česko-anglicko překlad pro "než"

CS

"než" anglický překlad

CS

než {spojka}

volume_up
než (také: nežli)
Je o něco horší než smlouva z Nice a o něco lepší než ta smlouva příští.
A little worse than the Treaty of Nice and a little better than the one that followed.
Evropský duch je silnější než veřejná - promiňte, než justiční - struktura.
Europe's spirit is stronger than the public - excuse me, judicial - structure.
Chete vyhledat soubory, které jsou menší nebo starší než určitá hodnota, např. menší než 4 MB.
Find files that are less than or earlier than a certain value, such as less than 4 MB.
než (také: ale, aspoň, avšak, jen)
Mezitím nám nezbývá než nadále usilovat o bilaterální dohody.
In the mean time, we have no choice but to continue to pursue bilateral agreements.
Skutečnost je taková, že společné evropské hodnoty zatím nejsou ničím jiným než snem.
For so long, Europe's common values remain nothing but a dream.
Proto nemáme jinou alternativu než se zdržet hlasování o této zprávě.
Therefore, we had no alternative but to abstain on this report.
než (také: nežli)
Takže než -- (Smích) -- než začneme, potřebuji udělat dvě věci.
Now, before we -- (Laughter) -- before we start, I need to do two things.
Předtím, než se takto do něčeho vložíte, doporučuji vám, abyste celou věc uvážil, než budete jednat.
Before intervening in this way, I suggest that you think before you act.
Dříve, než nastoupí solidarita, však musí existovat respektování zákona.
Before there can be solidarity, however, there must be respect for the law.
Toto chování bude pokračovat až do té doby, než bude systém Windows originální.
This experience will continue until Windows is genuine.
To zůstane zbožným přáním do doby, než budou přijaty společné azylové postupy.
This will remain a pious hope until common asylum procedures are adopted.
Jsem pro to, aby dohoda byla pozastavena do doby, než bude na Fidži obnovena demokracie.
I am in favour of suspending the agreement until democracy is restored in Fiji.
Ve všech třech pobaltských státech vzrostla do dnešního dne nezaměstnanost na více než 15 %.
In all three Baltic States, unemployment has risen up till now to more than 15%.
A než mi bylo 34, vždycky jsem lidi pískáním štval.
And actually, till I was 34, I always annoyed and irritated people with whistling, because, to be honest, my whistling is a kind of deviant behavior.
Nejen, že žijí nekonečné životy, ale tentýž život prožívají nekonečněkrát až do té doby, než dosáhnou naplnění.
Not only do they live infinite lives, but the same life is lived infinite times till you get to the point of it all.
než (také: , jakmile)
Současně zůstává nejistota spojená s tímto výhledem vyšší než obvykle.
At the same time, the uncertainty surrounding this outlook remains higher than usual.
Určitou dobu trvá, než systém AdWords tento typ změny zjistí a přizpůsobí se mu.
It takes the AdWords system time to learn about and adapt to this kind of change.
V té době byla pro nás Evropská unie více než jen naděje, pro nás tehdy znamenala řešení.
At that time the European Union was more than a hope. For us at the time it was the solution.

Příklady použití pro "než" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechAle jestli chceme přežít i déle než dalších sto let, naší budoucností je vesmír.
But if we want to continue beyond the next hundred years, our future is in space.
CzechPodle dostupných informací čeká v celách smrti v Íránu více než sto nezletilých.
Information suggests that there are over a hundred minors on death row in Iran.
CzechVíce než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
CzechNemáme jinou možnost, než ve vztazích s Pákistánem uplatňovat aktivní politiku.
We have no alternative but to pursue an active policy in relations with Pakistan.
CzechTo může vypadat jako ještě mnohem vyšší dovednost než jsem doposud předváděla.
All right, now that might seem like an even taller order to actually demonstrate.
CzechČlověk se nemůže dostat na Bali jinak než za použití různých způsobů dopravy.
One cannot get to Bali in any other way but by using various means of transport.
CzechPřed třemi lety stála pšenice 90 EUR za tunu, což bylo méně než výrobní náklady.
Three years ago wheat was EUR 90 per tonne, which was below the cost of production.
Czech(RO) Když poslouchám paní Băsescuovou, nemohu než prohlásit: "O, les pauvres!
(RO) While listening to Mrs Băsescu, I cannot help but declare: 'O, les pauvres!
CzechVýhodou, kterou země měla, byl lidský kapitál – nic jiného než lidský kapitál.
The advantage the country had was human capital -- nothing else but human capital.
CzechNemocnice používají dva a půl krát více množství energie než kancelářské budovy.
Hospitals use two and a half times the amount of energy as office buildings.
CzechNaši občané mají mnohem více než 200 milionů automobilů a vy i já s nimi jezdíme.
Our citizens have far in excess of 200 million cars - and you and I all drive them.
CzechNa závěr chci říci, že jde o nestranný návrh, který má více výhod než nevýhod.
In conclusion, this is a fair proposal whose advantages outweigh the disadvantages.
CzechVětšina věcí, co se naučíme, ale pochází odjinud než z formálního vzdělávání.
But most of the learning we do is outside this experience of formal education.
CzechMožnosti vyhledávání nabídky Start nabízejí mnohem víc než jen vyhledání programů.
The Start menu's powerful search capabilities extend beyond finding programs.
CzechNicméně bychom si měli uvědomit, že EU bude trvat 20 let, než tuto částku utratí.
However, we should realise that it takes the EU 20 years to spend that sum of money.
CzechJsou snad náklady na rekvalifikaci v Dánsku sedmkrát vyšší než ve Španělsku?
Does retraining and reskilling cost seven times as much in Denmark as in Spain?
CzechV Evropské unii je v průmyslových odvětvích zaměstnáno v průměru více než 14 % žen.
On average, over 14% of women in employment in the European Union work in industry.
CzechVíce než 700 lidí přišlo o život a tisíce dalších se potýkají s vážným rozvratem.
Over 700 people lost their lives and thousands of others have faced major disruption.
CzechNení tedy jiné cesty než nalézt pro nástroje mikrofinancování další prostředky.
Thus, there is no other way but to find additional funds for microfinance facilities.
CzechPan předseda se nemýlí ve své podpoře SZP, která je nyní potřeba více než kdy jindy.
The President is right to defend the CAP, which has never been more necessary.