česko-anglicko překlad pro "nejvýhodnější"

CS

"nejvýhodnější" anglický překlad

EN

CS nejvýhodnější
volume_up
{superlativ}

nejvýhodnější (také: optimální)
volume_up
optimal {příd. jm.}

Příklady použití pro "nejvýhodnější" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechVeřejnost musí vědět, že to je ten nejvýhodnější způsob boje proti změně klimatu.
The public needs to know that this is the most economical way of combating climate change.
CzechA proto je na nás, abychom hledali co nejvýhodnější a nejúčinnější synergii v této oblasti.
It is therefore our duty to find the most advantageous and effective synergy in this area.
CzechTransplantace orgánů je nyní nákladově nejvýhodnější léčbou selhání ledvin v konečném stadiu.
Organ transplantation is now the most cost-effective treatment for end-stage renal failure.
CzechOdstavce 15 a 18 společně umožňují žalobci, aby si vybral co nejvýhodnější právní systém.
Paragraphs 15 and 18 together allow the plaintiff to choose the legal system that is most favourable.
CzechVšichni chtějí a zaslouží si ten nejvýhodnější nákup bez ohledu na to, zda žijí v Lisabonu nebo v Londýně.
Everyone wants and deserves the best deal going, whether they live in Lisbon or London.
CzechZvolený postup byl tedy historicky nejpřirozenější a prakticky nejvýhodnější.
The chosen approach was therefore the most natural in historical terms and the most expedient in practical terms.
CzechPrávo EU tak zaručuje nejvýhodnější pojistné krytí.
EU law thus guarantees the most advantageous coverage.
CzechObce by si potom měly z tohoto zásobníku vybrat to, co je pro danou obec nejdostupnější a nejvýhodnější.
Individual communities would then be able to select from this list the most achievable and appropriate options for themselves.
CzechInternetový prodej by měl spotřebitelům umožnit tyto rozdíly využít nakupováním v zemích, v kterých jsou nejvýhodnější ceny.
Internet sales should allow consumers to take advantage of these differences by buying from the most advantageous countries.
CzechJe třeba odstranit možnost arbitráže po celé Evropské unii s cílem najít nejvýhodnější výklad stejného pravidla.
The possibility currently to arbitrage across EU Member States to find the best interpretation of the same rule should no longer be a possibility.
CzechSystém GSP uplatňovaný Unií poskytuje nejvýhodnější zacházení a nejméně rozvinutým zemím umožňuje bezcelní a kvótami neomezený přístup na trh EU.
The GSP scheme applied by the EU offers the most favourable treatment, granting the least-developed countries duty-free and quota-free access to the EU's market.
CzechBude-li mít Komise podobné analýzy ze všech zemí Unie, bude schopna zvolit strategii, která je pro evropský trh s energií nejvýhodnější.
When the Commission has similar analyses from all the countries of the Union, it will be able to select the strategy which is most advantageous for the European energy market.
CzechDomnívám se, že cestující by měli mít možnost zvolit si co nejvýhodnější lístek a s tímto cílem by měl cestující dostat přiměřené a úplné informace.
I think passengers should have the possibility to choose the most convenient ticket and, for this purpose, the passenger should be adequately and completely informed.
Czech. ~~~ Pro většinu uživatelů je toto schéma napájení nejvýhodnější.

~~~ Balanced. ~~~ Offers full performance when you need it and saves power when you don't. ~~~ This is the best power plan for most people.