česko-anglicko překlad pro "ochotu"

CS

"ochotu" anglický překlad

EN

CS ochotu
volume_up
{ženský rod}

1. "4.p."

ochotu
volume_up
will {podstatné jméno} (accusative)
Všichni zúčastnění ukázali jak politickou vůli, tak profesionalitu a ochotu ke kompromisu.
Everyone involved showed a wonderful mixture of political will, professionalism and a willingness to compromise.
Vznikají tak veliké problémy, jejichž řešení vyžaduje velkou ochotu a úsilí.
It is creating enormous problems and drawing on the goodwill and efforts that will be there.
Investičními dotacemi v rámci druhého pilíře naopak podpoříme zájem o inovace a ochotu realizovat je.
On the contrary, investment subsidies under the second pillar will promote a keenness and a willingness for innovation.

Příklady použití pro "ochotu" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechChce to čas a vyžaduje to ochotu spolupracovat, koordinovat a měnit mentalitu.
This takes time and requires a willingness to cooperate, coordinate and change mindsets.
CzechRád bych vám proto poděkoval za vaši ochotu schválit tyto právní normy tak rychle.
I would therefore like to thank you for your willingness to adopt these laws so quickly.
CzechSamozřejmě chválíme ochotu maďarských orgánů ke změně právních předpisů.
Obviously we commend the Hungarian authority's willingness to amend the legislation.
CzechVláda musí projevit svou ochotu a schopnost přijmout účinnější opatření.
The Government has to show its willingness and ability to take more effective action.
CzechVznikají tak veliké problémy, jejichž řešení vyžaduje velkou ochotu a úsilí.
It is creating enormous problems and drawing on the goodwill and efforts that will be there.
CzechEU vítá ochotu subjektů v regionu k účasti při řešení zimbabwské krize.
The EU welcomes the region's efforts to mediate in the Zimbabwean crisis.
CzechObě strany naši misi uvítaly a vyjádřily svou ochotu ke společnému dialogu.
Both parties welcomed our mission and expressed their readiness to engage in mutual dialogue.
CzechRáda bych vám proto poděkovala za vaši ochotu toto usnesení přijmout.
I would therefore like to thank you for your willingness to adopt this joint resolution.
CzechNaznačili jsme svoji ochotu spolupracovat se subregiony, pokud si to státy AKT přejí.
We have indicated our willingness to work with subregions, if that is what the ACP states wish.
CzechPředala jste nám pozitivní zprávy a potvrdila svoji ochotu jednat.
You have given us positive messages and confirmed your willingness to act.
CzechKomise potvrzuje svou ochotu usilovat o dohodu s Parlamentem a Radou.
The Commission confirms its willingness to seek a compromise with Parliament and Council.
CzechChtěl bych poděkovat švédskému předsednictví za jeho ochotu tak efektivně spolupracovat.
I would like to thank the Swedish Presidency for its willingness to cooperate so effectively.
CzechMám tím na mysli její ochotu podporovat rozvojové země a bojovat s klimatickými změnami.
I refer to the willingness to support developing countries, and also to combat climate change.
CzechMyslím, že jsme viděli ochotu sociálních partnerů s námi pracovat.
I think we saw the willingness of the social partners to engage with us.
CzechNicméně přátelství neznamená slepotu, ale ochotu být čestný.
However, friendship does not mean blindness but the willingness to be honest.
CzechKomise bere na vědomí ochotu italských úřadů ke spolupráci.
The Commission appreciates the Italian authorities' willingness to cooperate.
CzechOkamžitě jsme vyjádřili svou ochotu přispět v konkrétních směrech k trvalému klidu zbraní.
We immediately expressed our willingness to contribute in concrete ways to a durable ceasefire.
CzechPan Frattini prokázal svou ochotu bojovat za rovné zacházení se všemi občany Evropské unie.
The latter has demonstrated his willingness to fight for equal treatment for all Union citizens.
CzechDále bych chtěla poděkovat Komisi za její ochotu ke spolupráci.
I should also like to extend my thanks to the Commission for its willingness to cooperate.
CzechOstatní státy ukazují ochotu vyjít vstříc irským obavám.
The other Member States have shown their willingness to move to meet Irish concerns.