česko-anglicko překlad pro "Nepodařilo se"

CS

"Nepodařilo se" anglický překlad

Viz příklady pro použití "Nepodařilo se" v kontextu.

Podobné překlady pro "Nepodařilo se" anglicky

se předložka
English
se zájmeno
sát sloveso
English

Příklady použití pro "Nepodařilo se" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechV důsledku nepřítomnosti hlavních aktérů se mu nepodařilo vyřešit důležité otázky.
It failed to resolve the important questions due to the absence of key players.
CzechŽena: Viděli jsme muže, jak se snaží odtlačit vojáky, ale nikomu se to nepodařilo.
Woman: We saw the men trying to push the soldiers, but none of them could do that.
CzechNepodařilo se nám vyřešit pouze dvě otázky: tou první je začlenění biocidů.
Two items remain unresolved between us: the first is the inclusion of biocides.
CzechJako záporný bod bych zmínil to, že se nepodařilo právně upravit mobilitu pacientů.
On the minus side, I would mention the failure to implement patient mobility.
CzechZatím se ještě nepodařilo uspokojivě zajistit dodržování práv těchto menšin.
Respect for the rights of these minorities has not yet been satisfactorily ensured.
CzechPaní předsedající, opravdu jsme překvapeni, že se nám nepodařilo dosáhnout dohody?
Madam President, are we really surprised that we did not reach agreement?
CzechMusíme být kritičtí sami k sobě a připustit si, že se nám nepodařilo přijmout usnesení.
We must be self-critical and admit that we did not manage to adopt the resolution.
CzechTomu se však dosud nepodařilo vybavit se na plnění tohoto závazku dostatečnými prostředky.
However, it has not provided itself with the resources to fulfil that commitment.
CzechVidím jako nevýhodu, že se nám nepodařilo regulovat daleko větší počet letišť.
For me the downside is that we were not able to regulate a much larger number of airports.
CzechTento výbor byl tak nejednotný, že se nám nepodařilo přijmout žádný text.
The committee was so divided that we did not succeed in accepting any text.
CzechPolovině z nich se nepodařilo najít novou práci nebo odešli do důchodu a žádali o pomoc.
Half of these failed to find another job or retired and required assistance.
CzechOd té doby se pokoušíme tento problém vyřešit, ale nepodařilo se nám to.
Since then, we have been trying to resolve this issue. We have not managed to do so.
CzechNaopak se stále nepodařilo dosáhnout shody na účelu použití příjmů, které z nich poplynou.
There is still no consensus on either the objective or the use of the revenue.
CzechNa kodaňské konferenci o změně klimatu se nepodařilo dosáhnout konkrétních závazků.
Concrete commitments could not be reached at the Copenhagen conference on climate change.
CzechNepodařilo se nám porozumět závazkům Číny a dalším rozvojovým zemím.
We failed to understand the commitment of China and other developing countries.
CzechBěhem posledních dvou let, od roku 2008, se bankám nepodařilo svoji strukturu reformovat.
In the last two years, since 2008, the banks have failed to reform their structures.
CzechPokud jde o systém rotace, bohužel se dosud nepodařilo přijmout konečné rozhodnutí.
Alas, the final decision on the rotation system has not yet been made.
CzechZákonům o rovnosti se nepodařilo ochránit křesťany - ba právě naopak.
Equality laws have failed to protect Christians - indeed, quite the opposite.
CzechZa třetí, nepodařilo se nám zavést odpovědnost jaderného průmyslu v případě nehody.
Thirdly, we failed to establish liability for the nuclear industry in the event of accidents.
CzechBohužel během posledního třístranného dialogu se nepodařilo nalézt k tomuto stanovisku shodu.
Unfortunately, there was no consensus on this position at the last trialogue.

Jiná slova

Czech
  • Nepodařilo se

Více překladů v bab.la česko-anglickém slovníku.