CS obsahovat
volume_up
[obsahuji] {sloveso}

obsahovat (také: zahrnovat)
Dokumentace dodaná se směrovačem by měla obsahovat pokyny pro připojení.
The information that came with the router should include connection instructions.
Instalace může obsahovat aktualizace programů od Microsoftu, které už máte.
Installation might include updates to Microsoft programs that you already have.
Balík opatření bude obsahovat i požadavek, aby byl plán po třech letech přezkoumán.
The package will include a requirement for the plan to be reviewed in three years.
obsahovat (také: krotit, zkrotit)
Se zájmem očekáváme Zelenou knihu a závěry, které bude obsahovat.
We await with interest the Green Paper and the conclusions that it will contain.
Prodejní hodnota v kódu nesmí obsahovat zkratku měny ($) ani čárku (,).
The sale value in your code shouldn't contain a currency prefix ($) or commas (,).
Seznam stop může obsahovat libovolnou kombinaci skladeb, videozáznamů a obrázků.
Playlists can contain any combination of songs, videos, or pictures.
Tyto složky mohou obsahovat nejen soubory, ale také jiné složky.
Those folders can hold not only files, but also other folders.
Každý soubor v počítači je uložen ve složce, které mohou obsahovat rovněž i další složky.
Every file on your computer is stored in a folder, and folders can also hold other folders.
Archiv ECB obsahuje záznamy a soubory dokumentů těchto orgánů a institucí:
The ECB Archives hold records from:
Společná zemědělská politika Unie by tedy měla obsahovat zásadu podpory rovnosti.
The Union's common agricultural policy should therefore incorporate the principle of promoting equality.
Každý vzhled má jedinečnou podobu a většina vzhledů obsahuje základní funkce přehrávače, jako je například schopnost nastavení hlasitosti.
Each skin has a distinct appearance, and most skins incorporate basic Player functions, such as the ability to adjust the volume.
Skvělá zpráva paní Jensenové obsahuje velkou část toho, co můj výbor navrhoval.
Ms Jensen's excellent report incorporates much of what my committee proposed.
Článek 13 je součástí této Smlouvy, a proto musí obsahovat všechny tyto oblasti tak, jak je to uvedeno ve zprávě paní Lynneové.
Article 13 is part of the Treaty and must therefore encompass all this, as stated in the Lynne report.
Unie vyjádřila, že upřednostňuje jeden právně závazný nástroj, který bude obsahovat hlavní prvky Kjótského protokolu.
The Union has expressed its preference for one legally binding instrument which would encompass the main elements of the Kyoto Protocol.
Navíc nemohou návrhy tohoto druhu obsahovat například naši kritiku a hodnocení stavu lidských práv v Evropské unii.
In addition, suggestions of this nature cannot encompass our own criticism and assessment of the state of human rights in the European Union, for instance.
Na rumunském území budou umístěny tři baterie, z nichž každá bude obsahovat osm raket.
Three batteries each comprising eight missiles will be stationed on Romanian territory.
Jelikož nová úmluva MOP bude obsahovat záležitosti spadající do kompetence EU, musejí členské státy respektovat acquis EU.
As the new ILO Convention will comprise matters of EU competence, the Member States need to comply with the EU acquis.
Zpráva bohužel obsahuje jak závažné nedostatky, tak nevhodné požadavky.
The report unfortunately comprises both serious lacks and misdirected demands.
To však neznamená, že podporujeme všechna podrobná doporučení, jež návrh obsahuje.
However, this does not imply that we support all of the detailed recommendations that have been included.
Zpráva obsahuje velmi mnoho poučného materiálu a společnost musí být informována o tom, co tyto hodnoty znamenají.
The report contains a large amount of instructive material, and society needs to be informed about what these values imply.
Toto rozhodnutí se musí týkat všech hlavních záležitostí, musí být závazné a musí obsahovat závazný časový plán vypracování případné mezinárodní smlouvy.
The decision must embrace all the main questions, it must be binding, and it must include a binding timetable for the drafting of an eventual international agreement.

Příklady použití pro "obsahovat" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechPokyny dodané s konkrétním modelem by měly obsahovat přesný návod k jeho instalaci.
The instructions that came with your model should tell you exactly how to install it.
CzechMůžete změnit barvu hrací plochy a určit, zda bude obsahovat miny nebo květiny.
You can change the board color, and whether it conceals mines or flowers.
CzechElektronické registry budou obsahovat část s veřejnými a důvěrnými údaji.
The electronic registers will have a public section and a confidential section.
CzechKdy můžeme očekávat normu, která bude obsahovat minimální velikost písma pro upozornění?
When can we expect a standard that includes minimum font sizes for warning texts?
CzechVidea nesmí obsahovat záběry dětí účastnících se nebezpečných nebo nezákonných činností.
Children should not be shown participating in dangerous or illegal activities.
CzechMusí obsahovat více než pouze několik obecných požadavků na více pracovních míst.
It must consist of more than just a few general demands for more jobs.
CzechJe pravda, že tato politika by měla obsahovat výrazný aspekt bezpečnosti.
It is right that there should be a strong security component to this policy.
CzechNa rumunském území budou umístěny tři baterie, z nichž každá bude obsahovat osm raket.
Three batteries each comprising eight missiles will be stationed on Romanian territory.
CzechReformní smlouva má obsahovat právní základ pro financování na neomezenou dobu.
The legal basis for funding for an indefinite period is to be enshrined in the Reform Treaty.
CzechTyto kroky by měly být koordinované a podle mne by měl návrh toto hledisko obsahovat.
This action should be coordinated, and it is my view that a reference should be included.
CzechVyzývám Komisi, aby předložila strategii, která bude obsahovat konkrétní návrhy.
I encourage the Commission to come forward with a strategy which includes practical proposals.
CzechVaše soubory protokolů mohou obsahovat výsledky vyhledávání ze všech vyhledávačů.
Your log files may combine search results from all search engines.
CzechOdpověď na tuto otázku samozřejmě bude obsahovat víc než jednu příčinu.
Obviously the answer to this question is not going to be a single factor.
CzechSdělení bude obsahovat technické informace v příslušných jazycích.
The technical details will be set out in that e-mail in the appropriate languages.
CzechTato rozhodná odpověď by však neměla obsahovat pouhá represivní bezpečnostní opatření.
This decisive response should not, however, consist merely of repressive security measures.
CzechPlán by měl obsahovat konkrétní opatření s jasnými cíli a pevně stanovenými harmonogramy.
The plan should propose concrete measures with clear objectives and a specific timetable.
CzechTa bude obsahovat důležité prvky týkající se právního státu a nezávislosti justice.
This will have important elements related to the rule of law and independence of the judiciary.
CzechChceme dohodu, jež bude obsahovat přiměřené záruky ochrany práv našich evropských občanů.
We want an agreement with sound guarantees to protect the rights of our European citizens.
CzechDoplňky ale také mohou obsahovat spyware nebo jiný škodlivý software.
However, add-ons can also install spyware or other malicious software.
CzechI když může obsahovat některé dobré body, možná zašla příliš daleko.
While there may well be good points in it, it eventually went too far.