česko-anglicko překlad pro "nejvhodnější"

CS

"nejvhodnější" anglický překlad

EN

CS nejvhodnější
volume_up
{superlativ}

nejvhodnější

Příklady použití pro "nejvhodnější" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechMůžete snadno přepnout na režim, který je pro sledovaný obsah nejvhodnější.
You can easily switch to the mode that works best for the content you are viewing.
CzechMomentálně vyhodnocujeme, jaký postup na úrovni EU by byl nejvhodnější.
We are now assessing which type of action at EU level would be most appropriate.
CzechPokládám to za nejvhodnější prostředek k projevení úcty obětem masakru.
I think this is the best way to show our respect for the victims of the massacre.
CzechTaké usnadňuje rozhodování, který způsob přenosu je nejvhodnější, a potom přenos provede.
It also lets you decide which method to use and then performs the transfer.
Czech(Nejvhodnější postup dobíjení baterií vždy naleznete v pokynech od výrobce.)
(Always consult your manufacturer's instructions for the best way to recharge your battery.)
CzechV každém jednotlivém případě musí být zvoleno vždy to nejvhodnější řešení.
In each case, the most suitable solution must always be chosen.
Czech(ES) Pane předsedající, souhlasím s vaší poznámkou, že to je nejvhodnější způsob postupu.
(ES) Mr President, I agree with your comment that this is the most appropriate way to proceed.
CzechNejvhodnější je použít kromě brány firewall založené na směrovači pouze jeden program brány firewall.
It's best to just use one firewall program, in addition to a router-based firewall.
CzechVyberte pro svoji firmu nejvhodnější a nejpřesnější kategorie.
2. Choose the most appropriate, specific categories for your business.
CzechNejvhodnější cestou k realizaci moderních, energeticky účinných řešení se zdá být doprava.
Transport seems to be the most appropriate way to implement modern, energy efficient solutions.
CzechNa začátku procesu instalace je nejvhodnější stáhnout důležité aktualizace pro instalaci.
It's best to get important updates for installation at the beginning of the installation process.
CzechTímto způsobem můžete vybrat pro obrázky nejvhodnější složku a zachovat jejich požadované uspořádání.
This lets you choose a folder that works best for you to keep your pictures organized.
CzechV tuto chvíli pravděpodobně není nejvhodnější chvíle pro vydání takto složitých předpisů.
This is probably not the most appropriate point in history to issue regulations of this complexity.
CzechProjděte si tohoto průvodce, který vám pomůže vybrat ten nejvhodnější počítač nebo tablet.
Use the PC Selector to find the right PC or tablet for you.
CzechJaké dovednosti a kvalifikace jako nejvhodnější můžeme doporučit ženám pro práci v průmyslu?
Which skills and qualifications would women be best advised to acquire in order to work in industry?
CzechV každém případě musíme zjistit, která úroveň je nejvhodnější.
In each case, we have to see which is the most appropriate level.
CzechPodrobně tuto situaci hodnotíme, abychom nalezli nejvhodnější nástroje pro tuto oblast.
We are evaluating the situation precisely in order to identify the most suitable instruments in this area.
CzechKomise v současné době hledá nejvhodnější způsoby pro zřízení střediska pro sledování.
The Commission is currently looking at the most appropriate practical options for setting up an observatory.
Czech(Přerušení od pana Blooma: "Dělejte, co uznáte za zatraceně nejvhodnější!")
(Interjection from Mr Bloom: 'Do your damnedest!')
CzechUsoudili jsme, že nejvhodnější by bylo začít lechtáním.
And so we decided the most obvious place to start was with tickling.