česko-anglicko překlad pro "odbýt"


Nechceš hledat odbyt
CS

"odbýt" anglický překlad

CS odbýt
volume_up
[odbyji] {sloveso}

odbýt
Z vaší odpovědi jsem nabyl dojmu, že Komise si buď není vědoma skutečného stavu věcí, nemá informace nebo se snaží poslance Evropského parlamentu odbýt.
From your answer, I received the impression that the Commission is either unaware of the true situation, is not informed, or is trying to brush off MEPs.
odbýt (také: odehnat, poslat pryč)

Příklady použití pro "odbýt" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechV tomto ohledu již některé rumunské výrobky mají v Latinské Americe odbyt.
In this regard, some Romanian products already have a market outlet in Latin America.
CzechObchodníkům se její výšivky líbily; šly na odbyt a neustále žádali o víc.
The merchants liked her embroidery; it sold very well, and they kept asking for more.
CzechTo, co se stalo, je naprosto nepřijatelné a snažili se nás odbýt falešnými výmluvami.
What has happened is totally unacceptable and we have been fobbed off with spurious pretexts.
CzechDosud nikdy nenastala situace, kdy by odbyt kolaboval tak rychle.
There has never been a situation where sales have collapsed so quickly.
CzechMy na druhou stranu budeme moci zajistit odbyt našich klíčových produktů a služeb na korejském trhu.
We can win, through access to the Korean market for some of our key goods and services.
CzechJistě nesmím celou věc odbýt s tím, že Rada řekla "Ne".
To be sure, I must not let it be said that the Council has said no.
CzechAni nevinné regionálně vyráběné produkty nemají odbyt.
Blameless, regionally-produced products, too, are no longer selling.
CzechNemůžeme je odbýt slovy, že podstatné řešení krize v zemědělství nalezneme v roce 2013.
We cannot fob all of them off by saying that we will identify the important solution to the agricultural crisis in 2013.
CzechNenecháme se Radou tak snadno odbýt.
We will not allow ourselves to be fobbed off by the Council so easily.
CzechPro malé a střední podniky a pro řemeslníky jako celek je to také velmi důležitá příležitost, jak nalézt nový odbyt.
For SMEs and for craftspeople as a whole, it is also a very important opportunity to find new outlets.
CzechDoslova v každém případě kdy mají farmáři zaručený odbyt -- pokud řekenete: "Koupíme 300 tun tohoto.
In virtually every case, when poor farmers are given a guaranteed market -- if you say, "We will buy 300 metric tons of this.
CzechKvůli textilním produktům dováženým z Pákistánu se zmenšuje trh pro jejich odbyt jak v Evropě, tak i ve Španělsku.
Therefore, textile products being imported from Pakistan reduces their market, both in Europe and within Spain.
CzechTo proto, že víme, že máme vysoce kvalitní produkt, který půjde v nových rozvojových zemích na odbyt.
This was because we know that we have a high-quality product that will be in demand in the new emerging developing countries.
CzechK tomu existují dva důvody: Nejzajímavější druhy tropického dřeva stále mají v bohatých zemích odbyt na trhu.
There are two reasons for this. The most interesting species of tropical timber still have a market in wealthy countries.
CzechKaždý, kdo hovořil s prodejci automobilů, ví, že ani naftové automobily nešly v posledních měsících v EU na odbyt.
Anyone who has spoken a little to car dealers knows diesel vehicles have been hard to shift in the EU, too, for months now.
CzechNemůžeme to odbýt patetickou almužnou.
We cannot leave it at a pathetic pittance.
CzechJde o to, jak zajistit odbyt pro automobilový evropský průmysl, který jsme zatížili nároky na snižování emisí.
It is really a matter of how to secure an outlet for the European car industry, which we have weighed down with demands for emission reductions.
CzechNemůžeme to jen odbýt.
CzechTrojnásobný odbyt.
CzechTo zůstává hlavním opatřením, které by mohlo zvýšit poptávku, a zajistit tak pro automobilový průmysl a jeho dodavatele jistý odbyt.
This still remains the basic measure that could increase demand and thereby ensure that the car industry and its suppliers continue to have a secure market.