česko-anglicko překlad pro "nazvat"

CS

"nazvat" anglický překlad

CS nazvat
volume_up
[nazvu] {sloveso}

Mohli bychom to nazvat základním principem řádné správy.
This is what you might call a fundamental principle of good administration.
To naneštěstí nemůžeme nazvat vysokými ambicemi.
This is not what we would call a high level of ambition, unfortunately.
Závěrem se zpráva zabývá tím, co bychom mohli nazvat rámcem flexikurity.
Finally, the report is concerned with what we might call the framework for flexicurity.
Tamilská menšina je obětí genocidy, která se tak sama neodvažuje nazvat.
The Tamil minority is the victim of a genocide that dare not speak its name.
Nemohu to nazvat jinak než politickou federací.
I can think of no other name for that than a political federation.
Pokud se vám to podaří, pak bychom měli změnit název: odhodit "Evropskou unii" a nazvat ji "Dluhovou unií".
If you succeed, then we should change the name: get rid of 'European Union' and call it the 'Debt Union'.
nazvat (také: pojmenovat)
Pochází z jiné doby a můžeme je zcela správně nazvat barbarskými.
They are from another age and can be rightly termed barbaric.
Jedna skupina, kterou bychom mohli nazvat nadřazenou, smí vstoupit na území Spojených států bez jakýchkoliv potíží.
One may be termed the superior group, and those individuals are allowed to enter US territory without any difficulty.
Ale drobnosti, které byste mohli nazvat uživatelským rozhraním, se dělají pozoruhodně špatně.
But also, there seems to be a complete sort of gridlock in terms of solving these small solutions.

Příklady použití pro "nazvat" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechNěkteré z těchto stavů lze snad příhodně nazvat jako mystické nebo duchovní.
Perhaps some of these states can be appropriately called mystical or spiritual.
CzechVe vašem slohovém cvičení - mohu-li to tak nazvat - zmiňujete "náhlou krizi důvěry".
In your composition - if I may put it that way - you mention a 'sudden crisis of confidence'.
CzechJe potřeba si uvědomit, že něco, co bychom mohli nazvat dokonalým důchodovým systémem, neexistuje.
It should be recognised that there is no such thing as a perfect pension system.
CzechZhruba 20 % jsou agnostici, a zbytek bychom mohli nazvat ateisty.
About 20 percent are agnostic, and the rest could fairly be called atheists.
CzechTón a obsah korespondence je třeba nazvat přinejmenším pozoruhodným.
The tone and the content of the correspondence must be called remarkable, to say the least.
CzechVládu, která nevládne demokraticky, nemohu nazvat jinak než "diktatura".
I have but one word for a government that rules without democracy, and that word is 'dictatorship'.
CzechAle drobnosti, které byste mohli nazvat uživatelským rozhraním, se dělají pozoruhodně špatně.
But also, there seems to be a complete sort of gridlock in terms of solving these small solutions.
CzechJinak můžeme partnerství, do nichž tolik investujeme, rovnou nazvat vyplácením výpalného.
Failing this, the partnerships in which we are investing so much may as well be called ransom payments.
CzechPochází z jiné doby a můžeme je zcela správně nazvat barbarskými.
They are from another age and can be rightly termed barbaric.
CzechVývoj se pouze těžko dá nazvat stabilním nebo demokratickým.
The development could hardly be described as stable or democratic.
CzechSkutečně se jedná o klíčový legislativní prvek, lze-li jej takto nazvat, "Small Business Act".
Indeed, this is the legislative core element, if one may describe it thus, of the Small Business Act.
CzechMůj druhý postřeh se týká metodologie, mohu-li to tak nazvat.
My second observation concerns methodology, if you will.
CzechNechápejte mě špatně, bylo to vážně fascinující, celá ta věc s neřízeným ekosystémem nebo jak to nazvat.
And don't get me wrong, that was really fascinating, you know, the biotic community unplugged, kind of thing.
CzechTyto zprávy, které se dají nazvat běžnými, mají dopady i jinde po celém světě, včetně Evropy.
These news stories, which could be described as commonplace, have impacts elsewhere, throughout the world, including in Europe.
CzechProblém důchodů lze v současnosti bez přehánění nazvat bombou před výbuchem a v budoucnosti to bude jen horší.
Without a doubt the pensions problem at this point is a 'bomb ready to explode', and it will be worse in the future.
CzechJeho jediným zločinem, je-li možné to tak nazvat, bylo, že pomáhal posvítit do plesnivých koutů evropské politiky.
His only offence, if it can be so called, was to help shine a light into the rotten corners of European politics.
CzechTakové plýtvání veřejnými prostředky nelze, vážení kolegové, nazvat jinak, než pohrdáním realitou.
Ladies and gentlemen, such a squandering of public resources shows nothing more than contempt for the realities of the situation.
CzechJedna skupina, kterou bychom mohli nazvat nadřazenou, smí vstoupit na území Spojených států bez jakýchkoliv potíží.
One may be termed the superior group, and those individuals are allowed to enter US territory without any difficulty.
CzechJe to o to citlivější, že v této době panují pochyby o zásadních evropských projektech, což by se dokonce dalo nazvat krizí.
This is even more sensitive at a time when other quintessential European projects are in doubt, if not in crisis.
CzechA po té jsem se vrátil, abych mohl změřit to, co by se dalo technicky nazvat "poločas rozkradu koly" – tedy jak dlouho v ledničce vydržely.
As you can expect it doesn't last very long; people take it.