česko-anglicko překlad pro "obávat se"

CS

"obávat se" anglický překlad

volume_up
obávat se {refl. sl.}

CS obávat se
volume_up
{reflexivní sloveso}

1. generál

obávat se (také: bát se, litovat, mít strach)
V této ekonomicky složité době je důvod obávat se, že další úpadky mohou následovat.
There is reason to fear that other bankruptcies may well follow, in these difficult economic times for the aviation sector.
Požaduje-li jeden pozměňovací návrh záruku, že investice budou přednostně činěny pouze v zájmu trhu s energií, je na místě obávat se o zachování stávající infrastruktury.
We can fear for the preservation of the existing infrastructure when an amendment calls for a guarantee that priority investments will be made in the interests of the energy market only.
Obávat se islamistické diktatury je namístě, ale co s tím mají společného tito mladí lidé, tito Tunisané, kteří v žádném případě nebyli islamisté a kteří bojovali za svobodu?
We are right to fear Islamist dictatorship, but what do these young people, these Tunisians who were absolutely not Islamists, who were fighting for freedom, have to do with that?
obávat se
obávat se
obávat se
obávat se (také: bát se)

2. "čeho"

obávat se (také: bát se)

Podobné překlady pro "obávat se" anglicky

se předložka
English
se zájmeno
sát sloveso
English

Příklady použití pro "obávat se" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechTaké byste se neměli obávat diskuse o fiskální politice - není to zakázané.
Nor should you be frightened of discussing fiscal policy - it is not prohibited.
CzechNesmíme se tolik obávat myšlenky, že Evropa by se měla stát ochránkyní žen.
We must stop being so nervous of the idea of making Europe the protector of women.
CzechPane Medino, nemusíte se obávat, že by Komise zametala stížnosti pod koberec.
Mr Medina, you do not need to worry that the Commission is sweeping complaints under the carpet.
CzechNeměli bychom se toho obávat, neboť jakmile se budeme obávat, něco je špatně.
We should not be frightened of it, because, if we are frightened of it, there is something wrong.
CzechŘíkáte mi, že není čeho se obávat, že vlajka a hymna ze smlouvy zmizely.
I am told, though, that I should not worry, because the flag and the anthem have been dropped.
Czech(NL) Pane předsedo, je důvod se obávat, že balíček podpůrných opatření pro Řecko nebude fungovat.
(NL) Mr President, it is to be feared that the support package for Greece will not work.
CzechNení třeba obávat se o základní práva a není zde žádný rozpor se svobodou projevu.
There is no need for concern about fundamental rights, and there is no conflict with freedom of expression.
CzechPřístup ke zdraví je celosvětovým právem a neměli bychom se obávat nákladů s ním spojených.
Access to health is a universal right and it is not the financial costs of it which should concern us.
CzechPrezident Asad se ani nemusí obávat, že by se armáda pod vnějším tlakem obrátila proti němu.
President Assad does not even need to worry that the army will turn against him under external pressure.
CzechNení třeba se obávat klepnutí na tlačítko Automaticky upravit.
If you're reluctant to click Auto Adjust, you shouldn't be.
CzechToto zneužívání se zhoršuje, a toho je třeba se obávat.
This abuse is getting worse and that really must concern us.
CzechNe že by předtím spolupráce s USA byla bezchybná, ale je třeba se obávat, že nyní bude obtížnější.
Not that cooperation with the US was perfect before, but it must be feared that it will now be more difficult.
CzechPokud bezdrátovou domácí síť dosud nemáte, nemusíte se obávat - není těžké ji vytvořit.
Щоб отримати додаткові відомості, див.
CzechV této souvislosti není třeba obávat se o občanské svobody, celá věc má však důležitý ekonomický rozměr.
This is not the context to raise the civil liberties concerns, but there is an important economic dimension.
CzechJe třeba se obávat další emigrace z tohoto regionu, jenž před krizí zažíval mírný hospodářský vzestup.
Further emigration from this region, which, prior to the crisis, was experiencing a slight upturn, is to be feared.
CzechNemůžeme se obávat výlučně o finance, neboť nakonec se vždy dostaneme ke konkurenceschopnosti hospodářství, růstu a zaměstnanosti.
We cannot concern ourselves with finance alone, because in the end it always comes down to the competitiveness of the economy, growth, and jobs.
CzechProč bych se měl obávat?
CzechJe namístě se obávat, že Loya Jirga změní ústavu a že budou odstraněny články chránící práva žen - článek 22 kapitoly 2.
It is to be feared that the Loya Jirga will modify the Constitution and that the articles protecting women's rights will disappear; in particular, Article 22 of Chapter 2.
CzechV čem je logika předpisů o původu, jejichž dopadu je třeba se obávat, a to nejen na automobilový, ale i na evropský textilní průmysl?
What is the logic behind flexible rules of origin, the impact of which is to be feared, not only for the car industry, but also for the European textile industry?
CzechDíky automatickým aktualizacím nemusíte aktualizace vyhledávat online, ani se obávat, že důležité opravy systému Windows budou ve vašem počítači chybět.
With automatic updating, you don't have to search for updates online or worry that critical fixes for Windows might be missing from your computer.