CzechJe nutné důsledně oddělit SZBP od NATO.
The common foreign and security policy must be rigorously separated from NATO.
CzechJe zřejmé, že iniciativa Inteligentní automobil se nedá oddělit od iniciativy pro inteligentní silnice.
It is clear that the "Intelligent Car” initiative cannot be separated from the intelligent road initiative.
CzechInkoust nelze z papíru snadno oddělit, což znamená, že mnohé z dnešních tiskovin nelze recyklovat.
The ink cannot be separated easily from the paper, which means that much of today's printed matter cannot be recycled.
CzechNicméně nelze jej oddělit od politických cílů.
However, it cannot be separated from the political goals.
CzechSouhlasím se zpravodajem, panem poslancem Beletem, že tento bod není možné oddělit od článku, na nějž odkazuje.
I agree with the rapporteur, Mr Belet, that this cannot be disassociated from the article to which it refers.
CzechA to, co chci touto přednáškou dokázat, je oddělit je: přijít na to, kde se rozcházejí a kde se přibližují.
And what I want to do in this talk is to split them apart -- figuring out when they diverge and how they converge.
CzechTyto dva základní prvky - spravedlivost a přísnost - fungují jen současně a nelze je oddělit jeden od druhého.
These two key elements - fairness and firmness - only work together and they cannot be separated from each other.
Czech(LT) Paní předsedající, otázku surovin nelze oddělit od otázky růstu a hospodářského vývoje Evropské unie.
(LT) Madam President, the issue of raw materials is inseparable from the European Union's growth and economic progress.
CzechNa druhé straně jsem hlasoval pro doporučení oddělit výrobu energie od jejího přenosu a distribuce.
I did on the other hand vote in favour of the reference to unbundling energy production and energy transmission and distribution.
CzechPrvní bod, který chce moje skupina zdůraznit, je nezbytnost oddělit trh se službami a trh se zbožím.
The first point my group wishes to highlight is that a distinction must be made between the services market and the goods market.
CzechTato zpráva se netýká pokynů pro souhrnný rozpočet EU, nicméně je nelze oddělit od současné situace.
This report does not refer to the guidelines for the EU general budget. However, it cannot be separated from the present situation.
CzechJsme přesvědčeni, že nezávislost skupin Evropského parlamentu nelze oddělit od jejich finanční odpovědnosti.
We are convinced that the independence of the European Parliament's groups is inseparable from their financial responsibility.
CzechVýsledky výzkumu naznačují, že je zatím možné dostatečně oddělit hlavní plodiny - kukuřici a cukrovou řepu.
The research results indicate that sufficient segregation is feasible for the major crops studied so far - maize and sugar beet.