česko-anglicko překlad pro "obiloviny"

CS

"obiloviny" anglický překlad

volume_up
obiloviny {ž mn. č.}
EN

CS obiloviny
volume_up
{ženský rod množné číslo}

obiloviny (také: obilniny, vločky)
volume_up
cereals {mn. č.}
Zasazení řepy ovlivnilo půdu a učinilo ji vhodnější pro obiloviny.
The insertion of beet conditioned the soil and made it more suitable for cereals.
Tato maltuziánská politika byla od roku 1993 uplatňována na obiloviny.
These Malthusian policies have been applied to cereals since 1993.
Velmi jasným příkladem jsou obiloviny: ovládá je šest velkých nadnárodních společností.
Cereals are a very clear example of this: they are dominated by six large multinationals.

Příklady použití pro "obiloviny" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechPšenice a další obiloviny jsou hlavními oblastmi produkce.
Wheat and other grains are the principal areas of production.
CzechVzpomeňte si, že všechny obiloviny jsou také trávy.
And remember that all our cereal crops are grasses as well.
CzechPovzbuďme evropské zemědělce, aby pěstovali plodiny, které jsou nyní finančně rentabilní, například v současné době tolik postrádané obiloviny.
Encourage European farmers to grow crops that now bring in a high price, such as grain, which is badly needed.
CzechPodrobné údaje o těchto záležitostech zveřejňují mezinárodní organizace, národní služby a specializované organizace, jako je například Mezinárodní rada pro obiloviny.
International organisations, national services and specialised organisations, such as the International Grains Council, produce detailed data on this subject.
CzechI když vnímám obavy odvětví bobulovitého ovoce, odvětví brambor a zemědělců pěstujících obiloviny, kteří se mnou o tom hovořili, kompromis jsem podpořila.
While I recognise the concerns of the soft fruit industry, the potato industry and the cereal farmers in Ireland who have spoken to me about this, I supported the compromise.
CzechÚčelem tohoto nástroje bylo reagovat na rostoucí ceny, jejichž příčinou byla hlavně, ačkoli nikoli výhradně, sucha v zemích produkujících obiloviny a rostoucí ceny ropy.
The purpose of this facility was to respond to those soaring prices, the causes of which were mainly, though not exclusively, droughts in grain-producing countries and rising oil prices.