česko-anglicko překlad pro "ochota"

CS

"ochota" anglický překlad

CS ochota
volume_up
{ženský rod}

ochota (také: přání, rozhodnutí, vůle, záměr)
volume_up
will {podstatné jméno}
Ochota mnohých členských států je zjevně diskutabilní.
Clearly, we could debate the will of a number of Member States.
Dnes není tato ochota patrná, a proto budeme hlasovat proti udělení této výjimky.
Today that willingness is not evident, and so we will vote against granting this exemption.
Takže ochota dělat správné věci je stejně tak důležitá, jako morální dovednost improvizace a hledání výjimek.
And so the will to do the right thing is just as important as the moral skill of improvisation and exception-finding.
ochota (také: dobrá vůle, snaha)
volume_up
willingness {podstatné jméno}
Dnes není tato ochota patrná, a proto budeme hlasovat proti udělení této výjimky.
Today that willingness is not evident, and so we will vote against granting this exemption.
Ochota Tuniska spolupracovat s EU je příležitost, které se můžeme směle chytit.
Tunisia's willingness to cooperate with the EU is an opportunity that we should grasp with both hands.
Doufejme, že se na straně členských států objeví ochota.
Let us hope for some willingness on the part of the Member States.
ochota (také: hbitost, horlivost, rozvernost, čilost)
volume_up
alacrity {podstatné jméno}
ochota (také: poddajnost, povolnost)
volume_up
compliancy {podstatné jméno}
ochota (také: laskavost, pozornost, zdvořilost)
volume_up
attentiveness {podstatné jméno}
ochota
volume_up
wiliness {podstatné jméno}
ochota
volume_up
agreeableness {podstatné jméno}
ochota (také: vlídnost, úslužnost)
volume_up
complaisance {podstatné jméno}

Příklady použití pro "ochota" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechVýchozím bodem je ochota k jednání a já tento proces vnímám jako velmi pozitivní.
Commitment is the starting point and I look on this process as a very positive one.
CzechOchota pacienta cestovat za léčbou do zahraničí závisí na závažnosti onemocnění.
A patient's readiness to travel abroad to get treatment depends on the seriousness of the illness.
CzechOchota mnohých členských států je zjevně diskutabilní.
Clearly, we could debate the will of a number of Member States.
CzechMám dojem, že ze strany Parlamentu a Komise je zde velká ochota.
I have the impression that there is great readiness on the part of Parliament and in the Commission as well.
CzechJejich altruismus či ochota přispívat na charitu mohou být ovlivněny jejich spolupracovníky či sousedy.
Or their altruistic or their charitable giving behavior might be influenced by their coworkers, or by their neighbors.
CzechTakže ochota dělat správné věci je stejně tak důležitá, jako morální dovednost improvizace a hledání výjimek.
And so the will to do the right thing is just as important as the moral skill of improvisation and exception-finding.
CzechRosta ochota vlády ke spolupráci.
The Government is increasingly open to cooperation.
CzechAvšak jakmile se jedná o platby do rozpočtu Evropské unie, měšec se pevně zaváže a ochota dávat je velmi malá.
However, when it comes to payments to the European Union budget, the sack is then firmly drawn shut and very little is given out.
CzechParlament tyto věci velmi citlivě vnímá a v procesu se ukázalo, že ochota k jednání ve prospěch našich umělců je stále živá.
Parliament is being sensitive to this, and the process has shown that the impetus to act for our creators is still alive.
CzechNení jisté, zda máme přidávat nové úlohy a nové ambice, jestliže nepanuje ochota k přijetí nových finančních závazků.
It is questionable whether we should add new roles and new ambitions if there is not a readiness to accept new financial obligations.
CzechTato ochota ke spolupráci byla patrná již od propuknutí hospodářské krize a je naprosto nezbytné, aby trvala i nadále.
This receptiveness to cooperation has been evident right since the start of the economic crisis and it is absolutely necessary for it to continue.
CzechJak již správně zdůraznil pan Jarzembowski, nemůže, nebo, lépe řečeno, nesmí nám chybět ochota ani schopnost tuto politiku prosadit.
We cannot, or rather, we must not lack the will or the capacity to carry the policy through, as Mr Jarzembowski quite rightly pointed out.
CzechSmlouva však může pouze vytvořit správné podmínky a důležitá je i ochota a úsilí společnou zahraniční a bezpečnostní politiku provádět.
A treaty, however, can only create the right conditions, and the will and vigour to pursue a common foreign and security policy are essential too.
CzechDokládá to ochota a nadšení místních orgánů Dolního Slezska, obchodníků a odborníků z oblasti vědy zapojit se do tohoto projektu.
This is evidenced by the readiness and enthusiasm of the Lower Silesian local authorities, businessmen and the world of science to get involved in this project.
CzechProblém používání menšinového jazyka v jakémkoliv státě nástává tehdy, není-li ochota komunikovat, nebo pokud se jedná o zástupný problém.
The issue of minority language use in any state arises where there is an unwillingness to communicate or where there are other issues in the background.
CzechMusíme podporovat silné politiky spolupráce se zeměmi původu a s tranzitními zeměmi; ochota pomoci a spolupracovat musí být dvěma stranami jedné mince.
We have to encourage solid policies of cooperation with countries of origin and of transit; cooperation and collaboration must be two sides of the same coin.
CzechJeho myšlenky, otevřenost a ochota diskutovat a jeho schopnost vytvořit ty nejlepší kompromisy hrají při dosahování tohoto cíle hlavní úlohu.
The quality of his ideas, his open spirit and readiness to engage in dialogue, and his intelligence in extracting the best compromises have been vital in achieving this.
Czech(PL) Pane předsedající, paní komisařko, postupné obnovení vztahů s Běloruskem a naše ochota vést dialog s jeho vládou představují krok správným směrem.
(PL) Mr President, Commissioner, the gradual revival of relations with Belarus and our readiness for dialogue with its government are a step in the right direction.
CzechDůležitým prvkem spolupráce mezi univerzitami a hospodářstvím jsou odborné stáže studentů, k jejichž pořádání v současnosti neexistuje příliš velká ochota kvůli nákladům.
An important element of the cooperation of universities with the economy is student work placements, which currently are not organised very willingly because of the costs.
CzechDomnívám se, že usmíření mezi hnutím Hamás a Fatah a jejich ochota založit stát znamenají velkou příležitost, protože založení státu představuje závazek a odpovědnost.
I believe that the reconciliation between Hamas and Fatah and their readiness to found a state represent a major opportunity, because founding a state involves commitment and responsibility.